HELSENORGE

Nytt pasientforløp ved akutt svimmelhet HUS

Det kan være utfordrende å stille riktig diagnose på pasienter med akutt svimmelhet. Symptomene ligner hverandre enten de skyldes alvorlige eller ufarlige tilstander. Flere avdelinger på Haukeland har de siste årene samarbeidet om å forbedre behandlingen for disse pasientene. Dette har resultert i et nytt pasientforløp.


​– Hjerneslag er den årsaken som haster mest, og det er et mål å få pasienter med hjerneslag inn til behandling innenfor tidsvinduet for trombolyse, dvs. innen 4 ½ time etter symptomdebut, sier overlege og forløpsansvarlig Frederik Kragerud Goplen, leder av Balanselaboratoriet ved Klinikk for hode/hals. Klinikk for hode/hals er forløpseier.

Også når årsaken er mindre alvorlig, er det viktig å få god behandling, fordi svimmelhet kan være svært plagsomt og føre til redusert livskvalitet. Årlig utskrives om lag 5000 pasienter fra norske sykehus med svimmelhetsdiagnoser, enten relatert til sykdom i det indre øret eller uten nærmere angitt årsak.

Haukeland universitetssykehus har de siste årene arbeidet med å forbedre behandlingen for pasienter som innlegges med akutt svimmelhet. Arbeidet har skjedd i samarbeid mellom Øre-nese-halsavdelingen, Nevrologisk avdeling, Mottaksklinikken og Radiologisk avdeling. Dette har resultert i et pasientforløp, som nå er godkjent etter en høringsrunde i klinikkene.

– Hensikten med forløpet er å sikre at pasienter med akutt svimmelhet får behandling av høy kvalitet i tråd med kunnskapsbasert praksis. Forløpet inkluderer retningslinjer for forebygging, deteksjon av symptomer, diagnostisering, behandling, kontroll og rehabilitering. Prehospitalt forløp, så vel som forløp under innleggelse og etter utskriving er dekket i forløpet, forteller Goplen.

Første prioritet i det nye pasientforløpet har vært å sikre rask diagnostikk og behandling av alvorlige årsaker til svimmelhet. Å gjenkjenne og håndtere pasienter med akutt vestibulært syndrom er særlig viktig, fordi disse pasientene kan ha hjerneslag eller andre hjernesykdommer, så vel som mer ufarlige perifere tilstander, og fordi tilstandene kan være vanskelig å skille fra hverandre uten spesialkompetanse og bruk av MR-undersøkelse.

En annen tilstand som omtales i forløpet er vestibularisnevritt, og det legges vekt på bruk av moderne kriterier (HINTS+) i diagnostikken av denne sykdommen, som behandles med kortikosteroider og vestibulær rehabilitering. Tilstanden benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV, «krystallsyke») er også viet stor oppmerksomhet fordi den er svært vanlig og i de fleste tilfeller kan diagnostiseres og behandles utenfor sykehus. Det er viktig å ha gode kunnskaper om denne tilstanden for å behandle pasientene effektivt uten unødvendig bruk av sykehusets ressurser, blant annet til unødvendig billeddiagnostikk (CT, MR).

Under finner du pasientforløpet ved akutt svimmelhet samt en vertigo plakat