Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-Norge)

Registeret skal kartlegge kor mange som vert fedmeoperert i Norge, og gi eit bilete av kvaliteten på behandlinga. Opplysningar frå registeret vert nytta til å betre pasientbehandlinga, og kan bli brukt til forsking. 

Les meir om Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-Norge)

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-Norge)

Fedmekirurgi er eit fagfelt i stadig endring og utvikling, og SOReg bidrar til at ein systematisk kan granske effekten av slike endringar. Eit felles skandinavisk register gjer det mogeleg å samle inn opplysningar frå fleire land og dermed oppnå eit større samanlikningsgrunnlag for å kunne vurdere kvaliteten på og effekten av kirurgi.
Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) vart først utvikla og tatt i bruk i Sverige (SOReg-S) i 2007. Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N) er bygd opp i nært samarbeid med og på same måte som det svenske registeret.

SOReg-Norge fekk nasjonal status i 2015. Det norske registeret er drifta av Helse Vest HF, og målet er at alle som utfører fedmekirurgi i Norge skal kunne legge inn opplysningar om pasientane dei behandlar.

For deg som skal bli operert

På ditt samtykke vert det lagt inn opplysningar frå forundersøkingane til operasjonen, detaljar frå sjølve operasjonen, og frå oppfølging  etter 6 veker, 1 år, 2 år, 5 år og eventuelt 10 år. Eksempel på opplysningar er alder, vekt, fedmerelatert sjukdom som diabetes og høgt blodtrykk, operasjonsmetode og komplikasjonar.

Alle opplysningar om deg blir handsama med same krav til teieplikt og tryggleik som journalen din på sjukehuset. Dei opplysningane som kan identifisere deg blir berre nytta til kvalitetsforbetring. Ved analysar og samanlikningar på nasjonalt nivå vert personopplysningane fjerna. I tilfelle der opplysningar blir brukte til forsking blir dei anonymiserte.

Om samtykke og dine rettar

Å delta i kvalitetsregisteret er frivillig, og du vil bli spurt om å gi samtykke til at vi kan leggje inn opplysningar om deg i databasen. Du kan til ei kvar tid få innsyn i kva som er registrert om deg, få retta opp i eventuelle feil, eller få sletta opplysningane som er registrert.

Du har også rett til å avstå frå deltaking i kvalitetsregisteret utan at det har nokon innverknad på di behandling og oppfølging.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Nasjonal koordinator
Elisabeth Heggernes
Telefon:
90 50 49 67/90 73 65 56
E-post: elisabeth.heggernes@helse-bergen.no

Registerleiar
Villy Våge
Telefon:
908 63 744
E-post: villy.vage@helse-bergen.no

Forsking og kvalitetsforbetring

Skjema 

Papirversjon til skjema i registeret 

Samtykkeskjema

Samtykkeskjema (bokmål)

Samtykkeskjema (nynorsk)

Samtykkeskjema (engelsk)

Brukarrettleiing

Registerbeskriving og brukarmanual

Årsrapport

Årsrapport  2018

Årsrapport (nettversjon) Årsrapport 2017 (PDF)Presentasjon av årsrapport 2017Felles årsrapport med Sverige 2016 (PDF)Årsrapport 2016 (PDF) Årsrapport 2015 (PDF)

Vedtekter for registeret

Vedtekter for Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi.

Nordiske retningslinjer for kontroll og tilskudd av vitaminer

SOReg i media

Spørsmål og svar

Her finn du svar på vanlege førespurnader.

Pasienten har tidlegare avslutta kontrollane, men vil no ha kontroll likevel Korleis søke tilgang til Rapporteket? Korleis søke tilgang til SOReg når ein har tilgang til andre registre frå før?

Publikasjoner med SOREg-data

Gastric Bypass Versus Sleeve Gastrectomy: Patient Selection and Short-term Outcome of 47101 Primary Operations from the Swedish, Norwegian, and Dutch National Quality Registries

Kontaktinformasjon

Aktuelle nyheiter

 • 02.05.2019
  Registerdagen 2019

  SOReg-dagen har blitt ein tradisjon og ein god anledning til å treffe kollegaer med interesse for det same fagfeltet frå heile landet. Årets dag vart avvikla 4. april på Flesland.

 • 19.02.2019
  Kvalitetsforbetringsprosjekt i SOReg-N

  SOReg-N har tatt initiativ til eit kvalitetsforbetringsprosjekt som skal betre talet på pasientar som får oppfølging etter fedmekirurgi.

 • 12.04.2018
  SOReg-dagen 2018

  SOReg-dagen 2018 vart avvikla 6. april på Clarion hotell, Flesland. 

 • 04.05.2017
  Registerdagen i SOReg-N 2017

  SOReg-dagen vart avvikla 30 mars på Clarion hotell, Flesland. Det var godt frammøte frå alle kantar av landet med 47 påmeldte.

Fann du det du leita etter?