Prosjekt LTMV - Kompetanseutvikling i kommunesektoren

Prosjektet LTMV kompetanse har som målsetting å styrke kompetanseutvikling innen kommunesektoren vedrørende livsopprettholdende langtidsmekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV).

Vi ønsker både å øke tryggheten for pasienter og pårørende og å bedre arbeidsmiljøet for omsorgsgiver.

Mandat

Hovedmandatet er å utvikle en modell for samhandling mellom tjenestenivåene som styrker kompetanseutviklingen. Dette i form av dokumenter som kvalitetssikrer samhandling rundt den enkelte pasient og en modell for kompetanseoverføring mellom 1. og 2. linjetjenesten og på tvers av kommuner og innen ulike team.

Arbeidsgruppe

Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra spesialisthelsetjenesten, kommunesektoren og brukere. Prosjektet skal drives av to prosjektsykepleiere ansatt i hver sin 50% stilling.

Evaluering

For å evaluere prosjektet og kunne si noe om effekten av igangsatte intervensjoner vil det både i forkant og etterkant av prosjektet gjøres en kartlegging i form av en spørreundersøkelse som vil sendes ut til alle involverte parter.

Fann du det du leita etter?