HELSENORGE

Informasjon til fødande under koronapandemien

Smittepresset i samfunnet rundt oss avtar og vi har høg vaksinasjonsgrad. Det er derfor mindre behov for forsterka tiltak for å avgrense smitte. Her er kort oppdatert informasjon til deg som ventar barn.

Foto: Jordmor i fødestove

Kvinneklinikken og Fødeavdelinga på Voss følgjer Helse Bergen sine smittevernreglar, som heile tida følgjer lokale og nasjonale retningsliner.

Les meir om beredskapsnivå på Fødeavdelinga

Besø
k: Kven kan kome?

Partnar er velkomen frå fødselen startar og kan vere til stades på barsel på dagtid, om de ikkje har familierom. Partnar er velkomen til å vere på fleirsengsromma kl. 09-21. Partnar kan kun overnatte om de har familierom, da vi ønskjer å redusere tida det er mange til stades samtidig på dei mest trangbodde romma.

Friske søsken av barnet er velkomne dagleg kl. 17-18. 

Andre besøkande må vente med å besøke mor og barn til dei kjem heim.​

Partnar som er smitta med covid-19 kan vere med under fødsel, men vil bli isolert på føderommet saman med den fødande under opphaldet. Sjå meir informasjon under punktet Trur du fødselen er i gong?​

​Bruk av munnbind

Det er ikkje lenger ei overordna nasjonal anbefaling om bruk av munnbind for pasientar som skal til poliklinisk time. D​​et same gjeld følgje og besøkande i sjukehuset. 
Dei som ønskjer å bruke munnbind kan sjølvsagt framleis bruke det, om du er uroa for din eigen eller andre si helse. 
Det er ikkje lenger ei overordna anbefaling for tilsette om bruk av munnbind, men vi vil halde fram med individuelle vurderinger rundt bruk av munnbind og anna beskyttelsesutstyr. ​​

Ring Innleggingstelefonen før de kjem

Igangsetjing av fødsel

Kvinner som blir lagt inn hos oss for igangsetjing av fødselen, får ha partnar med seg frå når fødselen er i gang. Dersom kvinna ikkje har rier ved innlegging for igangsetjing av fødselen, vil ho dele rom med fleire inntil fødselsriene startar. Partnar kan då ikkje vere til stades heile tida, men kan kome i sjukehuset si visittid kl. 17.00-20.00. Når fødselsriene startar, kan​ partnar vere med til fødselen er over.

​Ultralyd og andre avtalar på poliklinikk

Partnar kan vere med på ultralyd og andre avtalar på poliklinikk.

Trur du fødselen er i gang?

  • Ring Innleggingstelefonen 55 97 22 00 for Haukeland.
  • Ring Innleggingstelefonen 56 53 35 70 for Voss.
  • Partnar får vere saman med den fødande frå ho kjem på sjukehuset og fram til fødselen er over.
  • Vi vurderer smitterisiko for kvar enkelt, både for deg som skal føde og din partnar. Derfor kan du få spørsmål knytt til dette når du kontaktar oss. 
    • Dersom den fødande og/eller partnaren har fått påvist Covid 19, kan partnar vere med under fødsel. Begge blir då isolert på føderommet. 
    • Dersom mor har symptom på luftvegsinfeksjon, pågåande luftvegsinfeksjon, eller har fått påvist smitte, vil ho bli smitteisolert ved innkomst. Ein vil få akkurat den same hjelpa som elles.

Beredskap ved stort sjukefråvær blant tilsette på KK

Ved stort fravær blant ansatte på Fødeavdelingen har Kvinneklinikken planer for ulike nivå og korleis vi ivaretar tilbodet for fødande.

Vi prioriterer fødselshjelp og alle medisinske oppgåver og behandling. Ved stort sjukefråvær må vi redusere andre tilbod s​om individuelle pasientsamtalar og rettleiing, og vi må korte ned på barseltida på KK for friske barselkvinner og friske nyfødde. 

Ved tidleg heimreise, vil Fødeavdelinga sørge for å organisere oppfølging av mor og barn slik at nødvendig screening, blodprøver og øvrig oppfølging blir ivaretatt. Nokon vil ​​få tilbod om poliklinisk oppfølging ved KK, og fleire kommunar har allereie etablert gode rutinar for denne oppfølginga, noko vi har gode erfaringar med gjennom fleire år.

For meir informasjon om fødsel og barsel: 

Alt du treng å vite​ om fødsel og barsel ​

Filmar og informasjon til barselkvinner​ 

Forsking under koronapandemien

Fordi vi har ein pågåande pandemi i Noreg, er det naudsynt å hente inn opplysningar om korleis koronaviruset påverkar svangerskapet. Vi treng meir kunnskap og derfor vil forskarar frå Medisinsk fødselsregister registrere opplysningar om gravide kvinner som er lagt inn på sjukehus grunna COVID-19

Informasjon til kvinnene - MFR_forsking_korona (PDF)


Lurer du på noko?

Har du spørsmål knytt til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mogleg grad kontakte den jordmora eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. Dei vil vurdere og eventuelt tilvise vidare til oss.

Beste helsing frå alle oss som jobbar på Fødeavdelinga ved Kvinneklinikken og Voss Føde- /Barsel

Sjå også Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon til gravide og ammandeFann du det du leita etter?