Forskingsprosjekt

Alle som vert henvist til Senter for søvnmedisin blir spurt om å delta i eit kvalitets- og forskingsregister.

Data frå til dømes søvnregistreringar, spørjeskjema , blodprøvar og eventuelt spyttprøvar vert lagd inn i registeret. Data frå seinare kontrollar vil og bli teke inn.

Målet er å studere dei ulike søvnsjukdommane i meir detalj, og å sikra dokumentasjon av behandlingseffektar. 

For å gje best mogleg behandling og oppfølging er det trong for betre kunnskap, ikkje berre om tilstanden hos kvar enkelt pasient, men om heile pasientgruppa. Senter for søvnmedisin sitt register vil dermed danne eit viktig grunnlag både for kvalitetssikring av behandling og for forsking på søvnsjukdommar. B åde kvalitetssikring og forskning er viktig og naudsynt.

Å bli registrert i søvnregisteret er frivillig og krev informert samtykkje, det betyr at pasientane må underteikne ei samtykkeerklæring før dei kan registrerast i registeret.

Prosjekt: Obstruktiv søvnapnesyndrom

I dette prosjektet vil vi bruke data frå registeret til å kartleggje førekomsten av OSAS blant pasientar tilvist til senteret på mistanke om obstruktivt søvnapnesyndrom (OSAS). Vi ønskjer vidare å undersøkje samanhengar mellom OSAS og snorking, blodtrykk, kroppsmasseindeks, søvnighet på dagtid, søvnvanskar, trøtthet, angst og depresjon, og å studere førekomsten av andre søvnsjukdommar hos pasientar med varierande grad av OSAS. Prosjektet er godkjent av REK (regional etisk komitè) og vil halde fram til 2024.

Publikasjoner:

Bjorvatn B, Lehmann S, Gulati S, Aurlien H, Pallesen S, Saxvig IW. Prevalence of excessive sleepiness is higher whereas insomnia is lower with greater severity of obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2015:19(4):1387-93.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.