Informasjon til fødande under koronapandemien

Helse Bergen har innført ei rekke tiltak knytte til koronasituasjonen. Her er kort oppdatert informasjon til deg som ventar barn.
 
Denne sida er oppdatert fredag 5. juni og vil
bli ytterlegare oppdatert ved nye retningslinjer.

Smittepresset i Norge og Vestland er per i dag lite. Vi må likevel oppretthalde smitteverntiltak av omsyn til både pasientar og tilsette. Hugs difor avstand til andre, god handhygiene, god hostehygiene, og godt humør.
 
På føde- og barselavdelingane tillet vi no besøk av partnar. Dersom partnar ikkje kan vere med, kan du ta med deg ein anna nær person.
 
Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje komme på besøk.Foto: Jordmor i fødestove
 

Fødsel

Trur du fødselen er i gang?

 • Ring Innleggingstelefonen  55 97 22 00 for Haukeland
 • Eller ring Innleggingstelefonen  56 53 35 70 for Voss
 • Vi vurderer smitterisiko for kvar enkelt, både for deg som skal føde og din partnar. Derfor får du spørsmål knytt til dette når du kontaktar oss. 
  • Partnar som er i heimekarantene, ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon kan dessverre ikkje vere med på fødselen. 
  • Dersom mor har symptom på luftvegsinfeksjon, pågåande luftvegsinfeksjon, eller fått påvist smitte, vil du bli smitteisolert ved innkomst. Du vil få akkurat den same hjelpa som elles.
  • Ved keisarsnitt blir det gjort ei individuell medisinskfagleg vurdering i kvart enkelt tilfelle om partnar kan vere med.

Barsel

Om barselopphaldet

 • Barselopphaldet blir heldt så kort som mogleg 
 • Partnar får berre vere til stades i barselavdelinga i visittida mellom kl. 17 - 20
 • Det er kun tillate med ein og same besøkande per pasient
 • Dersom du er i heimekarantene, ventar på prøvesvar mtp. covid-19-smitte eller har symptom på akutt luftvegsinfeksjon skal du ikkje kome på besøk 
   

Poliklinikk

Avtalar på poliklinikk

 • Oppsette timar på Haukeland og Voss Sjukehus går som normalt dersom ikkje annan beskjed blir gitt. Alle utsettingar/avlysingar vil bli vurderte individuelt på medisinskfagleg bakgrunn.
 • Du som er gravid kan ha med deg partnar eller ein anna nær person på rutineultralyd.
 • Partnar får inntil vidare kun unntaksvis bli med på polikliniske konsultasjonar. Dette gjer vi for å avgrense talet på besøkande på sjukehuset.
 • Det kan bli aktuelt med videokonsultasjonar. 
 • Ein kan ikkje møte til polikliniske konsultasjonar eller ultralyd viss ein er i karantene. Da må ein melde frå og endre time til etter karantenen er over.


Har du spørsmål knytt til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mogleg grad kontakte den jordmora eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. Dei vil vurdere og eventuelt tilvise vidare til oss.

Vi ber om forståing for at framleis har nokre restriksjonar, og beklagar ulempene det medfører for deg/dykk. Vi skal leggje til rette for ei trygg og god oppleving for deg/dykk, trass unntakssituasjonen koronapandemien førar til.

Beste helsing frå alle oss som jobbar på Fødeseksjonen ved Kvinneklinikken og Voss Føde- /Barsel

Folkehelseinstituttet sine råd og informasjon til gravide og ammande

Forsking under koronapandemien

Fordi vi har ein pågåande pandemi i Noreg, er det naudsynt å hente inn opplysningar om korleis koronaviruset påverkar svangerskapet. Vi treng meir kunnskap og derfor vil forskarar frå Medisinsk fødselsregister registrere opplysningar om gravide kvinner som er lagt inn på sjukehus grunna COVID-19

Her finn du informasjonsskrivet som er laga:
 Informasjon til kvinnene_MFR_forsking_korona.pdf

Fann du det du leita etter?