Kurs og kongressar

Her er oversikt over aktivitetar innen preanalyse som fagsenteret er involverte i.

Forskingseminar i Laboratorieklinikken (HUS)

Vi har som mål å arrangere forskingseminar for bioingeniører to gongar i semesteret. Her ønsker vi å stimulere til forsking og fagutvikling innan preanalyse.

  • Presentasjon av mastergradsprosjekt, januar 2017
  • Presentasjon av mastergradsprosjekt, september 2016

Kurs i prøvetaking

Laboratorium for klinisk biokjemi arrangerer ulike kurs i blodprøvetaking.

  • Venøs blodprøvetaking for sjukepleiarar (for tilsette i Helse Bergen)
  • Prøvetaking fra intravenøse tilgangar for sjukepleiarar (for tilsette i Helse Bergen)
  • Kurs i blodprøvetaking og prøvehandtering  (for studiesjukepleiarar og forskarar)

Internundervising i Laboratorieklinikken (HUS)

Vi inviterer jamt til internundervisning innan preanalyse.

  • Preanalytiske utfordringar innan hormonanalyser og immunologi og transfusjonsmedisin ved Astrid Torvestad og Maren Sellevoll (02.03.2017)
  • Preanalytiske utfordringar innan mikrobiologi og medisinsk genetikk, ved Lene Holm og Kjetil Solland (02.02.2017)
  • Preanalytiske utfordringar innan patologi, ved Hilde Rødningen (05.01.2017)
  • Informasjon om Biobank, ved biobankleiar Ann Cathrine Kroksveen (02.12.2016) 

Andre foredrag

  • Preanalytiske forhold ved prøvetaking av blodprodukter, Maren Sellevoll

Eksterne konferansar

24-25 March 2017 in Amsterdam (NL)

Preanalytical resource center at Haukeland University Hospital, Marit S. Sylte

10. - 11. mai, Bergen

Fagsenteret presenterar preanalytiske utfordringar ved dei ulike fagområda vi representerer (Klinisk biokjemi, Endokrinologi, Mikrobiologi, Medisinsk genetikk, Immunologi og transfusjonsmedisin og Patologi)