Anafylaktiske reaksjonar mot mat

Allergiske reaksjonar mot mat medfører betydelege helseplager i befolkninga. Førekomsten er størst hos barn, men matallergiar rammar alle aldersgrupper.

Mat

Symptoma varierer frå milde plager, som til dømes utslett og kløe, til svært alvorlege og potensielt livstrugande reaksjonar som kan påverke luftvegar og blodomlaupet (anafylaksi, også kalla «allergisjokk»). Matallergi er den hyppigaste årsaka til anafylaktiske reaksjonar hos barn og unge vaksne.

Utgreiinga krev at ein tek ein blodprøve i samband med reaksjonen, optimalt 1-4 timer etter symptomdebut (akuttprøve). Videre skal det takast ein basalprøve ≥ 12 timer etter symptomane inntrefte, eventuelt kan ein prøve tatt før reaksjonen brukast.

Eksterne rekvirentar fyller ut rekvisisjonsskjema og sender inn serumprøve, mens interne rekvirentar kan bruke elektronisk journalsystem. Send med mistenkt matvare og matvaredeklarasjon om tilgjengeleg.

I analysepakken inngår s-tryptase og s-total IgE. Rekvirent bes i tillegg rekvirere spesifikk IgE mot mistenkte utløsende matvarer. Laboratoriet analyserer forøvrig spesifikk IgE basert på oppgitte kliniske opplysninger. Laboratoriet kan i tillegg analysere antistoff mot andre mistenkte allergen eller gjere manuelle allergianalysar på førespurnad. Kontakt oss i så fall på tlf 55970857 eller 55973140. Svar på laboratorieutgreiing kjem i form av skriftleg kommentar til rekvirenten.

Rekvisisjonsskjema for anafylaktisk reaksjon mot mat

Sjå også: Folkehelseinstituttet - Nasjonalt register for alvorlige allergiske reaksjoner på mat 2000 - 2015

Fann du det du leita etter?