Lab-info: Kalsitonin


Med utgangspunkt i ny informasjon frå produsent har vi utarbeida nye referanseområde for Kalsitonin.

Nye referanseområde:
Kjønn          Referanseområde
Kvinner       <1,46 pmol/L
Menn          <2,46 pmol/L

Indikasjon: Ved primærutgreiing og oppfølging etter behandling av medullært thyroideacarcinom, ved utgreiing av multiple endokrine neoplasiar (MEN) og nevroendokrine svulstar.


Sjå www.analyseoversikten.no for meir informasjon.

Ansvarlig avdeling: Hormonlaboratoriet, Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssukehus
Kontaktperson: Avdelingssjef Jørn V. Sagen
Telefon: 55 97 43 96
Epost: jorn.vegard.sagen@helse-bergen.no