Assistert befruktning

Seksjon for assistert befruktning tilbyr behandling til par med ønske om barn. Hos oss har vi dyktige fagpersonar og vi kan dokumentere gode resultat. Vi ønsker å gi våre pasientar trygg behandling i ei god atmosfære.

 

Les meir om Assistert befruktning

Assistert befruktning

Hånd med pipette og prøveglass under mikroskop. Foto
Søke assistert befruktning

Kvart tiande par i fruktbar alder er ufrivillig barnlause. Årsakane til infertilitet kan være mange. Grovt sett ser ein at årsakane til infertilitet fordeler seg med ein tredel kvar hos kvinna (f.eks. anovulasjon, tette eggleiarar) og mannen (f.eks. nedsett sædkvalitet), og ein tredel der ein ikkje finn ei klar årsak.

Søknadsskjema for assistert befruktning (pdf)

Assistert befruktning - informasjonsbrosjyre (pdf)

Assisted Reproduction - Information in English (pdf)


 • Vår ventetid er ca. 6 månadar
 • Ver rask med tilbakemelding til seksjonen dersom de ikkje kan nytta tildelt time. Då unngår ein unødig forlenging av ventetida for øvrige pasientar.
 • Vi frårådar våre pasientar å sende helse- og personopplysningar via e-post. Send oss kun ein kort melding via e-post, så ringer vi deg opp så snart vi får tid.

Kriterium for å bli akseptert

Her finn du oversikt over kriterier for å bli akseptert til behandling, og prioritering av par til behandling. Bioteknologiloven krev at det skal gjerast ei vurdering av paret med tanke på om dei er eigna medisinsk og psykososialt. 

 • Paret må vere gift eller sambuare i ekteskapsliknande forhold
 • Kvinna bør ikkje være fyllt 39 år ved søknadstidspunkt, og mannen bør ikkje være eldre enn 55 år. I følgje Helsedirektoratet sin prioriteringsrettleiar for kvinnesjukdomar har ein ikkje rett til helsehjelp i spesialisthelsetenesta etter 40 år.
 • Paret må vere psykososialt eigna til å ha barn
 • Kvinner med kroniske sjukdommar som kan bli verre ved eit svangerskap, eller der svangerskap kan føre med seg alvorlege komplikasjonar, vil bli særskild vurdert
 • Kvinna bør ved søknadstidspunkt ha Body Mass Index (BMI) <32. Ved behandlingsstart bør kvinna ha BMI <30.
 • Ved påvist kromosomfeil eller arvelege tilstander hjå ein av partane, skal behandling berre aksepterast etter genetisk rettleiing og ubetydelig auka sjanse for at avkom vil få misdanningar på genetisk grunnlag.
 • Par der ein eller begge har fått påvist at dei er smitteførande med HIV, Hepatitt B eller Hepatitt C, kan ikkje få tilbod om behandling
 • Paret må væra pliktig medlem i norsk folketrygd.


Vi har ikkje donorsæd, og kan derfor ikkje tilby behandling der dette er nødvendig. I Helseregion Vest er det Helse Fonna som har dette tilbodet. Alle pasientar skal vere ferdig utgreia hos gynekolog eller lege, før søknaden blir sendt til oss.

Prioriteringar:

 1. Der både mann og kvinne er utan barn.
 2. Dersom ein av partane ikkje har born (uavhengig av kor mange born partnaren har).
 3. Dersom paret har eit felles barn frå før.
 4. Søskenforsøk hos par som tidlegare har fått eit barn ved assistert befruktning. Kvinna bør være < 40 år og ha FSH og AMH i normalområdet.

Kostnadar


Utgifter til klinikken

Før de startar sjølve behandlinga, møter de til forundersøking. Forundersøkinga reknast som vanleg spesialistpoliklinikktakst. Har du frikort, må du ta dette med og vise dette ved oppmøte. Dette gjeld begge parter.

Staten gir delvis refusjon for inntil tre forsøk med assistert befruktning per par. Pasientbetalinga er på kr 1500,- per forsøk. Rekning på dette blir send til pasienten etter kvar fullførte behandling. Beløpet kan ikkje delast opp på fleire rekningar.

Utgifter til medisinar
Når det gjeld medisinutgifter må du sjølv dekkje ein del av utgiftene. Dette gjeld IVF/ICSI, inseminasjon (AIH/AID) og hormonstimulering der befruktning skjer på vanleg måte. Utgifter utover dette beløpet vil bli refundert av HELFO.

For oppdatert informasjon om utgifter, sjå helsenorge.no.   

Kriterium for refusjon
For å få refusjon, må du leggje fram detaljerte originalkvitteringar saman med stadfestinga frå oss som viser at vilkåra i bioteknologilova er oppfylt ved IVF eller ICSI behandling. Denne stadfestinga må du sjølv be oss om før du leverer kvitteringane til HELFO.

Krav om bidrag til utgifter ved infertilitetsbehandling må setjast fram innan seks månader etter at kravet tidlegast kunne ha vore sett fram, jfr. ftrl. §22-13. Kravet skal fremjast til HELFO i regionen du høyrer til. Ved søskenforsøk starter ein på nytt med eigendel for medisinutgifter.

Legemidla må vere kjøpt i Noreg, men det er ikkje av betyding om forsøka skjer i offentleg eller privat sjukehus eller om behandlinga skjer i utlandet.

Dersom det blir nytta uregistrerte preparat i behandlinga, må det søkast individuelt på eige skjema. Dette må gjerast av lege ved avdelinga.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Underetasjen på Kvinneklinikken. Opningstid ekspedisjon kl. 08.00-15.30.

Telefon
Ekspedisjon - 55 97 42 76

Kontakttelefon sjukepleiar - 55 97 42 79
Telefontid måndag og tysdag kl. 09-10, og kl. 12.30-14.30 alle kvardagar.

Faks - 55 97 49 68
E-post
Kvinneklinikken
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72(Kart)
5053 Bergen
Telefon
Resepsjon 55 97 42 00 | Telefaks 55 97 49 68

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Våre tilbod og tenester

Assistert befruktninghttps://helse-bergen.no/behandlinger/assistert-befruktningAssistert befruktningAAssistert befruktningAssistert befruktningAssistert befruktningAssistert befruktning
Fertilitetsbevarande tiltak, mannhttps://helse-bergen.no/behandlinger/fertilitetsbevarande-tiltak-mannFertilitetsbevarande tiltak, mannFFertilitetsbevarande tiltak, mannFertilitetsbevarande tiltak, mannFertilitetsbevarande tiltak, mannFertilitetsbevarande tiltak, mann
Sædprøvehttps://helse-bergen.no/behandlinger/sedproveSædprøveSSædprøveSædprøveSædprøveSædprøve

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.