Lab-info: Ny alkoholmarkør: Fosfatidyletanol (PEth)

Frå 05.11.2018 vil Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi utføre analysen fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i blod. PEth dannast kun ved inntak av etanol, og er derfor ein svært spesifikk markør. PEth har eit langt påvisingsvindauge og kan sei noko om kor stort inntaket har vore dei siste vekene før prøvetaking.

Indikasjonar
Primær utgreiing av mogleg overforbruk av etanol, eller som ledd i utgreiing av sjukdomar og lidingar som kan vere sekundære til skadeleg bruk av etanol (t.d. psykiske lidingar, leversjukdom, gastritt, pankreatitt, terapiresistent hypertensjon, perifer nevropati, krampeanfall).

Dokumentasjon og kontroll av totalavhald frå etanol, eller dokumentasjon og kontroll av at prøvegivaren held seg innanfor eit moderat forbruk av etanol (t.d. førarkortsaker).

Prøvemateriale og analysering
3 mL EDTA blod.
PEth utførast 2 gonger i veka.

Tolking
Det er etablert grenser som skil mellom avhald eller svært lågt konsum (< 0,03 μmol/L), moderat konsum (0,03 μmol/L- 0,30 μmol/L), og høgt konsum inntak (> 0,30 μmol/L) av etanol.

Kliniske opplysninger er viktige for tolking av prøveresultat.

For meir informasjon, sjå analyseoversikten.no.

Ansvarleg avdeling: Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)
Telefon: 55 97 31 41 (praktisk/teknisk), 55 97 31 53 (medisinsk fagleg)
E-post: klinisk.farmakologi@helse-bergen.no