HELSENORGE

Forskningsprosjekt - Langtidsprognose for pasienter med svimmelhet

Svimmelhet er en vanlig plage som rammer mellom 23 og 30 % av befolkningen i løpet av livet 1 og som medfører nedsatt livskvalitet og yrkesdeltakelse 2.

De senere år er det utført flere studier som viser at pasienter undersøkt for svimmelhet av antatt godartet årsak har en økt risiko for å få hjertesykdom eller slag den første tiden etter undersøkelsen 4. Det er også vist at pasienter med nedsatt funksjon i balanseorganet har økt risiko for fall 5 og blant eldre er det kjent at fall medfører lange sykehusopphold, sykdom og økt dødelighet 6. Det er imidlertid ukjent hvordan pasienter som har hatt svimmelhet klarer seg etter flere år, og det er heller ikke kjent om det er sammenheng mellom resultat ved undersøkelsen tilbake i tid og hvordan det går på lengre sikt, dette er noe vi ønsker å kartlegge nærmere.  

En analyse av tall fra NAV viste at pasienter med svimmelhet utgjør en liten del av de langtidssykemeldte, men de som først er blitt langtidssykemeldt på grunn av disse plagene har ca ¼ risiko for å bli uføretrygdet 9. Utenom denne undersøkelsen er det lite forskning på hvordan pasienter med svimmelhet klarer seg i yrkeslivet og hva som har betydning for yrkesdeltagelsen, dette håper vi å kunne besvare nærmere.

Helserelatert livskvalitet gir et mål på hvordan en sykdom påvirker ulike deler av pasientens livssituasjon. Man vet fra tidligere at pasienter med svimmelhet har generelt nedsatt livskvalitet i forhold til den generelle befolkningen 10 og resultatene på laboratorietester er ikke alltid et godt mål hvor mye plager pasientene har 11.Vi ønsker å undersøke hvordan livskvaliteten er på lengre sikt og hva som påvirker denne.

Formål med prosjektet

Prosjektet ønsker å kartlegge hvilke faktorer som har betydning for overlevelse, arbeidsdeltakelse og livskvalitet blant pasienter undersøkt for svimmelhet ved Balanselaboratoriet ved Øre-nese-hals avdelingen, Haukeland.

Det tas utgangspunkt i en gruppe på 2667 pasienter som ble undersøkt ved Balanselaboratoriet, Øre-nese-hals avdelingen, Haukeland sykehus i perioden 1989-2004.

Det blir sendt spørreskjema til pasientene der de bes å svare på spørsmål om yrkesdeltagelse, svimmelhet, livskvalitet og noen generelle bakgrunns spørsmål. I prosjektet blir det brukt informasjon fra NAV om yrkesdeltagelse. 

Målet er å finne ny kunnskap som kan bidra til økt overlevelse, bedre arbeidsdeltakelse og livskvalitet for en stor gruppe mennesker.

Dersom du har spørsmål til dette prosjektet kan du ta kontakt med:

Jan Erik Berge, Lege i spesialisering, Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.
Telefon: 55 97 50 00
Epost: jan.erik.berge@helse-bergen.no (e-post er ikke godkjent for taushetsbelagt informasjon)

Prosjektet finansieres via midler fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Vestibulære lidelser.

Prosjektet er godkjent av Regional Etisk komite, referanse 2012/1075/REK vest. 

Referanseliste

1.  Murdin L, Schilder AGM. Epidemiology of balance symptoms and disorders in the community: a systematic review. Otol Neurotol  Off Publ Am Otol Soc  Am Neurotol Soc [and] Eur Acad Otol Neurotol. 2015;36(3):387-392. doi:10.1097/MAO.0000000000000691.


2.  Yardley L, Owen N, Nazareth I, Luxon L. Prevalence and presentation of dizziness in a general practice community sample of working age people. Br J Gen Pract. 1998;48(January 1997):1131-1135.


3.  Lee C, Su Y, Ho H, Hung S, Characteristics TD. Risk of Stroke in Patients Hospitalized for Isolated Vertigo. Stroke. 2011;(2):48-52. doi:10.1161/STROKEAHA.110.597070.


4.  Lee C-C, Ho H-C, Su Y-C, et al. Increased risk of vascular events in emergency room patients discharged home with diagnosis of dizziness or vertigo: a 3-year follow-up study. PLoS One. 2012;7(4):e35923. doi:10.1371/journal.pone.0035923.


5.  Tuunainen E, Rasku J, Jäntti P, Pyykkö I. Risk factors of falls in community dwelling active elderly. Auris Nasus Larynx. 2014;41(1):10-16. doi:10.1016/j.anl.2013.05.002.


6.  Siracuse JJ, Odell DD, Gondek SP, et al. Health care and socioeconomic impact of falls in the elderly. Am J Surg. 2012;203(3):335-338. doi:10.1016/j.amjsurg.2011.09.018.


7.  Corrales CE, Bhattacharyya N. Dizziness and death: An imbalance in mortality. Laryngoscope. 2016:n/a - n/a. doi:10.1002/lary.25902.


8.  Cooper R, Strand BH, Hardy R, Patel K V, Kuh D. Physical capability in mid-life and survival over 13 years of follow-up: British birth cohort study. BMJ. 2014;348(April):g2219. doi:10.1136/bmj.g2219.


9.  Skøoien AK, Wilhelmsen K, Gjesdal S. Occupational disability caused by dizziness and vertigo: A register-based prospective study. Br J Gen Pract. 2008;58(September):619-623. doi:10.3399/bjgp08X330744.


10.  Neuhauser HK, Radtke A, von Brevern M, Lezius F, Feldmann M, Lempert T. Burden of dizziness and vertigo in the community. Arch Intern Med. 2008;168(19):2118-2124. doi:10.1001/archinte.168.19.2118.


11.  Burle NL de O, Abreu ACP de, Santos JN, et al. The Impact of Dizziness on the Quality of Life of 235 Individuals who Completed Vestibular Testing in Brazil. Int Arch Otorhinolaryngol. 2016;20(1):54-60. doi:10.1055/s-0035-1556824.

Fann du det du leita etter?