Kva er anafylaksi?

Anafylaksi defineras som ein alvorlig, livstrugande generalisert eller systemisk overfølsemdsreaksjon. Dersom reaksjonen er mediert av ein immunologisk mekanisme heiter det allergisk anafylaksi, og i dagligtalen blir gjerne anafylaksi (noko upresist) omtalt som allergisk sjokk. Dei vanligaste utløysande faktorane er matvarer, insektstikk og legemidlar.
Det finns også ikkje-immunologiske (ikkje-allergiske) mekanismar som kan utløyse anafylaktiske reaksjonar.

 

​Diagnosen anafylaksi beror seg på ei klinisk vurdering. I Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering (PDF) frå 2013 står det: Funn eller symptomer fra to eller flere organsystem oppstått plutselig, i rask rekkefølge etter hverandre eller samtidig tilsier at det foreligger anafylaksi og krever umiddelbar behandling.

Huda, luftvegane, sirkulasjonssystemet, fordøyingssystemet og nervesystemet er organsystema som er hyppigast involvert.