Forsking og utvikling

Forsking og utvikling er ein viktig del av aktiviteten ved hormonlaboratoriet. Vi deltek i fleire forskningsprosjekt innan endokrinologi, biokjemi og molekylærbiologi. Utvikling av nye massespektrometriske analysemetodar (LCMSMS) står sentralt. Denne gullstandardmetodikken vert nytta både i forskingprosjekta og i rutinedrifta.

​​Forskingsgruppa​​​​​​​​​​

Forskingsgruppa ved Hormonlaboratoriet består av legar og forskarar, doktorgradsstipendiatar, postdoktorstipendiatar, mastergradsstudentar og teknisk tilsette. Gruppa er og knytt til Klinisk institutt 2 (K2), Universitetet i Bergen. Hovudfelta er: 
Fedme og diabetes
Hormonar og brystkreft
Massespektrometri og steroidhormonar
Vitamin D, osteoporose og hyperparatyreoidisme


Biobankar

Hormonlaboratoriet er ansvarleg for fleire biobankar som er knytta til våre hovudsatsingsområder. Du kan finne meir informasjon om biobankane, opplysningar om prosjekter som nyttar materiale og opplysningar frå innhaldet i biobankane, og kontaktinformasjon på eiga nettside. 


Utvikling av massespektrometriske analysemetodar 

Dette er eit hovudsatsingsområde ved Hormonlaboratoriet. Metodikken er særleg eigna til analyse av småmolekylære substansar, og nyttast hos oss blant anna for måling av vitamin D og steroidhormonar. Vi har fleire analysar under utvikling, og fleire av forskingsprosjekta er knytt opp mot bruk av LCMSMS. Utviklingsarbeidet vert leia av FoU-leiar.

Analysar for forskingsprosjekt 

Hormonlaboratoriet kan, som dei andre avdelingane i laboratorieklinikken, bidra med analyse og vurdering av prøvar frå forskingsprosjekt som er initiert ved sjukehusavdelingar, universitet og andre forskingsinstitusjonar.  Informasjon om prosjektsamarbeid​ med laboratorieklinikken er no samla på eiga nettside.​​​

Gå til Hormonlaboratoriets heimeside

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.