Informasjon til fødande under koronapandemien

Helse Bergen har innført ei rekke tiltak knytte til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som ventar barn.

Denne sida vil bli oppdatert ved nye retningslinjer.

Foto: Jordmor i fødestove
 

Fødsel

Trur du fødselen er i gang?

 • Ring Innleggingstelefonen  55 97 22 00 for Haukeland
 • Eller ring Innleggingstelefonen  56 53 35 70 for Voss
 • Vi vurderer smitterisiko for kvar enkelt, både for deg som skal føde og din partnar. Derfor får du spørsmål knytte til dette når du kontaktar oss. Partnar som er symptomfri og ikkje i karantene, kan vere med på fødslar.
  • Dersom partnar har vore i utlandet dei siste to vekene kan partnar dessverre ikkje vere med på fødselen.
  • Dersom partnar har symptom på luftvegsinfeksjon, pågåande luftvegsinfeksjon, eller påvist smitte, kan partnar dessverre ikkje vere med på fødselen.
  • Dersom mor har symptom på luftvegsinfeksjon, pågåande luftvegsinfeksjon, eller fått påvist smitte, vil du bli smitteisolert ved innkomst. Du vil få akkurat den same hjelpa som elles.
  • Ved keisarsnitt blir det gjort ei individuell medisinskfagleg vurdering i kvart enkelt tilfelle om partnar kan vere med.
 • Dersom du skal komme til oss for observasjon, kan partnar dessverre ikkje vere med deg.


Barsel

Om barselopphaldet

 • Barselopphaldet blir heldt så kort som mogleg 
 • Partnar får dessverre ikkje vere med på barselavdelinga
 • Det er ikkje tillate med besøk på barselavdelinga, heller ikkje av søsken
 • Eventuelt smitteregime, blir vidareført på barsel
 • Nyfødde barn kan ein ikkje ta ut av avdeling før utskriving


Poliklinikk

Avtalar på poliklinikk

 • Oppsette timar på Haukeland og Voss Sjukehus går som normalt dersom ikkje annan beskjed blir gitt. Alle utsettingar/avlysingar vil bli vurderte individuelt på medisinskfagleg bakgrunn.
 • Partnar får dessverre ikkje bli med på polikliniske konsultasjonar. Dette gjer vi for å avgrense talet på besøkande på sjukehuset.
 • Partnar får dessverre ikkje bli med på ultralydundersøkingar eller kontrollar.
 • Det kan bli aktuelt med videokonsultasjonar. 

Ein kan ikkje møte til polikliniske konsultasjonar eller ultralyd viss ein er i karantene. Da må ein melde frå og endre time til etter karantenen er over.

Har du spørsmål knytte til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mogleg grad kontakte den jordmora eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. Dei vil vurdere og eventuelt tilvise vidare til oss.

Vi ber om forståing for at vi innfører desse tiltaka, og beklagar ulempene det medfører for deg/dykk. Vi skal leggje til rette for ei trygg og god oppleving for deg/dykk, trass unntakssituasjonen vi no er i.

Beste helsing frå alle oss som jobbar på Fødeseksjonen ved Kvinneklinikken og Voss Føde- /Barsel

Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon til gravide og ammande

Fann du det du leita etter?