Lab-info: Endringar i referanseområde, eining og/eller namn for koagulasjonsanalysar

For nokre koagulasjonsanalysar vart det  endring i eining, namn og/eller referanseområde frå 27. November 2017. Endringane i einingar skuldast krav om standardisering av einingane som blir brukt i Noreg i samband med innføring av nytt felles kodeverk.

Nivå vert uendra for alle analysane sjølv om analysane endrar eining, og resultata kan difor samanliknast med tidlegare resultat.


Nye referanseområde for INR og Faktor VIII er som følgjer: 
 
INR                     0.8 – 1.2
Faktor VIII         50,0 – 200,0 %
 
Nye einingar:
                                                        Ny eining               Tidlegare eining
D-dimer                                             mg/L FEU*                    mg/L
 
Antitrombin,
Protein C, Fritt Protein S,
Faktor VIII,                                           IU/dL                            %
von Willebrand faktor
antigen og  von Willebrand
faktor aktivitet

*Fibrinogen ekvivalente enheter (fibrinogen equivalent units).
 
Nytt namn:
Antitromb.3 vil bli endra til antitrombin.
 

Ansvarleg avdeling: Laboratorium for klinisk biokjemi
Kontaktperson: Ann Helen Kristoffersen, overlege (medisinsk faglig) Telefon: 55 97 3113 eller Solveig Vannes, fagbioingeniør (praktisk/teknisk) Telefon: 55 97 3106
E-post: ann.helen.kristoffersen@helse-bergen.no eller solveig.vannes@helse-bergen.no