Helsenorge

Fødeavdelinga følgjer samfunnets smittesituasjon når det gjeld besøksreglane

I takt med at samfunnet no opplever meir smitte vil og reglane for besøk på barsel endre seg. Her er kort, oppdatert informasjon til deg som ventar barn.

Foto: Jordmor i fødestove

Kvinneklinikken og Fødeavdelinga på Voss følgjer Helse Bergen sine smittevernreglar, som heile tida følgjer lokale og nasjonale retningsliner.  
Vi ønskjer å halde på vår familievennlege barselomsorg, men må gjere enkelte endringar i forhold til den sterka smitteauken i samfunnet.

Kven kan kome på besøk?

Partnar er velkomen frå fødselen startar og kan vere til stades på barsel på dagtid, om de ikkje har familierom.  
Partnar er velkomen til å vere på fleirsengsromma kl 09-21. Partnar kan kun overnatte om de har familierom, da vi med dette ønskjer å redusere den tida det er mange til stades samtidig på dei mest trangbodde romma. 

 
Søsken av barnet kan inntil vidare ikkje kome på besøk. Dette er på grunn av den pågåande smittesituasjonen med mykje RS virus i samfunnet. Vi beklagar dette, men ser at det er viktig å skjerme dei aller minste pasientane våre. 


Andre besøkande må og vente med å besøke mor og barn til dei kjem heim.​​

Partnar som er smitta og isolert heime, kan dessverre ikkje kome inn på sjukehuset. Sjå spesifisering under fødsel. 


​Bruk av munnbind

Det er no påbud om bruk av munnbind i det offentlege rom. I kontakt med helsepersonell vil vi sterkt oppmode til bruk av munnbind for våre besøkande/pårørande.
Det vil i praksis seie at munnbind skal brukast der man ikkje kan holde 1 meters avstand. Det kan vere når barnet skal til barnelegeundersøking, i kø i matbuffeten, i ferdsel i korridor eller når partnar er i i tett kontakt med ansatte, for eksempel ved fødsel og ved polikliniske konsultasjonar.​


Ring Innleggingstelefonen før de kjem

Igangsetjing av fødsel

Kvinner som blir lagt inn hos oss for igangsetjing av fødselen, får ha partnar med seg frå når fødselen er i gang. Dersom kvinna ikkje har rier ved innlegging for igangsetjing av fødselen, vil ho dele rom med fleire inntil fødselsriene startar. Partnar kan då ikkje vere til stades heile tida, men kan kome i vanleg visittid kl. 17.00-20.00. Når fødselsriene startar, kan​ partnar vere med til fødselen er over.

​Ultralyd og andre avtalar på poliklinikk

Partnar kan vere med på ultralyd og andre avtalar på poliklinikk.

D
u kan ikkje møte til polikliniske konsultasjonar eller ultralyd dersom du er i karantene. Då må du melde frå og endre time til etter at karantenen er over.

Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar med tanke på covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje kome inn på sjukehuset.

Trur du fødselen er i gang?

 • Ring Innleggingstelefonen 55 97 22 00 for Haukeland.
 • Ring Innleggingstelefonen 56 53 35 70 for Voss.
 • Partnar får vere saman med den fødande frå ho kjem på sjukehuset og fram til fødselen er over.
 • Vi vurderer smitterisiko for kvar enkelt, både for deg som skal føde og din partnar. Derfor kan du få spørsmål knytt til dette når du kontaktar oss. 
  • Partnar som er smitta og i hjemmeisolasjon, kan dessverre ikkje vere med på fødselen. 
  • Partnar som har symptomar på luftvegsinfeksjon: Mulig Covid 19 må avkreftast med negativ test (PCR eller hjemmetest/hurtigtest)
  • Dersom både den fødande og partnaren har fått påvist Covid 19, kan partnar vere med i fødsel. Begge blir då isolert på føderommet. 
  • Dersom mor har symptom på luftvegsinfeksjon, pågåande luftvegsinfeksjon, eller har fått påvist smitte, vil du bli smitteisolert ved innkomst. Du vil få akkurat den same hjelpa som elles.

Forsking under koronapandemien

Fordi vi har ein pågåande pandemi i Noreg, er det naudsynt å hente inn opplysningar om korleis koronaviruset påverkar svangerskapet. Vi treng meir kunnskap og derfor vil forskarar frå Medisinsk fødselsregister registrere opplysningar om gravide kvinner som er lagt inn på sjukehus grunna COVID-19

Informasjon til kvinnene - MFR_forsking_korona (PDF)


Lurer du på noko?

Har du spørsmål knytt til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mogleg grad kontakte den jordmora eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. Dei vil vurdere og eventuelt tilvise vidare til oss.

Beste helsing frå alle oss som jobbar på Fødeavdelinga ved Kvinneklinikken og Voss Føde- /Barsel

Sjå også Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon til gravide og ammande


Fann du det du leita etter?