HELSENORGE

Prøver fra første pasient inkludert i IMPRESS-studien i Bergen

Det er nå tatt blodprøver av den første pasienten fra Helse Bergen som skal inkluderes i den store nasjonale IMPRESS-studien. Det er en milepæl i arbeidet mot en mer skreddersydd behandling for kreftpasienter her til lands. 

Torill Våge og Hilde Sælensminde med prøvene fra første pasient

Torill Våge og Hilde Sælensminde med prøvene fra første pasient

Her på Haukeland har vi rigget oss for denne utviklingen med Seksjon for kreftgenomikk. En seksjon som skal bidra til å heve kvaliteten på diagnostisering av kreftpasienter ved bruk av presisjonsdiagnostikk.

til stor glede for både behandlere og pasienter som ser muligheter for god behandling mot sin kreftsykdom.

Seksjonsoverlege for gynekologisk kreft, Line Bjørge, ved Kvinneklinikken skal lede studien i Helse Bergen. 

Hva betyr det at vi nå er i gang?

Dette betyr at vi får mulighet til å tilby våre kreftpasienter som har fullført standardbehandling å få prøve ut legemidler som er godkjent til bruk på andre kreftformer. Valg av den såkalte persontilpasset behandling vil være basert på molekylære tester.

Studien koordineres fra Klinisk forskningspost for voksne i samarbeid med studiesykepleiere ved kliniske avdelinger, mens all rekruttering og behandling skal skje ved «moderavdelingene». Det er opprettet et eget nettverk for forskningssykepleiere ved de ulike henvisende avdelinger som møtes jevnlig.  
 
Torill Våge og Hilde Sælensminde er kontaktpersoner ved Klinisk forskningspost for voksne. Det pågår nå en prosess med å ansette leger i deltidsstillinger fra ulike kreftmiljøer som skal håndterer de studiespesifikke funksjonene som er knyttet de molekylære og kliniske multi-disiplinære vurderinger. Disse vil ha sitt primære arbeidssted ved Klinisk forskningspost.
Forskningsposten vil i denne studien fungere som et naturlig møtepunkt for alle involverte parter.

Informasjon om studien og studiespesifikke dokumenter finnes på Innsiden, Klinisk forskningspost sin hjemmeside. 

Hvem er dette viktig for?

Studien er åpen for alle typer kreftsykdommer, både hematologiske malignitet, lymfekreft, og alle typer av solide svulster. Dette gjør at pasientene vil rekrutteres fra ulike avdelinger som Kreftavdelingen, Kvinneklinikken, Lungeavdelingen og Medisinsk avdeling – hematologisk seksjon. 
 
Diagnostikkdelen (InPreD) er også åpen for pediatriske pasienter, men foreløpig er det ingen behandlingsarmer for disse. I tillegg vil både Radiologisk avdeling og Laboratorieklinikken være viktige aktører. Ved hver avdeling vil det være personale som har mottatt studiespesifikk opplæring.

Hvor stor forskjell vil dette gjøre for kreftbehandling på kortere og lengre sikt?

Vi veldig glad for at vi nå er i gang. Det er svært viktig at vi får tilgang til molelyærdiagnostikk som kan identifisere pasienter som kan få persontilpasset behandling. Per i dag har vi i midlertid begrenset behandlingstilbud, og en begrenset del av de som blir testet vi kan gi et tilbud. Det er estimert at cirka 100 pasienter blir inkludert fra vårt sykehus i løpet av de 3 årene som studien pågår.

IMPRESS-Norge representerer et stort løft for norsk kreftbehandling, og vil føre til både økt tilgjengelighet til moderne genetiske analyser i helsevesenet, og at mange pasienter uten annet behandlingstilbud kan tilbys en mer målrettet kreftbehandling for sin sykdom.

Jeg vil tro at den tverrfaglige arbeidsformen som nå skal etableres vil danne basis for hvordan vi i fremtiden vil utrede, behandle og følge opp våre pasienter.