Informasjon til fødande under koronapandemien

Helse Bergen har framleis nokon smitteverntiltak knytt til koronapandemien. Her er kort oppdatert informasjon til deg som ventar barn.
 

Foto: Jordmor i fødestove

Smittepresset i Norge og Vestland er i stadig endring og vi vurderer fortløpande smitteverntiltak ved timeavtalar og besøk til sjukehuset. 

Kvinneklinikken og Fødeavdelinga på Voss følgjer Helse Bergen sine smittevernsregler, som heile tida følgjer lokale og nasjonale retningsliner. 

Partnar får vere saman med den fødande frå ho kjem på sjukehuset og fram til fødselen er over.

Dersom partnar ikkje har moglegheit for å vere med, kan du ta med deg ein anna nær person under fødsel, som òg kan besøke deg i visittida på barsel.

Ring Innleggingstelefonen før de kjem

Igangsetjing av fødsel

Kvinner som blir lagt inn hos oss for igangsetjing av fødselen, får ha partnar med seg frå når fødselen er i gang. Dersom kvinna ikkje har rier ved innlegging for igangsetjing av fødselen, vil ho dele rom med fleire inntil fødselsriene startar. Partnar kan då ikkje vere til stades heile tida, men kan kome i vanleg visittid kl. 17.00-20.00. Når fødselsriene startar, kan​ partnar vere med til fødselen er over.

Barselbesøk

Partnar kan komme på barselbesøk i visittida mellom kl. 17.00 og 20.00. Dette gjeld òg for besøk til gravide som ligg inne hos oss til observasjon, både på Kvinneklinikken og på Fødeavdelinga ved Voss sjukehus. Ver merksam på at det kun er ein person som kan kome i visittida. Det bør vere same person som er med under fødselen som kjem på barselbesøk under opphaldet på barsel. 

Reglar ved besøk på Kvinneklinikken

Vi ønskjer at du les nøye gjennom sjukehusets generelle besøksregler før du kjem til oss.

 • Berre ein og same person kan kome på besøk gjennom heile sjukehusopphaldet.
 • Den besøkande skal opphalde seg på rommet til den som er inneliggjande.
 • Besøket kan skje i visittida som er frå kl. 17-20.00.
 • Hugs god handhygiene.
 • Hald god avstand (minst 1 meter) til tilsette, og til andre pasientar enn den du besøker, og til andre pasientar sine besøkande.

Restriksjonane gjeld òg for fellesområdet ved hovudinngangen på KK.

Ultralyd og andre avtalar på poliklinikk

Partnar kan vere med på ultralyd og andre avtalar på poliklinikk.

Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar med tanke på covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje komme inn på sjukehuset.

Trur du fødselen er i gang?

 • Ring Innleggingstelefonen 55 97 22 00 for Haukeland.
 • Eller ring Innleggingstelefonen 56 53 35 70 for Voss.
 • Partnar får vere saman med den fødande frå ho kjem på sjukehuset og fram til fødselen er over.
 • Vi vurderer smitterisiko for kvar enkelt, både for deg som skal føde og din partnar. Difor får du spørsmål knytt til dette når du kontaktar oss. 
  • Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje vere med på fødselen. 
  • Dersom mor har symptom på luftvegsinfeksjon, pågåande luftvegsinfeksjon, eller fått påvist smitte, vil du bli smitteisolert ved innkomst. Du vil få akkurat den same hjelpa som elles.

Om barselopphaldet

 • Berre ein og same person kan kome på besøk gjennom heile sjukehusopphaldet.
 • Besøket kan skje i visittida som er frå kl. 17-20.00.
 • Den besøkande skal opphalde seg på rommet til den som er inneliggjande.
 • God handhygiene.
 • Besøkande skal halde avstand (minst 1 meter) til tilsette, til andre pasientar enn den dei besøker, og til andre pasientar sine besøkande. ​
 • Restriksjonane gjeld òg for fellesområdet ved hovudinngangen på KK. Det er ikkje tillatt å ta i mot besøk i fellesareal. 

Avtalar på poliklinikk

 • Oppsette timar på Haukeland og Voss Sjukehus går som normalt dersom ikkje annan beskjed blir gitt. Alle utsettingar/avlysingar vil bli vurderte individuelt på medisinskfagleg bakgrunn.
 • Partnar får vere med på ultralyd og andre avtalar på poliklinikk.
 • Det kan bli aktuelt med videokonsultasjonar. 
 • Du kan ikkje møte til polikliniske konsultasjonar eller ultralyd viss du er i karantene. Då må du melde frå og endre time til etter karantenen er over.

Forsking under koronapandemien

Fordi vi har ein pågåande pandemi i Noreg, er det naudsynt å hente inn opplysningar om korleis koronaviruset påverkar svangerskapet. Vi treng meir kunnskap og derfor vil forskarar frå Medisinsk fødselsregister registrere opplysningar om gravide kvinner som er lagt inn på sjukehus grunna COVID-19

Informasjon til kvinnene - MFR_forsking_korona (PDF)

Lurer du på noko?

Har du spørsmål knytt til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mogleg grad kontakte den jordmora eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. Dei vil vurdere og eventuelt tilvise vidare til oss.

Vi ber om forståing for at vi har strenge smittevernrestriksjonar, og beklagar ulempene det medfører for deg/dykk. Vi skal gjere vårt beste for å leggje til rette for ei trygg og god oppleving for deg/dykk, trass unntakssituasjonen koronapandemien førar til.

Beste helsing frå alle oss som jobbar på Fødeavdelinga ved Kvinneklinikken og Voss Føde- /Barsel

Sjå også Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon til gravide og ammande

Fann du det du leita etter?