HELSENORGE

Henvisningsrutiner ved Smerteklinikkens poliklinikk

Smerteklinikkens poliklinikk gir tilbud til pasienter med langvarige smertetilstander. Pasienter må henvises av fastlege. Henvisningen blir vurdert og prioritert av et tverrfaglig team etter gjeldende regler utarbeidet av sentrale myndigheter. Pasienter som får et tilbud ved poliklinikken vil få tilpasset et utredningsløpet til sin situasjon.

Hvem kan henvises til Smerteklinikkens poliklinikk?

Smerteklinikkens poliklinikk gir tilbud til pasienter med langvarige smertetilstander som er grundig utredet og der man ikke finner en konkret årsak til smertene som kan behandles med spesifikke tiltak.

For å kunne dra nytte av våre tilbud forutsettes det at pasienten

 • Bør være ferdig medisinsk utredet
 • Er motivert for egen innsats
 • Er åpen for andre tilnærminger til smerte enn rene medisinske tiltak.

Når bør man avvente henvisning til Smerteklinikkens poliklinikk?

 • Dersom tilstanden fortsatt er under medisinsk utredning.
 • Dersom pasienten har betydelig medikament-, alkohol- eller rusmiddelavhengighet, som gjør det vanskelig for pasienten å samarbeide om en omfattende vurdering.
 • Dersom det er andre vesentlig medisinske, psykologiske eller sosiale forhold som gjør det vanskelig å sette inn tiltak i forhold til smertene.

I slike tilfeller vil konsultasjon på poliklinikken kun ha begrenset nytte. Fastlegen kan eventuelt ta direkte kontakt med en av våre ansatte for å få råd.

Seksjon for smertebehandling og palliasjon har ikke tilbud om medikamentavvenning eller utstedelse av spesialisterklæringer.

Råd til fastlege ved henvisning til Smerteklinikkens poliklinikk

En god henvisning er den beste garanti for at pasienten får korrekt prioritet. Smerteproblematikk er ofte sammensatt, og det er viktig at henvisningen inneholder opplysninger som beskriver både medisinske, psykologiske og sosiale forhold.

Råd om hva en henvisning til vår poliklinikk bør inneholde:

 • Henvisningen må gi en klar beskrivelse av pasientens problemstilling.
 • Pasienten bør være ferdig medisinsk utredet. Henvisningen skal sammenfatte utredning som er gjort og resultat av denne på et relevant detaljnivå.
 • Henvisningen skal sammenfatte tidligere behandling og effekt av denne på et relevant detaljnivå. Relevant behandling omfatter i tillegg til medisinsk behandling også ev. fysioterapeutiske tiltak og psykolog/psykiatrisk oppfølging.
 • Oppdatert og aktuell medikamentanamnese inkl. beskrivelse av tidligere medikamentelle behandlingsforsøk. Det er spesielt viktig at opplysninger om pågående medikamentell behandling er oppdatert og evaluert.
 • Beskrivelse av fysisk funksjonsnivå (evne til mobilitet og deltakelse i daglige aktiviteter, om pasienten bor hjemme og ev. hjelpebehov, deltakelse i jobb).
 • Psykososial anamnese inklusiv arbeids-/trygdestatus og familieforhold.
 • Tidligere sykdommer
 • Kopi av tidligere epikriser kan vedlegges, men erstatter ikke en gjennomtenkt henvisningstekst.

Send henvisningen til:

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Seksjon smertebehandling og palliasjon
Postboks 1400
5021 Bergen

Har du spørsmål?

NB! Henvisninger og pasientopplysninger skal ikke sendes per epost.

Vurdering av henvisning

Henvisningen blir vurdert av et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, lege og psykolog. Henvisningen blir vurdert og prioritert i samsvar med gjeldende regler utarbeidet av sentrale myndigheter.

Prioriteringsveileder - smertetilstander fra Helsedirektoratet

Henvisningene blir fulgt opp på en av følgende måter:

 1. Skriftlig råd til fastlegen, basert på innsendte opplysninger.
 2. Smertegruppemøte: Tilbud om møte hvor fastlegen kan diskutere saken med Smerteklinikkens personale og andre spesialister, for eksempel nevrolog og psykiater.
 3. Vurderingssamtale: Pasienten blir innkalt til en kort samtale for å klarlegge om Smerteklinikken har et egnet tilbud.
 4. Tverrfaglig vurdering: Pasienten blir innkalt til vurdering av en eller flere i det tverrfaglige teamet.

Mer om ulike tilbud ved Smerteklinikkens poliklinikk ( i ferdig versjon: linker til følgende)

Ulike utredningsløp ved Smerteklinikken poliklinikk
Mer om ulike utredningsløp ved Smerteklinikkens poliklinikk
Behandlingstilbud ved Smerteklinikkens poliklinikk


Fann du det du leita etter?