Behandling

Behandlinga bør starte umiddelbart om ein mistenker ein anafylaktisk reaksjon. Tilkall hjelp om nødvendig. Fjern om mulig utløysande årsak.

 

​Start med å undersøke pasientens medvitssgrad, sirkulasjon og respirasjon.

Adrenalin til intramuskulær injeksjon skal alltid være førstevalg ved mistenkt anafylaksi.
Standard styrke er Adrenalin 1 mg/mL.

Eingongsdose til vaksne: 0,5 mL (0,5 mg)
Eingongsdose til barn: 0,1 mL/10 kg kroppsvekt (inntil 0,5 mL)

Adrenalin skal settas intramuskulært. Føretrekka injeksjonssted er på utsida av låret, omtrent midt på den store lårmuskelen.
Dosen gjentaks etter behov etter 5-15 minutt.

Ved anafylaksi og blodtrykksfall kan man legge pasienten på rygg og heve beina for å auke tilbakestrømminga av blod til hjertet. Om pasienten er tungpusta eller kastar opp, skal det forsøkas å få han/ho i mest mogeleg komfortabel stilling, samtidig som luftvegane vert halden fri.

Om pasienten er medvitslaus utan sirkulasjon og respirasjon, startas hjerte-lungeredning etter standard retningslinjer.
Annen medisinsk behandling inneber tilførsel av oksygen og etablering av intravenøs tilgang for å kunne gje væske og medikament. Det anbefalas å gje 6-8 L/min oksygen via luftvegsmaske. Væskebehandling med krystalloidar (Ringer-acetat eller 0,9% NaCl) initieras om pasienten faller i blodtrykk, og dels store væskemengder kan verte naudsynt.
Andre medikament som kan verta gjeven ved anafylaksi, er antihistaminar, glukokortikoidar og beta2-agonistar.

Personer som har hatt anafylaksi eller alvorlige allergiske reaksjonar tidlegare kan ha fått føreskreve adrenalin til egen administrasjon i form av autoinjektor. Ein skal alltid få utskreve minst to autoinjektorar, då det kan verte behov for fleire doser i forbindelse med ein akutt episode.

Alvorlege anafylaktiske reaksjonar krev rask og omfattande medisinsk behandling på staden, og hurtig transport til sjukehus har høg prioritet. Også pasientar som ser ut til å komme seg etter initial alvorlig reaksjon bør innleggas til observasjon på sjukehus.

Etter et anafylaktisk anfall bør alle pasientar tilvisas til vidare utreiing hjå spesialist med allergologisk kompetanse.