Ny som medarbeider i Sterilsentralen

Det tar tid å verte god i dette faget. Alle nytilsette får ein erfaren mentor som vil sørge for at du gjennomfører tildelt opplæringsplan i tråd med sjukehusets krav.

.

I forhald til di eiga mestringsutvikling, vil du etterkvart få prøve deg med enkle oppgåver. Ikkje fortvil om ikkje du får oversikt, eller ikkje får til alle finessene på arbeidet i starten. Du vil lære noko nytt kvar dag og etterkvart vil du meistre fleire og fleire oppgåver.  Å vere ny hjå oss kan vere strevsamt i starten. Det er mykje koordineringsarbeid som skjer i produksjonen. Du kan rådføre deg med alle som arbeider i Sterilsentralen. Du vil alltid få gode svar. Det er betre å spørje enn å gå i gang på eiga hand.

Arbeid strukturert frå starten av og få inn dei gode vanene. Hugs at du til sjuande og sist må sjølv attestere på at du handtere ulike arbeidsoppgåver undervegs. Det høyrer med til å utvikle eit sjølvstendet i arbeidet.

På alle vakter vil det alltid vere fleire kompetente medarbeidarar som har lang erfaring i å handtere komplekse arbeidsoppgåver. Det er lov å vere ny. Vi har god erfaring med det og føljer den nye tett.​

Utdanning med stipend
For å sikre sjukehuset rett kompetanse i faget er det oppretta fagskulestudie i Sterilforsyning og spesialreinhald. Sjukehuset deler ut stipend kvart 2.år.

Tillitsvalgts og verneombodapparatet
Sterilsentralen har tillitsvalgt for Fagforbundet og Norsk sjukepleiarforbund.
Vi har også eige vernombod.

Prosedyrer, lover og regler
Sterilsentralen har ei rikhaldig prosedyreportefølje som ligg lett tilgjengelig i sjukehusets elektronisk kvalitetshandbok (EK). I overordna styringsdokument ligg det i tillegg føringer for korleis fagområdet skal forvaltast i sjukehuset og oversikt over alle lover og forskrifter som treff faget vårt. Du må vere tilsett for å få tilgang til desse dokumenta som styrer vår verksemd.


.

Fann du det du leita etter?