Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler

Gynekologiske fistler hos voksne (uro-vaginal eller enterovaginal fistel) er sjeldne komplikasjoner etter fødsel, kirurgi, stråleterapi, traumer, infeksjon og unntaksvis medfødte tilstander. Behandlingstjenesten omfatter utredning, rådgiving ved valg av behandlingsmetode og kirurgi ved fistler fra kvinnelige kjønnsorganer til urinveier, tarm, hud eller bukhule.

Les meir om Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler

Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler

En gynekologisk fistel er en unaturlig åpning mellom vagina eller livmor på den ene siden, og urinveier eller tarm på den andre siden. Fistelen fører til vedvarende ukontrollert lekkasje av urin eller avføring.

Nasjonalt behandlingstilbud

I utviklingsland er gynekologiske fistler en fryktet komplikasjon etter manglende eller for sen fødselshjelp. I Norge er tilstanden sjelden og har ofte andre årsaker som for eksempel operasjon, tarmsykdom, bestråling eller kreft. Enkelte ganger oppstår likevel skaden i forbindelse med svangerskap og fødsel. For å gi et best mulig og likeverdig behandlingstilbud er behandlingen av slike fistler sentralisert til senteret ved Seksjon for generell gynekologi ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Ved Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler tar vi imot 20-30 pasienter i året. Pasientene kommer fra alle deler av landet, og blir utredet og behandlet i ett eller flere trinn avhengig av årsak.

Kompetanse

Kompetansen bygger på mangeårig interesse og erfaring fra inn- og utland, men hviler også på forskning og nettverk. Senteret har knyttet til seg spesialkompetanse i indremedisin, tarmkirurgi og urinveiskirurgi.

Hvem får hjelp hos oss?

Vi tar imot 20-30 pasienter i året som kommer fra hele landet. Disse blir utredet og behandlet i ett eller flere trinn alt etter årsak og tilstand. Vi prioriterer pasientene og vil kunne ta imot den enkelte til undersøkelse innen få dager eller uker - avhengig av tilstand.

Henvisningsrutiner

Kvinner med påvist eller sterk mistanke om gynekologisk fistel; passasje mellom urinvegar/vagina/uterus eller tarm/vagina/uterus/perineum bør tilvisast for vurdering og behandling.

Kardinalsymptom er nyoppstått urin- eller avføringslekkasje, evt. luftlekkasje, frå vagina etter operasjon eller fødsel. Fistlar oppstått etter strålebehandling eller som ledd i inflammatorisk tarmsjukdom kan også tilvisast for vurdering. Urinlekkasje eller avføringsinkontinens utan annan påvisbar årsak kan tilvisast for undersøking.

Perianalfistlar (fistlar frå anus til perineum utan forutgåande gynekologisk/obstetrisk sjukdom eller skade) reknast ikkje som gynekologisk fistel og behandlast primært av gastrokirurgar.

Ved påvist gynekologisk fistel vil Nasjonal  behandlingstjeneste for gynekologiske fistler vurdere kva for ein behandling som tilrådast den enkelte pasient. Kvinner som blir rekna for å ha behov/nytte av vaginal fistelplastikk skal få tilbod om slik behandling ved behandlingstenesta, medan evt. støttande/supplerande behandling ( som f. eks. enterostomi, kateterdrenasje, medikamentell behandling) blir gitt i samarbeid med heimesjukehus. Abdominal fistelprosedyre (reinplantasjon av ureter eller fistel frå høge tarmavsnitt) vil vanlegvis bli operert ved urologisk eller gastrokirurgisk avdeling.

Ved urinveisfistel diagnostisert kort tid (<14 dagar) etter operasjon; ring og diskuter moglegheit for umiddelbar innlegging, legg inn blærekateter ved hevertprinsipp.

Ved tarmfistel diagnostisert kort tid (<14 dagar) etter fødsel/operasjon; ring og diskuter moglegheit for umiddelbar innlegging, alternativt enterostomi ved primærsjukehus.

Sjekkliste for tilvising

 • Kva slags symptom har kvinna; lekkasje av urin eller avføring?
 • Kor tid starta symptoma?
 • Kva er mogeleg årsak til fistelen; inflammasjon, operasjon/fødsel eller strålebehandling?
  Send med evt operasjonsnotat, kopi av tidlegare utgreiing og behandling.
 • Kva finn du ved gynekologisk undersøking?
 • Ved urinlekkasje utan at fistel frå blæra er sett; ver vennleg å bestille og sende med resultat av CT-urinvegar med kontrast.
 • Har kvinna andre sjukdommar som har innverknad på undersøking i narkose / operasjon?
 • Legg ved kopi av medikamentliste.

Om tilstanden

Som illustrasjonen viser har 70 % av våre pasienter fistel mellom nedre del av skjeden og endetarmen, mens 4 % berører høyere deler av skjede og tarm. Resten har fistel mellom urinblære og skjede (22 %), eller mellom urinrør og skjede (4 %). 

Tegningen viser hvor i underlivet fistler oppstår og prosentvis fordeling.
Illustrasjon. Gjengitt med tillatelse fra Egeland og medarbeidere, Tidsskriftet Den norske legeforening 2007;127:417-20.

Våre medarbeidere

Publikasjoner

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Kvinneklinikken

Logg inn for å endre time

Telefon
55 97 42 00
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kvinneklinikken
Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler
Postboks 1400
5021 Bergen
Kvinneklinikken
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72(Kart)
5053 Bergen
Telefon
Resepsjon 55 97 42 00 | Telefaks 55 97 49 68

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Gynekologiske fistlarhttps://helse-bergen.no/behandlinger/gynekologiske-fistlarGynekologiske fistlarGGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerGynekologiske fistler
Rekonstruksjon av større skade på skjede / endetarm etter tidlegare fødselhttps://helse-bergen.no/behandlinger/rekonstruksjon-av-storre-skade-pa-skjede-endetarm-etter-tidlegare-fodselRekonstruksjon av større skade på skjede / endetarm etter tidlegare fødselRFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel

Fann du det du leita etter?