Lab-info: Endring av namn, eining og resultat for proBNP. Nytt namn er NT-proBNP

ProBNP endrer namn til det meir korrekte NT-proBNP. Samstundes blir eininga endra frå pmol/L til ng/L om kvelden 15.10.17. Resultata vil då bli 8,5 gonger høgare samanlikna med tidlegare resultat for proBNP. Bakgrunn for endringa er at dei fleste internasjonale retningsliner og litteratur nyttar denne eininga og dette namnet.

​Dei fleste norske laboratorium har til no nytta eininga pmol/L for dei natriuretiske peptida BNP og NT-proBNP. Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Norsk Cardiologisk Selskap anbefaler å endre eininga slik at dei natriuretiske peptida BNP og NT-proBNP blir rapportert med eininga ng/L (=pg/mL).

Bakgrunn for dette er at europeiske anbefalingar for utgreiing og behandling av hjartesvikt, utgitt av European Society of Cardiology, engelskspråkleg litteratur og dei skandinaviske nabolanda nyttar eininga ng/L.

NT-proBNP:
ng/L = pmol/L x 8,457

Nye referanseområde:

Kvinner 18 - 50 år: <169 ng/L
Kvinner >50 år: <338 ng/L
Menn 18 - 50 år: <85 ng/L
Menn >50 år: <211 ng/L

For meir informasjon om analysen, sjå www.analyseoversikten.no


Ansvarleg avdeling: Lab. for klinisk biokjemi
Kontaktperson: Renate Renstrøm, lege i spesialisering (medisinsk fagleg) eller Kristin Haagensen, fagbioingeniør (praktisk/teknisk)
Telefon: 55 97 08 54 eller 55 97 32 50
Epost: renate.renstrom@helse-bergen.no  eller kristin.haagensen@helse-bergen.no