HELSENORGE

Forskingsprosjekt

Alle som vert henvist til Senter for søvnmedisin blir spurt om å delta i eit kvalitets- og forskingsregister.

I registeret samlas det inn opplysningar om deg, din helsetilstand, diagnosar og eventuell behandling som blir gitt. Denne informasjonen samlast inn frå utgreiingar du går gjennom og spørjeskjema du svarar på.

Å delta i søvnregisteret er frivillig og krev informert samtykkje, det betyr at du må underteikne ei samtykkjeerklæring før opplysningar om deg kan registrerast. Det vil ikkje ha nokon følgjer for ditt behandlingsopplegg dersom du ikkje ynskjer å delta.

Målet med registeret er å studere dei ulike søvnsjukdommane i meir detalj, og å sikra dokumentasjon av behandlingseffektar. Registeret har nasjonalt omfang, og inkluderer data frå fleire andre sjukehusavdelingar i landet.

All forsking på registeret skal godkjennast av REK (regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) på førehand. På denne internettsida finner du oppdatert informasjon om pågåande forskingsprosjekt og nye publikasjonar, slik at du til ein kvar tid kan halde deg orientert om forskningen du deltek i.

Prosjekt: Kartleggjing av obstruktivt søvnapnesyndrom

I dette prosjektet vil vi bruke data frå registeret til å kartleggje førekomsten av obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS) blant pasientar tilvist til senteret på mistanke om OSAS. Vi ynskjer vidare å undersøkje samanhengar mellom OSAS og snorking, blodtrykk, kroppsmasseindeks, søvnighet på dagtid, søvnvanskar, trøtthet, angst og depresjon, og å studere førekomsten av andre søvnsjukdommar hos pasientar med varierande grad av OSAS. Prosjektet er godkjent av REK (regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) og vil halde fram til 2024.

Prosjekt: Behandling av obstruktivt søvnapnesyndrom

Pasienter med OSAS får tilbod om behandling i form av CPAP, apneskinne og/eller operasjon. I dette prosjektet vil vi bruke oppfylgjingsdata ved 3 månader og 1 år til å undersøkje behandlingsetterleving og effektar av behandling på OSAS, komorbiditet og psykisk og somatisk helse. Både objektive mål og selvrapporterte data vil nyttast. Prosjektet er godkjend av REK (regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) og vil halde fram til 2028.

Publikasjoner:

Lundetræ RS, Saxvig IW, Pallesen S, Aurlien H, Lehmann S, Bjorvatn B. Prevalence of parasomnias in patients with obstructive sleep apnea. A registry-based cross-sectional study. Front Psychol 2018:9:1140.

Tveit RL, Lehmann S, Bjorvatn B. Prevalence of several somatic diseases depends on the presence and severity of obstructive sleep apnea. PLoS One 2018:13(2):e012671.

Bjorvatn B, Rajakulendren N, Lehmann S, Pallesen S. Increased severity of obstructive sleep apnea is associated with less anxiety and depression. J Sleep Res 2017 (Epub ahead of print).

Bjorvatn B, Lehmann S, Gulati S, Aurlien H, Pallesen S, Saxvig IW. Prevalence of excessive sleepiness is higher whereas insomnia is lower with greater severity of obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2015:19(4):1387-93.

Fann du det du leita etter?