Koronavirus: Informasjon til brukere av LTMV

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobber for at dere som brukere skal ivaretas på best mulig måte. Her følger noen generelle råd i forbindelse med Korona pandemien for deg som bruker BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon).

Generell informasjon

Koronavirus: Informasjon til LTMV-brukere

  • Følg dine behandlingsrutiner og de generelle råd om smitteforebygging
  • Maske ventilasjon gir ikke øket risiko for at du som bruker kan bli smittet
  • For de aller fleste som blir smittet, gir viruset et mildt forløp.
  • I noen situasjoner kan spesielle forholdsregler bli nødvendig for å beskytte de som hjelper deg.

De fleste pasienter som bruker pustehjelp med BiPAP eller hjemmerespirator har sykdommer som ikke påvirker immunforsvaret og mange har «friske lunger». Det er foreligger ingen informasjon som tilsier at du er mer utsatt for å få den alvorlige typen viruslungebetennelse enn andre. Siden pustefunksjon og/eller hostefunksjon er redusert er det likevel en større risiko for komplikasjoner i forløpet av en viral infeksjonssykdom, f. eks. i form av en bakteriell lungebetennelse. Andre risikomomenter gjelder tilsvarende som for befolkningen for øvrig.

Folkehelseinstituttet: Råd og informasjon til risikogrupper Generelle råd for pasienter med muskelsykdommer

Vi anbefaler brukere av alt pusteteknisk utstyr, samt familie og eventuelt hjelpepersonell til å følge de generelle råd fra FHI for å redusere smitterisiko.

FHI: Nytt koronavirus - Fakta, råd og tiltak (allment)

NB: Sørg for at du har nødvendig forbruksmateriell til det respirasjonstekniske utstyret ditt.

Enhet for behandlingshjelpemidler, landsoversikt

​Informasjon til voksne

1. For deg som bruker BiPAP eller hostemaskin og er selvhjulpen (har ikke hjemmesykepleie eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA))

A. Dersom du er frisk og ikke selv har vært utsatt for koronasmitte:

Vanlig renholdsrutiner for BiPAP og hostemaskin er tilstrekkelig. Dersom du er usikker på disse rutinene, kan du kontakte din lokale sykehusavdeling/poliklinikk eller BHM  sentral (sentral for behandlingshjelpemidler).

Oversikt over bruksanvisninger og rengjøringOversikt over alle landets BHM sentraler.

B. Dersom du har vært utsatt for smitte og har symptomer på luftveisinfeksjon eller påvist koronasmitte:

For de fleste pasienter vil det være mulig å holde seg hjemme og bruke BiPAP som vanlig, men en må iverksette smitteverntiltak. Dersom det er mistanke om at du kan ha koronavirussykdom og har familiemedlemmer i samme husstand, bør du følge råd for å begrense smitte. Se generell beskrivelse på FHI:

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus

Det er økt risiko for å smitte andre husstandsmedlemmer når en bruker BiPAP maskiner. Aerosol (små dråper/partikler som kan bære virus) dannes lettere når en puster i en maske med stor luftstrøm. En bør derfor holde mest mulig avstand til andre medlemmer av familien og sove/ bruke BiPAP i eget soverom. BiPAP masken bør håndteres som smitte og rengjøres i godt, varmt såpevann, 60 grader.

For deg som pasient er det viktig å få nok hvile, mat og drikke. Bruk febernedsettende ved behov. Dersom du har slim som er vanskelig å hoste opp eller føler deg tungpustet, kan du gjerne hvile korte perioder, f.eks 15. – 30 minutter med BiPAP også på dagtid. Allmenntilstand avgjør om det er behov for å kontakte lege.

Noen pasienter har egne instrukser fra lege om hvilke symptomer som skal vektlegges og tiltak som skal iverksettes hvis en blir syk. Det kan være bruk av andre pustetekniske hjelpemidler som f. eks. hostemaskin. Eventuelt bruk av medikamenter. Bruk av hostemaskin lager også aerosol som kan være smitteførende. Bruk dette hjelpemiddel i eget rom og rengjør utstyret på samme vis som BiPAP maske.

2. For deg som bruker BiPAP og er avhengig av hjelp fra hjemmesykepleie eller har brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

A. Dersom du er frisk og ikke selv har vært utsatt for koronasmitte:

Smitteforebygging er viktigste tiltak. Se innledning.

NB: gode rutiner for hånd- og hostehygiene. Assistenter må foreta god håndvask eller bruke desinfiserende sprit før all nærkontakt og håndtering av pasientutstyr (maske, munnstykke o.l) som har kontakt med ansiktsregion. Dette gjelder både ved på- og frakobling av maske, samt ved rengjøring av utstyr.

B. Dersom du har vært utsatt for smitte og har symptomer på  luftveisinfeksjon eller fått påvist koronavirus:

For de fleste pasienter vil det være mulig å holde seg hjemme og bruke BiPAP som vanlig, men noen pasienter kan få behov for sykehusinnleggelse.

Dersom allmenntilstanden er god og en fortsatt kan være hjemme må det likevel vurderes om det er mulig å gjennomføre tilstrekkelige smitteverntiltak i hjemmet.

Ved bruk av BiPAP og hostemaskin er det en viss fare for smitte ved dannelse av aerosoler og smitteverntiltak er nødvendig. Aerosol er små væskepartikler som kan være virusbærende over større distanse enn vanlige dråper ved hoste.

Kontakt din tjenesteleverandør for assistanse, det vil si hjemmetjenesten eller byrå for brukerstyrt personlig assistanse og informer om situasjonen. Tjenesteleverandør må vurdere om det skal tas prøver for å bekrefte smitte og hvilke smitteverntiltak som skal iverksettes. Dersom allmenntilstand er god og det er mulig å iverksette adekvate smitteverntiltak hjemme bør en unngå sykehusinnleggelse.

For deg

Det er viktig å få nok hvile, mat og drikke. Bruk febernedsettende ved behov. Dersom du har slim som er vanskelig å hoste opp eller føler deg tungpustet, kan du gjerne hvile korte perioder, f.eks. 15. – 30 minutter med BiPAP også på dagtid. Allmenntilstand avgjør om det er behov for å kontakte lege.

Noen pasienter har egne instrukser i forhold til hvilke symptomer som skal vektlegges og tiltak (bruk av forstøver, hostemaskin eller antibiotika) som kan iverksettes hvis en blir syk uten at en behøver innleggelse i sykehus. Ved mistanke om koronainfeksjon gjelder særlig regler for smittevern også ved bruk av hostemaskin.

Assistenter/ omsorgsgivere

Assistent eller omsorgsgiver må følge kommunens eller tjenesteleverandørens retningslinjer for smittevern.

I praksis innebærer dette at dersom assistent/omsorgsgiver gir assistanse ved bruk av BiPAP (på- og frakobling) og/eller hostemaskin må en bruke hansker, åndedrettsvern, øyebeskyttelse og stellefrakk med lange ermer og hette. Ved på-og frakobling skrus maskin av før maske fjernes fra ansiktet.
Dersom assistent kun bidrar med stell eller ved korte besøk der de pustetekniske hjelpemidlene ikke er i bruk, kan assistent bruke kirurgisk munnbind, stellefrakk og hansker, men pasienten skal da til enhver tid bruke munnbind.

Renhold

Det pustetekniske utstyret må rengjøres nøye. BiPAP-masken (eventuelt munnstykke eller maske til hostemaskin) rengjøres daglig med såpevann med høy temperatur, 60 grader. BiPAP slange rengjøres ukentlig.

Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

3. For deg som bruker livsopprettholdende behandling, BiPAP eller hjemmerespirator hele døgnet og er avhengig av hjelp fra hjemmesykepleie eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA) hele døgnet

Alle pasienter med livsopprettholdende behandling i hjemmet skal ha en plan for akutte hendelser og perm eller liste over viktige telefonnumre som inkluderer kontaktpersoner i hjemmetjenesten eller privat byrå for BPA og på sykehuset. Sjekk at du har en oppdatert kontakliste! Kontakt koordinator i kommune- og spesialisthelsetjeneste ved mangler.
Sjekk at du har tilstrekkelig tilgang på respirasjonsteknisk forbruksmateriell.

Det er viktig å sørge for beredskap i forhold til personellmangel som kan oppstå dersom assistenter får fravær grunnet sykdom eller karantene. Teamleder eller person med tilsvarende funksjon bør til enhver tid ha oversikt over personellsituasjonen. Ved alle landets helseforetak skal en nå ha oversikt over pasienter som har livsopprettholdende behandling med hjemmerespirator og der hvor det er risiko for sviktende omsorgstilbud dersom det blir mangel på assistanse. Det legges planer og er gjort forberedelser til hvordan en best kan ivareta behovet for den enkelte uten å ty til sykehusinnleggelse. Det vil variere fra kommune til kommune og mellom de ulike helseforetakene hvordan en tilrettelegger dette og om en har tilgjengelig vikarbyråtjenester. Dersom det ikke er mulig å sikre dette vil sykehusinnleggelse være nødvendig. Hold kontakt med din koordinator/kontaktperson i kommunen for oppdatering om situasjonen.

A. Dersom du er frisk og ikke selv har vært utsatt for koronasmitte:

Smitteforebygging er viktigste tiltak. Se innledning.

NB: gode rutiner for hånd- og hostehygiene. Assistenter må foreta god håndvask eller bruke desinfiserende sprit før all nærkontakt og håndtering av pasientutstyr (maske, munnstykke o.l) som har kontakt med ansiktsregion. Dette gjelder både ved på- og frakobling av maske, samt ved rengjøring av utstyr.

B. Dersom du har vært utsatt for smitte og har symptomer på luftveisinfeksjon eller påvist korona:

Dersom allmenntilstand er god og sykehusinnleggelse ikke er nødvendig, må koordinator i kommunen/ BPA kontaktes for å avklare hvilke tiltak som må iverksettes. Hensikten er å unngå at personell som hjelper deg blir smittet og unngå smittespredning. I påvente av avklaring om smitte må en bruke smitteforebyggelse som ved dråpesmitteregime. Koordinator skal være informert om hva dette innebærer og hvilket utstyr/forbruksmateriell som da trengs. Ved påvist koronavirussykdom er det stor risiko for smitte og det kreves et smittevernregime med åndedrettsvern, øyebeskyttelse, hette, stellefrakk med lange ermer og hansker for den som oppholder seg i samme rom som pasienten. Når slike tiltak vurderes iverksatt bør koordinator for hjemmetjenesten kontakte LTMV koordinator på sykehuset/ BHM og få konkrete råd utover det som gjelder smittevernutstyr til personalet. 

Informasjon til barn

LTMV-brukere: Koronavirus informasjon til barn under 12 år

Koronavirus er et virus som smitter fra menneske til menneske. Når et menneske som har sykdom med koronavirus hoster eller nyser, kan viruset smitte via dråper som spres rundt den som hoster eller nyser. Dersom man for eksempel hoster seg i hendene, eller tar på nesen sin med hendene, kan viruset også smitte fra hendene til mennesker som er syke. Dersom mennesker med korona sykdom bruker hendene sine på håndtak eller andre ting, og en annen frisk person tar på denne etterpå, så kan denne personen få virus på hendene sine. Viruset kan da komme inn i nesen eller munnen eller øynene når denne personen tar seg her, og denne personen kan bli syk.

Derfor er det viktig å vaske hendene ofte med såpe og vann, fordi viruset tåler ikke dette, og blir da borte fra hendene!

Dersom man blir syk med koronavirus, ser det ut som om voksne blir mer syke enn barn, særlig eldre mennesker. De som blir mest syke, får en virus-lungebetennelse, og noen av disse trenger intensivbehandling med respirator for å kunne puste dersom denne lungebetennelsen blir veldig alvorlig.

Vi tror ikke barn som bruker CPAP eller BIPAP har større risiko for å få en slik alvorlig lungebetennelse enn andre. De fleste barn som bruker slike hjelpemidler, har normalt immunforsvar (forsvar mot smittsomme sykdommer), og de har også normale lunger – ofte er det luftveiene/luftrørene som er trange, eller pustemusklene som er svake. Men dersom du får en infeksjon, er det større risiko for at du får komplikasjoner, for eksempel en bakterie-lungebetennelse, som trenger behandling.

Til deg som bruker CPAP eller BIPAP hjemme

Det er ikke større risiko for at du blir syk av koronavirus, selv om du bruker CPAP eller BIPAP hjemme.

Dersom du er frisk, skal du bruke denne behandlingen som vanlig, og de som passer på deg, skal være nøye med håndvask og vanlig renhold/vask av utstyret ditt. De skal også passe på at du har alt det du trenger av utstyr der du bor.

Dersom du har vært utsatt for smitte av korona, og har luftveisinfeksjon eller påvist smitte, skal du også fortsette å bruke utstyret ditt som vanlig. Da er det viktig at du får nok hvile, mat og drikke, og at du kan bruke utstyret så mye som du trenger, kanskje også litt på dagtid om du trenger det.

De som passer på deg, må da være ekstra nøye med renhold av alt utstyr og tøy som er brukt. Når du bruker CPAP/BIPAP/hostemaskin, kan det danne seg små dråper med viruset, som kan smitte de som er rundt deg. Dersom du har hjelpere hjemme, må disse da bruke beskyttelse slik at de ikke blir syke, og slik at ikke flere av hjelperne dine blir syke. Slik beskyttelse er stellefrakk med lang arm, hansker, åndedrettsvern (maske) og øyebeskyttelse (visir eller briller) og hette. Dersom du bruker forstøver, må hjelpere også beskytte seg med ekstra utstyr. Alt utstyret som du bruker må rengjøres nøye, det tar foreldrene dine eller hjelperne dine seg av.

Dersom allmenntilstanden din er god, og dere har gode smitteverntiltak hjemme, bør man unngå at du legges inn i sykehus. Dette bestemmer du, legen din, foreldrene/hjelperne og kommunen, i fellesskap. Det er da viktig at dere har nok forbruksutstyr og smittevernutstyr hjemme.

Dersom du blir så syk av koronavirusinfeksjon at du må innlegges i sykehus, skjer dette på vanlig måte. Kanskje blir du lagt inn et annet sted i sykehuset enn du er vant til, og med andre personer til å hjelpe deg enn du er vant til, siden dette er en spesiell situasjon også i sykehuset – med mange syke samtidig. Årsaken kan være at sykehusene også må passe på at de som arbeider der ikke blir syke.

LTMV brukere: Koronavirus informasjon til barn/ungdom over 12 år

Koronavirus er et virus som smitter fra menneske til menneske. Når et menneske som har sykdom med koronavirus hoster eller nyser, kan viruset smitte via dråper som spres rundt den som hoster eller nyser. Dersom man for eksempel hoster seg i hendene, eller tar på nesen sin med hendene, kan viruset også smitte fra hendene til mennesker som er syke. Dersom mennesker med korona sykdom bruker hendene sine på håndtak eller ting, og en annen frisk person tar på denne etterpå, så kan denne personen få virus på hendene sine. Viruset kan da komme inn i nesen eller munnen eller øynene når denne personen tar seg her, og denne personen kan bli syk.

Derfor er det viktig å vaske hendene ofte med såpe og vann, fordi viruset tåler ikke dette, og blir da borte fra hendene!

Dersom man blir syk med koronavirus, ser det ut som om voksne blir mer syke enn barn, særlig eldre mennesker, og særlig de som har hjerte eller karsykdom, kronisk lungesykdom, diabetes eller nedsatt immunforsvar. De som blir mest syke, får en virus-lungebetennelse. Dersom lungebetennelsen blir alvorlig, har noen av  behov for  intensivbehandling med respirator for å kunne puste godt nok.

Vi tror ikke de som bruker CPAP eller BIPAP har større risiko for å få en slik alvorlig lungebetennelse enn andre. De fleste som bruker slike hjelpemidler, har normalt immunforsvar (forsvar mot smittsomme sykdommer), og de har også normale lunger – ofte er det luftveiene/luftrørene som er trange, eller pustemusklene som er svake. Men dersom du får en infeksjon, er det større risiko for at du får komplikasjoner, for eksempel en bakterie-lungebetennelse, som trenger behandling.

Til deg som bruker CPAP eller BIPAP hjemme

Det er ikke større risiko for at du blir syk av koronavirus, selv om du bruker CPAP eller BIPAP hjemme.

Dersom du er frisk, skal du bruke denne behandlingen som vanlig, og de som hjelper deg og/eller passer på deg, skal være nøye med håndvask og vanlig renhold/vask av utstyret ditt. De skal også passe på at du har alt det du trenger av utstyr der du bor.

Dersom du har vært utsatt for smitte av korona, og har luftveisinfeksjon eller påvist smitte, skal du også fortsette å bruke utstyret ditt som vanlig. Da er det viktig at du får nok hvile, mat og drikke, og at du kan bruke utstyret så mye som du trenger, kanskje også litt på dagtid selv om du kanskje til vanlig trenger utstyret bare om natten.

De som passer på deg, må da være ekstra nøye med renhold av alt utstyr og tøy som er brukt. Når du bruker CPAP/BIPAP/ hostemaskin, kan det danne seg små dråper (aerosoler) med viruset i, som kan smitte de som er rundt deg. Dersom du har hjelpere hjemme, må disse da bruke beskyttelse slik at de ikke blir syke, og slik at ikke flere av hjelperne dine blir syke. Slik beskyttelse er stellefrakk med lang arm, hansker, åndedrettsvern (maske) og øyebeskyttelse (visir eller briller) og hette. Dersom du bruker forstøver, må hjelpere også beskytte seg med ekstra utstyr. Alt utstyret som du bruker må rengjøres nøye, det tar foreldrene dine eller hjelperne dine seg av.

Dersom allmenntilstanden din er god, og det er mulig for dere å passe godt på smitteverntiltak hjemme, bør man unngå at du legges inn i sykehus. Dette bestemmer du, legen din, foreldrene/hjelperne og kommunen, i fellesskap. Det er da viktig at dere har nok forbruksutstyr og smittevernutstyr hjemme.

Dersom du blir så syk av koronavirusinfeksjon at du må innlegges i sykehus, skjer dette på vanlig måte. Kanskje blir du da lagt inn et annet sted i sykehuset enn du er vant til, og med andre personer til å hjelpe deg, siden dette er en spesiell situasjon også i sykehuset – med mange syke samtidig. Årsaken er at sykehusene må passe på at de som arbeider der ikke blir syke, siden de da ikke kan ta seg av pasientene på vanlig måte.

 

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre til LTMV-brukere som er barn eller ungdom

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobber for at dere som brukere skal ivaretas på best mulig måte. Her følger noen generelle råd i forbindelse med Korona pandemien.

  • Følg nøye opp barnet/ungdommens behandlingsrutiner og FHI sine råd om smitteforebygging.
  • Maske ventilasjon gir ikke øket risiko for at barnet/ungdommen som bruker selv kan bli smitte..
  • For de aller fleste barn som blir smittet, gir viruset et mildt forløp.
  • I noen situasjoner kan spesielle forholdsregler bli nødvendig for å beskytte de som hjelper barnet/ungdommen.

For koronavirus-sykdom generelt, ser det ut som denne rammer voksne hardere enn barn. De fleste pasienter som bruker pustehjelp med CPAP/BiPAP eller hjemmerespirator, har sykdommer som ikke påvirker immunforsvaret, og mange har «friske lunger». Problemet er ofte at pustemusklene er svakere eller luftveiene er mindre åpne. Det foreligger ingen informasjon som tilsier at disse barna/ungdommene er mer utsatt for å få den alvorlige typen viruslungebetennelse ved koronavirus enn andre barn. Siden pustefunksjon og/eller hostefunksjon er redusert, er det likevel generelt en større risiko for komplikasjoner i forløpet av enhver virusinfeksjon, f. eks. i form av en bakteriell lungebetennelse. 

Folkehelseinstituttet: Råd og informasjon til risikogrupperGenerelle råd for pasienter med muskelsykdommer
Vi anbefaler brukere av alt pusteteknisk utstyr, samt familie og eventuelt hjelpepersonell til å strengt følge rådene fra FHI for å redusere smitterisiko.
FHI: Nytt koronavirus - Fakta, råd og tiltak (allment)
NB:
Sørg for at barnet/ungdommen har nødvendig forbruksmateriell til det respirasjonstekniske utstyret sitt.

Enhet for behandlingshjelpemidler, landsoversikt

1. For deg som har et barn/ungdom som bruker (CPAP) BiPAP eller hostemaskin og er selvhjulpen (har ikke hjemmesykepleie eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

A. Dersom barnet/ungdommen er frisk og ikke har vært utsatt for koronasmitte:

Vanlig renholdsrutiner for BiPAP og hostemaskin er tilstrekkelig. Dersom dere er usikker på disse rutinene, kan dere kontakte den lokale sykehusavdeling/poliklinikk eller BHM sentral (sentral for behandlingshjelpemidler).

Oversikt over bruksanvisninger og rengjøringOversikt over alle landets BHM sentraler.

B. Dersom barnet/ungdommen har vært utsatt for smitte og har symptomer på luftveisinfeksjon eller påvist koronasmitte:

For de fleste pasienter vil det være mulig å holde seg hjemme og bruke (CPAP) BiPAP som vanlig, men en må iverksette smitteverntiltak. Dersom det er mistanke om at barnet/ungdommen kan ha koronavirussykdom og har familiemedlemmer i samme husstand, bør dere følge råd for å begrense smitte. Se generell beskrivelse på FHI:

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus

Det er økt risiko for å smitte andre husstandsmedlemmer når en bruker (CPAP) BiPAP maskiner. Aerosol (små dråper/partikler som kan bære virus) dannes lettere når en puster i en maske med stor luftstrøm. En bør derfor holde mest mulig avstand til andre medlemmer av familien og sove/bruke (CPAP) BiPAP i eget soverom, om mulig. Det samme gjelder bruk av hostemaskin, og evt forstøver, dersom dere har dette hjemme. (CPAP) BiPAP masken bør håndteres som smitte og rengjøres i godt, varmt såpevann, 60 grader.

For barnet/ungdommen som pasient er det viktig å få nok hvile, mat og drikke. Bruk febernedsettende ved behov. Dersom barnet/ungdommen har slim som er vanskelig å hoste opp eller føler seg tungpustet, kan han/hun gjerne hvile korte perioder, f.eks 15. – 30 minutter med CPAP/BiPAP også på dagtid. Allmenntilstand avgjør om det er behov for å kontakte lege.

Noen pasienter har egne instrukser fra lege om hvilke symptomer som skal vektlegges og tiltak som skal iverksettes hvis en blir syk. Det kan være bruk av andre hjelpemidler, som forstøver eller hostemaskin, eventuelt bruk av medikamenter og/eller inhalasjoner. Bruk av forstøver kan kanskje også lage aerosoler som kan være smitteførende. Bruk disse hjelpemidler i eget rom og rengjør maske/munnstykke på samme vis som (CPAP) BiPAP maske.

2. For deg som har et barn/ungdom som buker (CPAP) BiPAP og er avhengig av hjelp fra hjemmesykepleie eller har brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

A. Dersom barnet/ungdommen er frisk og ikke selv har vært utsatt for koronasmitte:

Smitteforebygging er viktigste tiltak. Se innledning.

NB: gode rutiner for hånd- og hostehygiene. Assistenter må foreta god håndvask eller bruke desinfiserende sprit før all nærkontakt og håndtering av pasientutstyr (maske, munnstykke o.l) som har kontakt med ansiktsregion. Dette gjelder både ved på- og frakobling av maske, samt ved rengjøring av utstyr.

B. Dersom barnet/ungdommen har vært utsatt for smitte og har symptomer på luftveisinfeksjon eller fått påvist koronavirus:

For de fleste pasienter vil det være mulig å holde seg hjemme og bruke (CPAP) BiPAP som vanlig, men noen pasienter kan få behov for sykehusinnleggelse.

Dersom allmenntilstanden er god og barnet/ungdommen fortsatt kan være hjemme må det likevel vurderes om det er mulig å gjennomføre tilstrekkelige smitteverntiltak i hjemmet.

Ved bruk av (CPAP) BiPAP og hostemaskin, er det en viss fare for smitte ved dannelse av aerosoler og smitteverntiltak er nødvendig. Aerosol er små væskepartikler som kan være virusbærende over større distanse enn vanlige dråper ved hoste. Ved bruk av forstøver kan det kanskje også dannes aerosoler.

Kontakt barnet/ungdommen sin tjenesteleverandør for assistanse, det vil si hjemmetjenesten eller byrå for brukerstyrt personlig assistanse og informer om situasjonen. Tjenesteleverandør må vurdere om det skal tas prøver for å bekrefte smitte samt iverksette smitteverntiltak. Dersom allmenntilstand er god og det er mulig å iverksette adekvate smitteverntiltak hjemme bør en unngå sykehusinnleggelse.

For barnet/ungdommen

Det er viktig å få nok hvile, mat og drikke. Bruk febernedsettende ved behov. Dersom barnet/ungdommen har slim som er vanskelig å hoste opp eller føler seg tungpustet, kan han/hun gjerne hvile korte perioder, f.eks. 15. – 30 minutter med (CPAP) BiPAP også på dagtid. Allmenntilstand avgjør om det er behov for å kontakte lege.

Noen pasienter har egne instrukser i forhold til hvilke symptomer som skal vektlegges og tiltak (bruk av forstøver, hostemaskin eller antibiotika) som kan iverksettes hvis en blir syk uten at en behøver innleggelse i sykehus. Ved mistanke om koronainfeksjon gjelder særlig regler for smittevern også ved bruk av forstøver og hostemaskin.

Assistenter/ omsorgsgivere

Assistent eller omsorgsgiver må følge kommunens eller tjenesteleverandørens retningslinjer for smittevern.

I praksis innebærer dette at dersom assistent/omsorgsgiver gir assistanse ved bruk av (CPAP) BiPAP (på- og frakobling) og/eller hostemaskin må en bruke hansker, åndedrettsvern, øyebeskyttelse og stellefrakk med lange ermer og hette. Ved på-og frakobling skrus maskin av før maske fjernes fra ansiktet. Ved bruk av forstøver må man minst bruke stellefrakk, hansker og munnbind.
Dersom assistent kun bidrar med stell eller ved korte besøk der de pustetekniske hjelpemidlene ikke er i bruk, kan assistent bruke kirurgisk munnbind, stellefrakk og hansker, men pasienten skal da til enhver tid bruke munnbind.

Renhold

Det pustetekniske utstyret må rengjøres nøye. (CPAP) BiPAP-masken (eventuelt munnstykke eller maske til hostemaskin og forstøver) rengjøres daglig med såpevann med høy temperatur, 60 grader. (CPAP) BiPAP slange rengjøres ukentlig.

Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

3. For deg som har barn/ungdom som bruker livsopprettholdende behandling, BiPAP eller hjemmerespirator hele døgnet og er avhengig av hjelp fra hjemmesykepleie eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA) hele døgnet

Alle pasienter med livsopprettholdende behandling i hjemmet skal ha en plan for akutte hendelser og perm eller liste over viktige telefonnumre som inkluderer kontaktpersoner i hjemmetjenesten eller privat byrå for BPA og på sykehuset. Sjekk at dere har en oppdatert kontakliste! Kontakt koordinator i kommune- og spesialisthelsetjeneste ved mangler.
Sjekk at du har tilstrekkelig tilgang på respirasjonsteknisk forbruksmateriell.

Det er viktig å sørge for beredskap i forhold til personellmangel som kan oppstå dersom assistenter får fravær grunnet sykdom eller karantene. Teamleder eller person med tilsvarende funksjon bør til enhver tid ha oversikt over personellsituasjonen. Ved alle landets helseforetak skal en nå ha oversikt over pasienter som har livsopprettholdende behandling med hjemmerespirator og der hvor det er risiko for sviktende omsorgstilbud dersom det blir mangel på assistanse. Det legges planer og er gjort forberedelser til hvordan en best kan ivareta behovet for den enkelte uten å ty til sykehusinnleggelse. Det vil variere fra kommune til kommune og mellom de ulike helseforetakene hvordan en tilrettelegger dette og om en har tilgjengelig vikarbyråtjenester. Dersom det ikke er mulig å sikre dette, vil sykehusinnleggelse være nødvendig. Hold kontakt med din koordinator/kontaktperson i kommunen for oppdatering om situasjonen.

A. Dersom barnet/ungdommen er frisk og ikke selv har vært utsatt for koronasmitte:

Smitteforebygging er viktigste tiltak. Se innledning.

NB: gode rutiner for hånd- og hostehygiene. Assistenter må foreta god håndvask eller bruke desinfiserende sprit før all nærkontakt og håndtering av pasientutstyr (maske, munnstykke o.l) som har kontakt med ansiktsregion. Dette gjelder både ved på- og frakobling av maske, samt ved rengjøring av utstyr.

B. Dersom barnet/ungdommen har vært utsatt for smitte og har symptomer på luftveisinfeksjon eller påvist korona:

Dersom allmenntilstand er god og sykehusinnleggelse ikke er nødvendig, må koordinator i kommunen/ BPA kontaktes for å avklare hvilke tiltak som må iverksettes. Hensikten er å unngå at personell som hjelper deg blir smittet og unngå smittespredning. I påvente av avklaring om smitte må en bruke smitteforebyggelse minst som ved dråpesmitteregime (stellefrakk, hansker og munnbind), og være spesielt nøyaktig med smittevern i forbindelse med av- og påkobling av teknisk utstyr. Koordinator skal være informert om hva dette innebærer og hvilket utstyr/forbruksmateriell som da trengs. Ved sterk mistanke om smitte, trengs det mer beskyttelse. Ved påvist koronavirussykdom er det stor risiko for smitte og det kreves et smittevernregime med åndedrettsvern, øyebeskyttelse, hette, stellefrakk med lange ermer og hansker for den som oppholder seg i samme rom som pasienten. Når slike tiltak vurderes iverksatt bør koordinator for hjemmetjenesten kontakte LTMV koordinator på sykehuset/ BHM og få konkrete råd utover det som gjelder smittevernutstyr til personalet. 

Fann du det du leita etter?