HELSENORGE
Våre forskarar og studiesjukepleiarar

Medlem i gruppa


Studiesjukepleiarar 

Portrett Ellen Valen. Foto

Ellen Valen
Seksjonssjukepleiar
Telefon 55 97 42 37

ellen.valen@helse-bergen.no

​Jobbar med praktisk og administrativ tilrettelegging for forskingsgruppa. Registrering av klinisk informasjon og samtykkje frå pasientar.
 

Portrett Elisabeth Leikvoll Enge

Elisabeth Leikvoll Enge
Studiesjukepleiar 
Telefon 55 97 67 90

elisabeth.leikvoll.enge@helse-bergen.no

Har sidan år 2000 jobba med fleire forskjellige forskingsprosjekt som alle gjeld underlivskreft hos kvinner.


 Portrett Grete Hamre Augestad. Foto

Grete Hamre Augestad
Studiesjukepleiar
Telefon 55 97 67 92 

grete.hamre.augestad@helse-bergen.no

Eg jobbar hovudsakeleg med å følge opp pasientar og friske frivillige som deltar i ulike kreftforskingsstudier på Kvinneklinikken. 
 

Camilla Krakstad

Portrett Camilla Krakstad. Foto

Leiar av forskingsgruppa
camilla.krakstad@k2.uib.no 

Jone Trovik

Portrett Jone Trovik. Foto

Professor
jone.trovik@helse-bergen.no 

Mari Kyllesø Halle

Portrett Mari Kyllesø Halle. Foto

Phd-stipendiat
mari.halle@uib.no

Eg ser etter molekylære endringar i livmor- og livmorhalstumorar for å finna potenstielle nye biomarkørar som igjen kan leggje grunnlaget for ei meir målretta behandling for kvinner med desse kreftformane. Eg er også interessert i kva som skjer i kreftcellene når dei spreiar seg til andre organ, og korleis vi kan hjelpe kvinnene som er råka av metastatisk sjukdom.

Kathrine Woie

Portrett Kathrine Woie. Foto 
 

Ingvild Løberg Tangen

Portrett Ingvild Løberg Tangen. Foto

Postdoktor
ingvild.tangen@uib.no

Eg er utdanna farmasøyt. Eg forskar på endometriekreft, og ser spesielt på uttrykk av hormonreseptorar i ulike stadium av sjukdommen, og om dei kan forutseie prognose og respons på behandling. 

Katharina Bischof

Portrett Katharina Bischof. Foto

Gynekolog, MD, PhD-candidate
katharina.bischof@uib.no

​Tar doktorgrad innanfor gynekologisk kreft. I prosjektet undersøkjer eg karaktertrekk ved eggstokksvulstane som kan seie noko om ein svulst kjem til å skrumpe etter cellegiftbehandlinga. 

Ingfrid S. Haldorsen

Portrett Ingfrid S. Haldorsen. FotoRøntgenlege, professor i radiologi
ingfrid.haldorsen@helse-bergen.no

Jobbar med bruk av nyare, avanserte bildemetodar hos pasientar med gynekologisk kreft. 

Erica Werner

Portrett Erica Werner. Foto

Overlege og postdoktor
henrica.maria.johanna.werner@helse-bergen.no

Eg er ansvarleg for MoMaTEC2-studien som er starta opp ved KK i Bergen. Vi har fleire sjukehus i Norge og utlandet som tar del i studien slik at dette er eit stort og omfattande prosjekt. Det blir samla inn blod, urin og vevsprøvar i tillegg til opplysningar om livskvalitet. Målet er at dette skal gje oss mykje ny kunnskap som kan nyttast for vår pasientar. Mi forsking er hovudsakeleg å studere ulike protein innanfor kreft i livmora. Ulike protein gjer ulike oppgåvar i cellene, og ved kreftsjukdom har ofte eit eller fleire protein fått endra si oppgåve slik at celleveksten kjem ut av kontroll.

Ved å identifisere og studere dei ulike proteinasom er involvert i kreftutviklinga, kan ein seie noko om prognose og kva behandling som er optimal for pasienten. Målet er å kunne gje kvar pasient ei skreddarsydd behandling ut frå sin kreftsjukdom.

Sigmund Ytre-Hauge

Portrett Sigmund Ytre-Hauge. Foto

Røntgenlege og PhD-kandidat
sigmund.ytre-hauge@helse-bergen.no

Doktorgradsstipendiat med tema nye bildeteknikkar i gynekologisk kreft. 

Karen Klepsland Mauland

Portrett Karen Klepsland Mauland. Foto

Lege og doktorgradsstipendiat
karen.mauland@uib.no

Forskar på vevsmarkørar hos pasientar med livmorkreft, med målsetting om betra diagnostikk og behandling i framtida. Hovudfokus for doktorgradsarbeidet er overvekt, og betydninga av overvekt for kreftutvikling, sjukdomsforløp og behandlingsval. 

Erling A. Høvik

Portrett Erling A. Høvik. Foto

Forskar
erling.hoivik@uib.no

Arbeidar med å beskrive potensielle genetiske / molekylærbiologiske / epigenetiske mekanismar som kan vere drivande for metastaserande gynekologisk kreft, med særleg fokus på endometriekreft. 

Therese Bredholt Onyango

Portrett Therese Bredholt Onyango. Foto

Postdoktor
therese.bredholt@uib.no

Eg er molekylærbiolog som ønskar å sjå på funksjonar til ulike proteinar som er funne overuttrykt i endometriekreft og som vidare er knytta til utvikling og progresjon av sjukdommen. Eg arbeider på laboratoriet der eg mellom anna nyttar cellelinjer fra endometriekreft og ulike forbindingar som kan ha terapeutisk potensiale. 

Anna Berg

Portrett Anna Berg. Foto

Lege og PhD-stipendiat
anna.berg@uib.no

Mitt prosjekt er mest retta for forstadia (kompleks atypisk hyperplasi-KAH) til livmorkreft. Eg forsøkjer å finne biomarkørar som kan skilje KAH frå ondarta svulstar, og kva som gjer at nokon av desse celleforandringane går vidare til å bli kreft. Eg jobbar også med radiologiske metodar, som MRI og PET/CT, for å betre planlegginga av kreftbehandlinga forut for ein operasjon.

Tina Fonnes

Stipendiat
tina.fonnes@uib.no

Utdanna veterinær, og har vore stipendiat ved KK sidan 2014. I mitt doktorgradsprosjekt arbeider eg med utvikling av dyremodellar for livmorkreft. Ved å ta i bruk avanserte billeddiagnostiske metodar, nyttar eg desse dyremodellane til å forske på ulike kreftmarkørar og -behandlingar. Målet er å kunne bidra til betre og meir skreddarsydd behandling for pasientar med livmorkreft.

Britt Edvardsen

Portrett Britt Edvardsen. Foto

Overingeniør ved Kvinneklinikkens forskningslaboratorium
britt.edvardsen@uib.no

Har teknisk ansvar for dagleg drift av forskingslaboratoriet og alle forskingsprøver som kjem til laboratoriet, herunder blodprøver, vevsprøver frå operasjon og urinprøver. Prøvene blir behandla og lagra i ein forskingsbiobank, og blir brukt til analysar som seinare kan bidra til å gi betre behandling av gynekologisk kreft.

Kadri Madissoo

Portrett Kadri Madissoo. Foto

Avdelingsingeniør, MSc
kadri.madissoo@helse-bergen.no 
Telefon 55 97 63 36

Kristine Eldevik Fasmer

Portrett Kristine Eldevik Fasmer. Foto

Medisinsk fysikar og PhD-kandidat
kristine.eldvik.fasmer@helse-bergen.no

Jobbar innan bildediagnostikk med fokus på nye, avanserte bildeteknikkar ved gynekologisk kreft.

Hege Fredriksen Berg

Portrett Hege Fredriksen Berg. Foto

Avdelingsingeniør
berg.hege.fredriksen@helse-bergen.no

Eg har i hovudsak dagleg ansvar for prosessering av mottekne forskingsprøvar, samt administrering og registrering i biobank.

Elin Strand

Forskar
elin.strand@uib.no

Eg er utdanna bioingeniør og cellebiolog. Mitt hovudfokus er arbeid med dyremodeller for endometriekreft og effekt av behandling på bakgrunn av dei genetiske egenskapane i tumorvevet.

Fann du det du leita etter?