Utgreiing og behandling ved senteret

Senter for søvnmedisin utgreier og behandlar i hovudsak pasientar med respirasjonsrelaterte søvnsjukdommar og alvorlege hypersomniar.

Målet er å gi desse pasientane ei overordna einsretta utgreiing, og ei best mogeleg behandling. 

Utgreiinga består, etter behov, av dei tradisjonelle metodane innan søvnmedisin, slik som søvnregistrering (med eller utan videoovervaking), MSLT og utgreiing av pustestans med eventuell nivådiagnostikk. I tillegg blir polikliniske undersøkingar nytta. Pasientane vert behandla etter gjeldande faglege retningsliner.

Pasientar med alvorleg insomni og døgnrytmeforstyrringar som tidlegare er utgreidd og forsøkt behandla utan å lukkast, kan vurderast utgreidd med polysomnografi dersom det er kapasitet. Det må komme fram i tilvisinga at pasienten er forsøkt utgreidd og behandla tidlegare.

Alle pasientar som blir utgreidd ved senteret skal fylle ut det same standardiserte spørjeskjemaet med validerte spørsmål innan ulike aspekt av søvnfeltet før dei kjem til senteret. Data frå pasientane kan nyttast til forsking og det er gitt løyve til ein biobank ved senteret. Ei viktig oppgåve for Senter for søvnmedisin er difor å tilretteleggje for forsking på pasientdata, både på data frå spørjeskjema, søvnregistreringar og på biologiske prøvar tekne frå pasientane.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.