HELSENORGE

Oversikt forskingsprosjekt

Mange av våre pasientar samtykkar til å bidra i forsking på gynekologisk kreft. Her finn du ei oversikt over pågåande prosjekt.

Livmorkreft

01/2019 Prosjekt: Forbedret behandling av livmorslimhinnekreft
Prosjektleder: Camilla Krakstad, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF 
Rek nummer: 2018/594
Sluttdato: 31.12.2033 
Formål: Kreft i livmorslimhinnen, livmorkreft, er en av de vanligste kreftformene som rammer kvinner. Forekomsten av denne kreftformen øker årlig, dels på grunn av forlenget levealder, men livmorkreft er også sterkt forbundet med overvekt og øker dermed i takt med at overvekt er et økende problem.  Selv om prognosen for de fleste pasienter er god, finnes det få alternative behandlingsalternativer for pasienter hvor kreften har spredt seg. Ved spredning vil få pasienter helbredes. Dette prosjektet studerer forandringer i kreftsvulster og deres betydning for sykdomstype, forløp og behandling. Videre skal vi se om disse endringene kan identifiserer mål for nye behandlinger. Vi gjør en omfattende kartlegging av forandringer både i den primære svulsten som er lokalisert i livmorslimhinnen, men også i spredningssvulster i andre organer. Nye identifiserte mål for behandling i spredningssvulstene vil bli videre undersøkt i avanserte sykdomsmodeller der effekten av medikamenter testes ut. Funnene fra denne testingen vil gi bedre grunnlag for å velge medikamenter for videre utprøvende pasientbehandling.

03/2019 Prosjekt: Studier vedrørende patogenese, prognostiske faktorer og behandling ved gynekologisk kreft 
Prosjektleder: Jone Trovik, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF
Rek nummer: 2009/2315
Sluttdato: 31.12.2020
Formål: Gjennom omfattende kartlegging av blod, vev og andre kroppsvæsker fra pasienter med gynekologisk kreft, vil vi sammen med sykdomskarakteristika prøve å finne frem til biologiske markører som kan forutsi sykdomsforløp. Vi ønsker også gjennom dette å identifisere nye mål for utvikling av ny behandling og markører for respons på slik behandling.​

Prosjektleder: Jone Trovik, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF
Rek nummer: 2015/548
Sluttdato: 31.12.2033​
Formål: I MoMaTEC1 studien (prospektiv internasjonal multisenterstudie) ble det vist at hormonreseptorer bestemt i kreftsvulster fra livmorslimhinnen gir en bedre identifikasjon av pasienter med lav risiko for sykdomstilbakefall. MoMaTEC2 er en prospektiv internasjonal implementeringsstuide (fase IV studie) hvor man følger pasienter i forhold til livskvalitet og sykdomsforløp der man tar i bruk bestemmelse av hormonreseptor i svulsten for å tilby en mer individ tilpasset kirurgisk behandling. Dette skjer ved at man bestemmer hormonreseptor-status i svulsten for å få en bedre kartlegging av hvilken risikogruppe pasienten tilhører før operasjonen. I tillegg studeres andre markører parallelt for å finne ytterligere biomarkører som kan bidra til bedre forebygging og behandling. Dette gjelder også for pasienter med spredningssvulst som mottar systemisk behandling, som for eksempel cellegift. 


01/2022 Prosjekt: Genetiske sårbarheter i endometriekreft
Prosjektleder: Camilla Krakstad, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF 
Rek nummer: 424956
Sluttdato: 01.01.2027
Formål: Det er få effektive behandlingsalternativer tilgjengelig for pasienter med livmorkreft (endometriekreft). Dette prosjektet vil benytte allerede utviklede pasient-deriverte 3D modeller for å identifisere genetiske endringer i livmorkreft. Vi skal også se på hvordan disse endringene kan utnyttes for å behandle sykdommen. Disse 3D-modellene er unike da de i svært stor grad representerer den individuelle genetiske profilen man finner hos pasienten. Vi vil også benytte unike genetiske bibliotek-baserte verktøy som er utviklet av samarbeidspartnere for å slå av og/eller aktivere spesifikke gener i tumorcellene. Dette vil kunne gi oss viktig informasjon om hvilke gener som er essensielle for at kreftcellene klarer å overleve. Slik informasjon kan dernest benyttes for å utvikle nye behandlingsstrategier for pasienter med livmorkreft.​​

02/2022 Prosjekt: Unngå resistens til kjemoterapi for endometriekreft pasienter
Prosjektleder: Camilla Krakstad, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF
Rek nummer: 448217
Sluttdato: 31.12.2027
Formål: Livmorkreft er den vanligste formen for gynekologisk kreft i Norge. Hvert år rammes rundt 800 kvinner av denne sykdommen. De fleste overlever og får ikke tilbakefall, men for pasienter der sykdommen er særlig aggressiv eller allerede har spredt seg, er prognosen dessverre dårligere. Den vanligste formen for behandling av livmorkreft er kirurgisk fjerning av livmoren, samt vil pasienter med høy risiko for aggressiv sykdom i tillegg tilbys cellegift. Dessverre ser vi at mange av disse pasientene ikke har god nok effekt av behandlingen, og svulsten utvikler etter hvert mekanismer for å motstå cellegiften. I dette prosjektet vil vi finne markører ved behandlingsstart som kan hjelpe oss å identifisere pasienter med forventet god respons på cellegift. I tillegg vil vi undersøke hva som forårsaker resistens mot cellegift slik at vi kan utvikle nye behandlingsmetoder som har bedre effekt og gir færre bivirkninger. Vårt overordnende mål er å gi pasienter med livmorkreft et mer skreddersydd og effektivt behandlingstilbud som også kan føre til bedret livskvalitet etter endt behandling.

Livmorhalskreft

​02/2019 Prosjekt: Genetiske endringer ved livmorhalskreft
Prosjektleder: Camilla Krakstad, UiB/Kvinneklinikken, Helse Bergen HF
Rek nummer: 2018/591
Sluttdato: 31.12.2027
Formål: På tross av innføringene av et effektivt screeningprogram og HPV-vaksine, blir rundt 300 kvinner diagnostisert med livmorhalskreft årlig i Norge. For pasienter med aggressiv sykdom er prognosene dårlige. Disse pasientene får i dag konvensjonell behandling i form av cellegift og/eller stråling. Dessverre ser vi at disse pasientene har lav respons på behandlingen som gis. Målet med dette prosjektet er å identifisere biomarkører som kan forbedre behandlingen for livmorhalskreftpasienter med aggressiv sykdom. Arvestoffmateriale som DNA og RNA vil bli isolert fra kreftsvulstene slik at vi kan studere molekylære endringer i kreftutviklingen fra sykdom lokalisert i livmorhals til spredningssvulster. Molekylær data vil ses i lys av oppfølgingsdata, samt kliniske- og patologiske data. Prosjektet har også om mål å undersøke om genetiske endringer i svulstene kan oppdages i bilde-data fra MR og FGG-PET/CT. Dette prosjektet har som et overordnet mål om å forbedre behandlingstilbud for pasienter med aggressiv livmorhalskreft.

Avbilding - bildeundersøking av gynekologisk kreft

05/2019 Prosjekt: Studie om avbildning og biomarkører ved gynekologisk kreft
Prosjektleder: Ingfrid Haldorsen, UiB/Radiologisk avdeling, Helse Bergen HF
Rek nummer: 2015/2333
Sluttdato: 31.12.2038
Formål: Prosjektet vil gi ny kunnskap om nytten av nye diagnostiske bildemetoder i den preoperative stadieinndelingen ved gynekologisk kreft og ved responsevaluering under systemisk behandling hos pasienter med avansert sykdom. Prosjektet har to hovedelement: 1) Pasienter med gynekologisk kreft tilbys preoperativ bildediagnostikk (MR, CT, PET-CT og/eller ultralyd) i henhold til etablert rutinemessig klinisk praksis. Avanserte bildeopptak fra pasienter ved Haukeland Universitetssykehus og pasienter fra andre institusjoner som deltar i multisenterstudier (f.eks. MoMaTEC2), vil sammenliknes med kliniske data og funn fra analyser av vevsprøver fra tumor, for å identifisere bildefunn som er assosiert med høy risiko for aggressiv sykdom. 2) Pasienter med avansert gynekologisk kreftsykdom vil få tilbud om repeterte radiologiske undersøkelser mens de gjennomgår målrettet systemisk behandling for å overvåke og identifisere billedmessige tegn på behandlingsrespons.

Eggstokkreft

06/2019 Prosjekt: Medikamentell behandling ved eggstokkreft - Hvordan kan man bedre forutsi respons til platinum-basert terapi?
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2018/72 
Sluttdato: 31.12.2022

08/2019 Prosjekt: Etablering av immunkompetente musemodeller for eggstokkreft
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/612
Sluttdato: 30.06.2027

09/2019 Prosjekt: Kirurgisk behandling av eggstokkreft – har grad av tumorreduksjon en biologisk forklaring ?
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/623 
Sluttdato: 31.03.2027

10/2019 Prosjekt: Hvordan påvirker kirurgisk behandling livskvaliteten til pasienter med eggstokkreft?
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/941 
Sluttdato: 31.12.2031

11/2019 Prosjekt: IMPACT - Effekt av nye terapeutiske midler for pasienter som skal opereres for eggstokkreft
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/1168 
Sluttdato: 31.02.2021

xx/2020
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 30477
Sluttdato: 31.12.2028

xx/2020 Identifikasjon av tumor-spesifikke antistoffer i ascites væske hos pasienter med eggstokkreft
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 169911
Sluttdato: 31.10.2025

Andre gynekologiske kreftformer

07/2019 Prosjekt: Identifikasjon av et nytt molekylært verktøy til bruk ved diagnostikk og valg av behandling hos kvinner med svulster i de ytre kjønnsorgan
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 2017/279 
Sluttdato: 30.06.2027​

XX/2021 Prosjekt: Etablering av et organoid modelsystem for kreft i vulva
Prosjektleder: Line Bjørge, Kvinneklinikken, Helse Bergen HF/UiB
REK nummer: 225395 
Sluttdato: 31.03.2026


 


Fann du det du leita etter?