HELSENORGE

Tidleg abort-studie

Er du tidleg gravid i veke 4-5 og ønskjer abort før veke 6?  Då kan du delta i dette forskingsprosjektet om veldig tidleg medikamentell abort. 


 


 

Medikamentell abort er den vanlegaste forma for abort i Noreg i dag. Ved medikamentell abort bruker ein to ulike medikament. Fyrst tar ein Mifegyne i poliklinikken og etter 24-48 timar tar ein Cytotec i skjeden heime eller på klinikken. Standard behandling i dag er å vente til graviditeten er synleg i livmora. Graviditeten er vanlegvis synleg i veke 6, og vanlegvis tilrår vi difor at du får første time på Gynekologisk poliklinikk når du er 6 veker gravid. Denne studien skal sjå på om det er like trygt å byrja tidlegare.

I veke 33 (16.08.21) byrjar Gynekologisk poliklinikk, Kvinneklinikken ein forskingsstudie som ser på behandling for veldig tidlig graviditet med medikamentell abort. 
Studien er ein multisenterstudie starta av WHO-senteret ved Karolinska sjukehuset i Stockholm. Den er allereie i gang i flere land, mellom anna Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Austerrike og Australia

Forskingsprosjektet skal samanlikna om det er noko skilnad på å gjera abort før ein sikkert ser graviditeten i livmora i forhold til etter at ein ser graviditeten. Dersom du vil delta i denne studien må vi derimot sjå deg før du er 6 veker gravid. Halvparten vil få tilbod om å starte med ein gang og den andre halvparten må vente til graviditeten er synlig i livmora. Vi veit ikkje på førhand kven som hamnar i kva for gruppe. 


 

Kven kan delta?

Dersom du er over 18 år og skal gjennomgå ein medikamentell abort og er mindre enn 5-6 veker gravid kan du delta.

 

Kva skjer under studien?

Dersom du ynskjer å delta, kjem du til å trekkast til å vera med i ei av to grupper VEMA eller STANDARD. Du kan ikkje sjølv velje gruppe.

VEMA: Ein startar behandlinga med ein gong. Før ein byrjar tar ein blodprøve som måler svangerskapshormonet  (hCG. Etter ei veke kjem du tilbake for ny blodprøve (hCG).

STANDARD: Du venter ei veke og kjem tilbake til ny ultralyd. Når den viser sikker graviditet i livmora så byrjar du med behandlinga. Etter ca. 2 veker kontrollerer du om behandlinga har vore vellukka med ein sjølvtest heime.)

​Sjølve abortbehandlinga er lik for båe gruppene og lik den vanlege behandlinga ved medikamentell abort som alle får på Kvinneklinikken og vil ikkje innebera meir tid for deg. Etter fire veker tar vi kontakt anten ved at du kjem tilbake til kontroll eller ved ein telefonsamtale. Vi estimerer ca. 30-60 min til den samtalen. Prevensjonsrettleiing og når du kan byrja med prevensjon vert ikkje påverka av studien.

 

Kva skjer med prøver og informasjon?

Opplysningane som registrerast om deg skal berre brukast slik som skildra under formålet med prosjektet, og planleggast brukt til 2025. Eventuelle utvidingar i bruk og oppbevaringstid kan berre skje etter godkjenning frå REK og andre relevante myndigheiter. Du har rett til innsyn i kva for opplysningar som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i dei opplysningane som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerheitstiltaka ved behandling av opplysningane. Du kan klage på behandlinga av dine opplysningar til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud. 

Alle opplysningane vil verta behandla utan namn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennande opplysningar (=koda opplysningar). Ein kode knyt deg til dine opplysningar gjennom ei namneliste. Det er berre prosjektleiar som har tilgang til denne lista. 

Opplysningane om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollomsyn.
Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at koda opplysningar som skildra over kan overføras til utlandet som ledd i forskingssamarbeid og publisering. Det er Karolinska sjukhuset i Stockholm, Sverige som er hovudansvarleg for studien.  Koden som knyter deg til dine personidentifiserbare opplysningar vil ikkje verta utlevert. Opplysningane vil berre verta brukt i denne studien.

Vi kjem ikkje til å lagre biologisk materiale. 

 

Ønskjer du å delta?

Du kan informere om dette når du ringer for å bestille time eller ta det opp med sjukepleiar i poliklinikken på Kvinneklinikken når du kjem til time. Dersom du vil delta må du signer​e samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæring ​

 

Forsikring

Alle som deltek i studien vil vere forsikra etter pasientskadeloven (Lov om erstatning ved pasientskadar mv (LOV-2001-06-15-53).

 

Økonomi

Det er ingen kommersielle sponsorar bak prosjektet. Dei som er ansvarlege for både utforming og gjennomføring av prosjektet har ingen økonomisk gevinst av å gjennomføre studien. 

 

Godkjenning

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet. Saksnr REK 227065.

 

  

Fann du det du leita etter?