Nyrefunksjon

Blant dei ulike nyrefunksjonane er det fastsetjing av GFR og måling av urin albumin eller protein som har størst utgreiings- og oppfølgingsverdi.

​Av overlege Atle Brun og overlege Kristin M. Aakre ​

GFR kan estimerast (eGFR) basert på serum kreatinin eller målast nøyaktig ved ioheksol-clearance og definerer stadie av nyresjukdom. Nivået av s-kreatinin og s-karbamid brukt åleine er òg indikatorar på nyrefunksjonen. Rangering av diagnostisk kvalitet: målt GFR (ioheksol-clearance) > eGFR > s-kreatinin > s-karbamid. Urin albumin eller protein er den viktigaste prognostiske nyreparameteren.

Urin albumin eller protein

Ved analyse av urin albumin eller protein analyserer laboratoriet også urin kreatinin og svaret som blir gjeve ut er ratioen av urin albumin og kreatinin verdien (evt. urin protein og kreatinin verdien). Dette blir gjort for å standardisera målinga mtp konsentrasjonsendringar av urinen.

Indikasjonar: Utgreiing av tidlig nyreskade, spesielt eigna ved diabetes eller hypertoni. Analysen er viktig då rett behandling kan reversera nyreskaden dersom den vert gjeven tidleg nok (ved lågt nivå av urin albumin dvs. verdiar under 30 mg/mmol kreatinin).

Viktige avgrensingar: For diagnostikk er det nødvendig å påvisa positivt resultat to gonger med minst ei vekes mellomrom. Ved tvil bør ein ta inntil tre prøvar. Nyrefriske kan få påvist lett forhøyede verdier uten klinisk betydning etter fysisk aktivitet og ved hyperglykemi, urinveisinfeksjon, hematuri, feber, dehydrering og hjertesvikt.

Estimert GFR (eGFR)

Blir berekna med formel (MDRD) basert på s-kreatinin, kjønn og alder.

Indikasjonar: Utgreiing og oppfølging av nyrefunksjon hos personar over 18 år. Risikofaktorar for redusert nyrefunksjon er diabetes, hypertensjon, kardiovaskulær sjukdom og kjend familiær opphoping av nyresjukdom.

Viktige avgrensingar: Kreatininbasert eGFR er ueigna til å diagnostisere GFR-fall < 40 prosent. Lett redusert nyrefunksjon (stadium 1 eller 2) vil derfor ikkje bli avdekt ved bruk av eGFR og må diagnostiserast ved meir sensitive teknikkar. Generelt er eGFR unøyaktig (± 30 prosent) samanlikna med eksakt målt GFR. eGFR-resultat er endå meir usikre ved raskt fall i nyrefunksjonen, høg alder, graviditet, sterkt avvikande kroppsstorleik, for nyretransplanterte, ved sjukdommar som fører til muskelatrofi, medikament som interfererer med tubulær kreatininsekresjon (mellom anna cimetidin og trimetoprim) og ekstreme vegetardiettar.

Nøyaktig målt GFR: iohexsol-clearance

Poliklinisk sjukehusundersøking der GFR blir målt ved bruk av ioheksol (røntgenkontrastmidlet Omnipaque) gitt i ein låg dose i.v. og deretter blodprøve etter fire timar. Sensitiv og nøyaktig GFR-fastsetjing med svært god korrelasjon til inulin eller 51Cr-EDTA-clearance.

Indikasjonar: Behov for nøyaktig GFR-fastsetjing. Mistanke om moderat nedsett GFR (til dømes kontroll ved potensielt nefrotoksiske legemiddel eller kontroll av urinvegsanomaliar / post-renal hindring). Sterkt redusert GFR og samtidig behov for eksakt GFR-fastsetjing (til dømes progredierande nyrefunksjonstap, vurdering av dialysebehandlingoppstart eller dosering av visse farmakum med renal utskiljing), spesielt hos pasientar der ein mistenkjer at eGFR gir eit feilaktig bilete av nyrefunksjonen (avvikande muskelmasse eller andre årsaker).

Informasjon om pasientførebuing og prosedyrebeskriving finst på eigen rekvisisjon for ioheksol-clearance.