Lab-info: Ny metode for analyse av 21-hydroksylase-antistoff

Blodprøver tatt etter 13.2.18 blir analysert med ny metode for 21-hydroksylase-antistoff.

Indikasjon:
Utgreiing av påvist eller mistenkt binyrebarksvikt.

Nytt referanseområde:
Negativ prøve: < 0,4 u/mL
Positiv prøve:   ≥ 0,4 u/mL

Tolking av resultat:
Analysen har primært ei kategorisk tolking (positiv/negativ). Referansegrensa vil få ein annan talverdi enn tidlegare og absolutte verdiar vil bli endra ved den nye metoden.
Ved spørsmål om tolking kan Hormonlaboratoriet kontaktas.

Prøvetaking og haldbarheit:
Det er ikkje endringar i prøvetaking og haldbarheit samanlikna med tidlegare metode:
Serum skilt frå gel-røyr: 7 dagar i kjøleskap (ved 2 – 8 °C).
Gel-røyr: 3 dagar i kjøleskap (ved 2 – 8 ° C).

For meir informasjon, sjå www.analyseoversikten.no eller ta kontakt med kontaktperson (sjå nedanfor)

Ansvarlig avdeling: Hormonlaboratoriet
Kontaktperson: Marte Grøsvik, fagbioingeniør (praktisk/teknisk). Avdelingssjef Jørn V. Sagen (medisinsk fagleg)
Telefon: 55 97 43 80 (praktisk/teknisk), 55 97 78 11 (medisinsk fagleg)
E-post: hormonlaboratoriet@helse-bergen.no