Einingar ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Virksomheten ved MBF er organisert i seksjonar som utfører analysar innen sitt fagfelt (analytiske seksjonar) eller som ivaretar andre funksjonar i laboratoriet (Ikke-analytiske seksjonar). Alle seksjonar deltar i blodprøvetaking på sengeposter eller i poliklinikk. Seksjonane ledes av en seksjonsleiar. Vanligvis har seksjonen også ein nestleiar som fungerar som seksjonsleiars stedfortredar.

Analytiske seksjonar

MBF - Barne- og ungdomsklinikken (MBF-BUK)

Utfører klinisk-kjemiske- og hematologiske analysar for Barne- og ungdomsklinikken. Seksjonen har ansvar for drift og opplæring i pasientnær analytisk verksemd ved Marie Joys hus. Laboratoriet har døgndrift.

MBF - Kvinneklinikken (MBF-KK)

Utfører klinisk-kjemiske-, hematologiske- og koagulasjonsanalyser for Kvinneklinikken og Øugeavdelinga. Laboratoriet utfører også diverse analysar i sæd og navlestrengsblod. Seksjonen har ansvar for drift og opplæring i pasientnær analytisk verksemd ved Kvinneklinikken. Medisinsk-faglig ansvar for sædanalysane er tillagt Kvinneklinikken. Laboratoriet har døgndrift.

MBF - Kysthospitalet i Hagevik (MBF-KiH)

Ufører klinisk-kjemiske-, hematologiske- og koagulasjonsanalysar for Kysthospitalet i Hagevik. Seksjonen har i tillegg ein transfusjonseining som er organisert under Avdeling for infusjon- og transfusjonsmedisin (AIT). Laboratoriet er opent på dagtid og har beredskapsvakt kveld/natt.

Nevro/Revmalab

Utfører klinisk-kjemiske- og hematologiske analysar for Nevrologisk- og Revmatologisk avdeling, samt en del spesialanalysar innan nevroimmunologi. Medisinskfaglig ansvar for spesialanalysar er tillagt Nevrologisk avdeling. Seksjonen held til på Gamle hovedbygg.

Seksjon for allergi- og proteinanalysar

Utfører klinisk-kjemiske- og cellebaserte allergologiske analysar, samt kvantitative og kvalitative bestemmingar av spesifikke proteinar.

Seksjon for automatiserte analysar

Seksjonen utfører analysar innan medisinsk biokjemi og eit utval av klinisk farmakologiske analysar. Seksjonen har døgndrift.

Seksjon for hematologi- og koagulasjonsanalysar

Utfører hematologiske analysar i blod samt koagulasjonsanalysar. Seksjonen har døgndrift. Seksjonen har også ansvar for hematologiske analysar som utføres på Kreftavdelingens poliklinikk i Parkbygget.

Seksjon for lege- og rusmiddelanalysar

Utførar kvantitering av lege- og rusmiddel og deira metabolittar. Analysane utføres i serum og i anna biologisk materiale. Rusmiddelanalysar utføres hovudsakleg ved analytisk eining for LC-MS/MS metodar.

Seksjon for pasientnær analysering (PNA)

Seksjonen har ansvar for SR, osmometer og alle blodgassinstrumentene som MBF har driftsansvar for, både på eiga avdeling og på avdelingar med pasientnært utstyr. Seksjonen har ansvar for drift og opplæring i bruk av pasientnære instrumentar, sammen med strimmelanalysar i urin og urin mikroskopi.

Seksjon for molekylærbiologiske analysar

Utfører molekylærbiologiske analysar til diagnostikk av genetiske sjukdomar.

Seksjon for porfyrianalysar

Utfører diverse spesialanalysar, samt porfyriner og spormetaller.

 

Ikkje-analytiske seksjonar

Preanalytisk seksjon

Mottar, registerer, fordeler og administrerer videreforsendelse av prøver. Seksjonen drifter laboratoriets telefonsentral og administrerer utsendelse av svarbrev. Poliklinikk for prøvetaking i Sentralblokka ledes av preanalytisk seksjon.

Seksjon for kontroll og utvikling

Overvåker laboratoriets analytiske kvalitet og gi fagleg bistand ved evaluering av analysemetodar. Seksjonen deltar i Preanalytisk fagsenter ved Laboratorieklinikken.

Andre enheter ved MBF

IT-gruppa

IT-gruppa har ansvaret for drift av laboratoriesystemet, og brukerstøtte mot primærhelsetjenesten når det gjeld elektroniske meldingar.

Noklus Hordaland

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) jobbar med kvalitetsforbetring av laboratoriearbeid i primær- og spesialisthelsetenesta. Hovudkontoret ligg i Bergen (Haraldsplass Diakonale sykehus), og laboratoriekonsulentar (bioingeniørar) og legespesialistar er tilknytta 23 ulike sjukehus. I Hordaland er Noklus organisert som ein seksjon under MBF. Noklus har avtale om samarbeid med dei fire regionale helseføretaka. Sjå meir på Noklus si heimeside

Samarbeidende organisasjoner 

NAPOS - Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer.
RELIS Vest - et tilbud til helsepersonell om produsentuavhengig legemiddelinformasjon.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.