Helsenorge

Skal bidra med å heve kvaliteten på kreftdiagnostikk

1. januar i år ble Seksjon for kreftgenomikk opprettet som en egen enhet i Laboratorieklinikken i Helse Bergen. Aktiviteten ved denne seksjonen skal gi økt kvalitet på diagnostisering og dermed også behandling av kreftpasienter. 

Den nyopprettede seksjonen er en sammenslåing av virksomhet som tidligere var ved Avdeling for Patologi, Avdeling for medisinsk genetikk og Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi.
 
Seksjon for kreftgenomikk i Laboratorieklinikken skal utføre de molekylær testene av kreftpasienter som muliggjør presisjonsdiagnostikk. Andre satsninger i Laboratorieklinikken som Seksjon for Bioinformatikk og Biobank Haukeland, muliggjør et komplett tilbud ved slike studier. Gjennom en nasjonal satsing på Infrastruktur i presisjonsdiagnostikk (InPreD) hvor universitetssykehusene samarbeider tett, vil tiden for etablering av disse tilbudene reduseres.

Bemanningen er satt sammen av 24 dedikerte molekylærbiologer, bioingeniører og leger. 
- Ved å samle virksomheten innenfor samme fagfelt får man bredere kompetanse og mer robust bemanning. Dette gir et bedre grunnlag for å bygge fremtiden innen et fagfelt det er økende behov for, sier seksjonsleder Randi Hovland. 
 
Med et stadig økende antall molekylært målrettede terapier, kombinert med store framskritt i genomisk testing, bioinformatikk og nye teknikker for prøvetaking, er presisjonsmedisin nå på rask vei inn i klinisk praksis. 
 
For å styrke vårt tilbud er det etablert en nasjonal satsing på Infrastruktur i presisjonsdiagnostikk (InPreD). Seksjon for kreftgenomikk vil ha en sentral rolle for å styrke presisjonsdiagnostikken ved Haukeland.
- Her skal vi bygge fremtidens presisjonsdiagnostikk. Haukeland skal levere rutinediagnostikk på høyt nivå og bidra i kliniske studier og forskning. Leger involvert i behandling av kreftpasienter vil med dette kunne få et bedre diagnostisk tilbud, forteller Hovland.
 
Seksjon for kreftgenomikk vil undersøke mutasjonene i pasienters kreftceller, og sammen med Avdeling for Patologi og et nasjonalt multidisiplinært tumorboard, vurdere om mutasjonene kan være et mål for behandling. Disse resultatene vil danne grunnlaget for inklusjon i den nye nasjonale kliniske studien innen presisjonmedisin (IMPRESS). Les mer om IMPRESS