Lab-info: Elektroniske prøvesvar frå histologi og cytologi vil bli tilsendt

Brukarar av journalsystema Infodoc Plenario og System X vil få tilsendt elektroniske prøvesvar frå histologi og cytologi.

Det vert no starta opp ei utrulling på 10 kontor kvar veke av elektroniske prøvesvar.
Legekontora som står for tur vil bli kontakta fortløpande.

I dei to første vekene med elektroniske prøvesvar, vil det samstundes bli sendt papirsvar slik at ein kan kontrollere at alle prøvesvar kjem inn. Vert ingen manglar rapportert i denne perioden, blir utsending av papirsvar automatisk stoppa.

Elektroniske prøvesvar frå Avdeling for patologi er høgt etterspurt, og vi vonar å få løysninga ut til alle våre rekvirentar så raskt som mogleg.

Dersom de har spørsmål kring dette, ta kontakt med seksjonsleiar Elisabeth Thunstrøm.

 

Ansvarleg avdeling:
Avdeling for patologi

Kontaktperson: Seksjonsleiar Elisabet Thunstrøm
Telefon: 55 97 32 14
Epost: anna.elisabeth.thunstrom@helse-bergen.no