Smerteklinikken poliklinikk

Ved Smerteklinikkens poliklinikk for pasienten med langvarige smertetilstander gjøres vurdering i tverrfaglige team. Dette består av lege, fysioterapeut og psykolog. Behandling foregår som regel i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.
Les meir om Smerteklinikken poliklinikk

Smerteklinikken poliklinikk

Smertepoliklinikken er en tverrfaglig poliklinikk ved Seksjon for smertebehandling og palliasjon. Her jobber leger, fysioterapeuter og psykologer. Fokuset vårt er på evidensbasert utredning og behandling. Dette vil si at vi baserer oss på det som har vært god behandling gjennom flere år og på forskningsresultater.

Vi er opptatt av at tilbudet ved Smerteklinikken skal være så godt som mulig. Derfor registrerer vi aktiviteten vår i et kvalitetsregister. Som et ledd i dette vil pasienter som kommer til oss bli bedt om å registrere relevante opplysninger i et spørreskjema som det blir gitt elektronisk tilgang til i forkant av timen.

Les meir om kvalitetsregisteret

Hva kan poliklinikken tilby?

 • Vurdere nåværende medikamentell behandling
 • Gi råd vedrørende egnete medikamentelle tiltak og evt utprøving av spesielle medikamenter
 • Vurdere behov for fysioterapeutiske tiltak inkludert trening og gi råd vedrørende dette
 • Vurdere og påpeke betydningen av psykososiale faktorers innvirkning på smerteopplevelse og smerteatferd
 • Deltakelse i Smertemestringsgruppe

Tilbudet tilpasses individuelt til de ulike pasientene og kan omfatte

 • enkeltkonsultasjoner hos de ulike faggruppene 
 • tverrfaglig utredning med to eller tre faggrupper med eller uten oppsummerende tilbakemeldingssamtale
 •  råd til behandlende lege 
 •  tverrfaglige smertegruppemøter der pasientens behandlende lege og et tilpasset tverrfaglig team drøfter aktuell behandling

Poliklinikkens funksjon er hovedsakelig rådgivende, og man er derfor avhengig av et nært samarbeid med pasientens behandlende lege for å få gjennomført aktuelle tiltak. For å kunne dra nytte av Smerteklinikkens tilbud forutsettes det at pasienten

 • Er motivert for egen innsats
 • Er åpen for andre tilnærminger til smerte enn rene medisinske tiltak

Hva kan poliklinikken ikke tilby?

Vi har ikke tilbud om medikamentavvenning eller utstedelse av spesialisterklæringer

Haukeland er eit universitetssjukehus. Det betyr at du kan være at du blir spurt om at annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.

Henvisningsrutiner ved poliklinikken

Journaltilgang for pasientar

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Vår poliklinikk ligg i det nye Glasblokkene på høgre side i Haukelandsbakken (vegen opp mot Ulriksbanen), om lag 200 meter ovanfor busstoppet Haukeland sjukehus N (nord).

På grunn av bygging av nytt sjukehusbygg like ved, er det berre to handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene. Dei fleste som kjem i eigen bil må derfor parkere ein annan stad for å kome til poliklinikken. Dei som parkerer i Sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus, må gå inn i foajeen i etasje 0 (same etasje som parkeringsanlegget), ta heis eller rulletrapp ned til underetasjen, og deretter følgje skilting til Glasblokkene. Når du kjem dit, må du opp ein etasje (heis eller trapp) til ekspedisjonen i 1. etasje og melde deg der.

Har du bruk for hjelp til å finne fram eller kome deg til poliklinikken, så ta gjerne kontakt med dei frivillige ved sjukehuset. Dei har raude vestar, og du finn dei i foajeen i Sentralblokka.
Du treng gjerne om lag 20 minutt frå du parkerer og til du er framme ved ekspedisjonen i Glasblokkene.

Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering

På grunn av bygging av nytt sjukehusbygg like ved, er det berre to handikap-parkeringsplassar ved BUS1. Dei fleste som kjem i eigen bil må derfor parkere ein annan stad for å kome til poliklinikken. Dei som parkerer i Sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus, må gå inn i foajeen i etasje 0 (same etasje som parkeringsanlegget), ta heis eller rulletrapp ned til underetasjen, og deretter følgje skilting til Barne- og ungdomssjukehuset. Når du kjem dit, må du opp ein etasje (heis eller trapp) til ekspedisjonen i 1. etasje og melde deg der.

Har du bruk for hjelp til å finne fram eller kome deg til poliklinikken, så ta gjerne kontakt med dei frivillige ved sjukehuset. Dei har raude vestar, og du finn dei i foajeen i Sentralblokka.

Du treng gjerne om lag 20 minutt frå du parkerer og til du er framme ved ekspedisjonen i Barne- og ungdomssjukehuset (BUS1).

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Transport til sykehus

Dersom det mangler kollektivtilbud og du ikke har mulighet til å benytte egen bil, kan du ringe Pasientreiser på 05515 for å få råd eller hjelp til transport. Hvis du av medisinske årsaker har behov for drosje, skal du ved første behandling kontakte den som har henvist deg til sykehuset. Trenger du transport til oppfølgingstimer eller kontroller, kan du ta kontakt direkte med sykehuset.
Mer informasjon finner du på
www.helsenorge.no

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Betaling

Ved polikliniske besøk må du betale egenandel eller fastsatt takst. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Ved psykiatrisk behandling gjelder dette barn og ungdom under 18 år.

Takst for poliklinisk besøk er for tiden 345 kroner. Utgifter til forbruksmateriell kan komme i tillegg.

Dersom du ikke møter opp og ikke har varslet oss om dette senest 24 timer på forhånd, må du betale et gebyr. Gebyr for ikke-møtt som ikke er varslet senest 24 timer på forhånd er for tiden 690 kroner for somatisk helsetjeneste og 344 kroner for konsultasjoner innen psykiske helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Utgifter til forbruksmateriell og ikke-møtt gebyr må betales selv om du har frikort eller av andre årsaker er fritatt for egenandel.

Les meir om eigendelar og betaling på sjukehus og poliklinikk på helsenorge.no

Har du vært utenfor Norden det siste året?


Har du vært innlagt, fått helsehjelp eller fått tannbehandling på helseinstitusjon utenfor Norden, eller arbeidet i helsetjenesten uten for Norden det siste året? Da må du av smittevernhensyn ta prøver hos fastlegen din for å sjekke om du er smittet av motstandsdyktige bakterier (MRSA). Dette gjelder også hvis noen i husstanden din tidligere har fått påvist MRSA. Prøvesvaret bør være klart før du møter til timen.

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Ventetid ved Smerteklinikken si poliklinikk

Fann du det du leita etter?