No opnar Fødeavdelinga heilt opp!

I takt med at samfunnet no opnar opp, vil også Fødeavdelinga gå tilbake til ei meir familievenleg barseltid. Her er kort, oppdatert informasjon til deg som ventar barn.

Foto: Jordmor i fødestove

Kvinneklinikken og Fødeavdelinga på Voss følgjer Helse Bergen sine smittevernreglar, som heile tida følgjer lokale og nasjonale retningsliner. Sjølv om samfunnet har gjenopna, kan det bli lokale tiltak. Ein begynnande influensasesong og RS-virus kan også få betyding. 

Kven kan kome på besøk?

Partnar er velkomen heile døgnet frå fødselen startar og til kvinna reiser heim. 

Her kan du lese meir om familievennleg barseltid og korleis det fungerer på våre barselrom.  

Søsken av barnet kan kome på besøk i besøkstida, som er kl. 17-20. Andre besøkande må vente med å besøke mor og barn til dei kjem heim.

Partnar eller søsken som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar med tanke på covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje kome inn på sjukehuset.

Ring Innleggingstelefonen før de kjem

Igangsetjing av fødsel

Kvinner som blir lagt inn hos oss for igangsetjing av fødselen, får ha partnar med seg frå når fødselen er i gang. Dersom kvinna ikkje har rier ved innlegging for igangsetjing av fødselen, vil ho dele rom med fleire inntil fødselsriene startar. Partnar kan då ikkje vere til stades heile tida, men kan kome i vanleg visittid kl. 17.00-20.00. Når fødselsriene startar, kan​ partnar vere med til fødselen er over.

​Ultralyd og andre avtalar på poliklinikk

Partnar kan vere med på ultralyd og andre avtalar på poliklinikk.

D
u kan ikkje møte til polikliniske konsultasjonar eller ultralyd dersom du er i karantene. Då må du melde frå og endre time til etter at karantenen er over.

Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar med tanke på covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje kome inn på sjukehuset.

Trur du fødselen er i gang?

  • Ring Innleggingstelefonen 55 97 22 00 for Haukeland.
  • Ring Innleggingstelefonen 56 53 35 70 for Voss.
  • Partnar får vere saman med den fødande frå ho kjem på sjukehuset og fram til fødselen er over.
  • Vi vurderer smitterisiko for kvar enkelt, både for deg som skal føde og din partnar. Derfor kan du få spørsmål knytt til dette når du kontaktar oss. 
    • Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje vere med på fødselen. 
    • Dersom mor har symptom på luftvegsinfeksjon, pågåande luftvegsinfeksjon, eller har fått påvist smitte, vil du bli smitteisolert ved innkomst. Du vil få akkurat den same hjelpa som elles.

Forsking under koronapandemien

Fordi vi har ein pågåande pandemi i Noreg, er det naudsynt å hente inn opplysningar om korleis koronaviruset påverkar svangerskapet. Vi treng meir kunnskap og derfor vil forskarar frå Medisinsk fødselsregister registrere opplysningar om gravide kvinner som er lagt inn på sjukehus grunna COVID-19

Informasjon til kvinnene - MFR_forsking_korona (PDF)


Lurer du på noko?

Har du spørsmål knytt til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mogleg grad kontakte den jordmora eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. Dei vil vurdere og eventuelt tilvise vidare til oss.

Beste helsing frå alle oss som jobbar på Fødeavdelinga ved Kvinneklinikken og Voss Føde- /Barsel

Sjå også Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon til gravide og ammande

Fann du det du leita etter?