Lab-info: Stans i analysering av osteokalsin

Frå og med 26.09.2016 vert osteokalsin ikkje lenger analysert ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssjukehus.

​Rekvirentar som vil ha denne analysen må sjølv rekvirere og sende prøven til eit anna laboratorium, til dømes Hormonlaboratoriet ved Aker sjukehus/OUS.


Indikasjon for osteokalsin er utgreiing og oppfølging av behandling ved osteoporose eller mistanke om patologisk skjelettomsetjing men det er omdiskutert om s-osteokalsin bør inngå i utgreing og oppfølging av osteoporose. Vanlegvis nyttes i slike høve s-CTX (resorpsjonsmarkør) og s-PINP (formasjonsmarkør). Haukeland universitetssjukehus (HUS) sender i dag desse to analysane vidare til Hormonlaboratoriet ved Aker sjukehus/OUS (sjå eigen Lab-info 11.11.2015).


Sjå http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/hormonlaboratoriet for meir informasjon om prøvane og prøvetaking.

 

Ansvarlig avdeling: Hormonlaboratoriet 
Kontaktperson: Avdelingssjef Jørn V. Sagen 
Telefon: 55 97 43 96 
Epost: jorn.vegard.sagen@helse-bergen.no