Informasjon til fødande under koronapandemien

Helse Bergen har innført ei rekke tiltak under koronapandemien. Her er kort oppdatert informasjon til deg som ventar barn.
 

Foto: Jordmor i fødestove

Smittepresset i Norge og Vestland er i stadig endring og vi vurderer fortløpande smitteverntiltak ved timeavtalar og besøk til sjukehuset. 

Kvinneklinikken og Fødeavdelinga på Voss følgjer Helse Bergen sine smittevernsregler, som heile tida følgjer nasjonale retningsliner. 

Ved fødsel kan partnar vere med frå den fødande blir lagt inn på sjukehuset med rier og fram til fødselen er over. 

Kvinner som kjem til oss for å føde blir som hovudregel ikkje innlagt før vi har gjort ei fagleg vurdering av om fødselen er i gang. Om den er i gang, kjem du på ein fødestove og der kan partnar vere med heilt til fødselen er over. 

Kvinner som blir lagt inn hos oss for igangsetjing av fødselen, får ha partnar med seg frå når fødselen er i gang. Dersom partnar ikkje har moglegheit for å vere med, kan du ta med deg ein anna nær person under fødsel, som òg kan besøke deg på barsel.

Partnar kan komme på barselbesøk i visittida mellom kl. 17.00 og 20.00. Dette gjeld òg for besøk til gravide som ligg inne hos oss til observasjon, både på Kvinneklinikken og på Fødeavdelinga ved Voss sjukehus.   

Reglar ved besøk på Kvinneklinikken

Vi ønskjer at du les nøye gjennom sjukehusets generelle besøksregler før du kjem til oss.

 • Berre ein og same person kan kome på besøk gjennom heile sjukehusopphaldet
 • Den besøkande skal berre opphalde seg på rommet til den som er inneliggjande
 • Besøket kan vare i maks 1 time innanfor visittida som er frå kl. 17-20.00
 • Hugs god handhygiene
 • Hald god avstand (minst 1 meter) til tilsette, og til andre pasientar enn den du besøker, og til andre pasientar sine besøkande

Restriksjonane gjeld òg for fellesområdet ved hovudinngangen på KK.

Ultralyd og andre avtalar på poliklinikk

Det er ingen endringar i retningslinene for ultralydkonsultasjonar og polikliniske besøk, og følgjeperson kan dessverre ikkje vere med.

Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar med tanke på covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje komme inn på sjukehuset.

Trur du fødselen er i gang?

 • Ring Innleggingstelefonen 55 97 22 00for Haukeland
 • Eller ring Innleggingstelefonen 56 53 35 70for Voss
 • Partnar får vere med under aktiv fødsel.
 • Vi vurderer smitterisiko for kvar enkelt, både for deg som skal føde og din partnar. Difor får du spørsmål knytt til dette når du kontaktar oss. 
  • Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje vere med på fødselen. 
  • Dersom mor har symptom på luftvegsinfeksjon, pågåande luftvegsinfeksjon, eller fått påvist smitte, vil du bli smitteisolert ved innkomst. Du vil få akkurat den same hjelpa som elles.
  • Ved keisarsnitt blir det gjort ei individuell medisinskfagleg vurdering i kvart enkelt tilfelle om partnar kan vere med.

Om barselopphaldet

 • Berre ein og same person kan kome på besøk gjennom heile sjukehusopphaldet.
 • Besøket kan vare i max. 1 time innanfor visittida som er frå kl. 17-20.00.
 • Den besøkande skal berre opphalde seg på rommet til den som er inneliggjande.
 • God handhygiene.
 • Besøkande skal halde avstand (minst 1 meter) til tilsette, til andre pasientar enn den dei besøker, og til andre pasientar sine besøkande. 
 • Restriksjonane gjeld òg for fellesområdet ved hovudinngangen på KK. Det er heller ikkje tillatt å ta i mot besøk i fellesareal av andre besøkande.

Avtalar på poliklinikk

 • Oppsette timar på Haukeland og Voss Sjukehus går som normalt dersom ikkje annan beskjed blir gitt. Alle utsettingar/avlysingar vil bli vurderte individuelt på medisinskfagleg bakgrunn.
 • Du som er gravid kan dessverre ikkje ha med deg partnar eller ein anna nær person på rutineultralyd, om ikkje anna er avtalt på førehand.
 • Partnar får inntil vidare kun unntaksvis bli med på polikliniske konsultasjonar. Dette gjer vi for å avgrense talet på besøkande på sjukehuset.
 • Det kan bli aktuelt med videokonsultasjonar. 
 • Ein kan ikkje møte til polikliniske konsultasjonar eller ultralyd viss ein er i karantene. Da må ein melde frå og endre time til etter karantenen er over.

Forsking under koronapandemien

Fordi vi har ein pågåande pandemi i Noreg, er det naudsynt å hente inn opplysningar om korleis koronaviruset påverkar svangerskapet. Vi treng meir kunnskap og derfor vil forskarar frå Medisinsk fødselsregister registrere opplysningar om gravide kvinner som er lagt inn på sjukehus grunna COVID-19

Informasjon til kvinnene - MFR_forsking_korona (PDF)

Lurer du på noko?

Har du spørsmål knytt til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mogleg grad kontakte den jordmora eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. Dei vil vurdere og eventuelt tilvise vidare til oss.

Sjekk også våre ofte stilte spørsmål og svar for gravide, fødande og partnarar

Vi ber om forståing for at vi har strenge smittevernrestriksjonar, og beklagar ulempene det medfører for deg/dykk. Vi skal gjere vårt beste for å leggje til rette for ei trygg og god oppleving for deg/dykk, trass unntakssituasjonen koronapandemien førar til.

Beste helsing frå alle oss som jobbar på Fødeavdelinga ved Kvinneklinikken og Voss Føde- /Barsel

Sjå også Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon til gravide og ammande

Fann du det du leita etter?