HELSENORGE
helsepersonell med munnbind. smitteutstyr.foto

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest

Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Vest skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i Helse Vest RHF sine helseinstitusjoner.


Om oss

Kompetansesenteret bistår andre føretak med rådgjeving og fagleg assistanse. Senteret tilbyr også hospitering for personell og studentar i relevant utdanning ved eige og andre sjukehus i regionen. Senteret har eit nært samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og er involvert i fagutvikling på nasjonalt nivå, til dømes utarbeiding av faglege råd i handteringa av pasientar med antibiotikaresistente bakteriar samt som representantar i nasjonale referansegrupper og fagråd.

Kompetansesenteret for smittevern i Helse Vest er lagt til Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen HF. Smittevernpersonell i seksjonen har alle tilknytning til senteret og bistår med sin kompetanse for å løse senterets oppgaver. Senteret samarbeider med Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen HF.

Det regionale helseforetaket skal, dersom kommunene ønsker det, også sørge for at det utarbeides tilbud om nødvendig smittevernbistand til kommunale institusjoner som omfattes av forskrift om smittevern i helsetjenesten innen helseregionen. Dette gjelder både offentlige og private institusjoner.

Andre regionale kompetansesentre

Hvert regionale helseforetak skal ha et senter for smittevern som skal fungere som kompetansesenter for helseregionen. Her er de andre regionale kompetansesentrene:

Kontakt oss

E-post: smittevern@helse-bergen.no

Postadresse:
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 BERGEN

Regionale fagplaner for smittevern

Det regionale helseforetaket skal ifølge smittevernloven utarbeide en plan for det regionale helseforetakets tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført. Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest har ansvar for å samordne arbeidet med planlegging og gjennomføring av den regionale smittevernplanen sammen med regionalt nettverk for smittevern

Se smittevernplanen 2017 – 2021

Tuberkulosekontrollprogrammet for Helse Vest er ein del av smittevernplanen for det regionale helseføretaket, og er regulert av tuberkuloseforskrifta § 2.

Se tuberkulosekontrollprogrammet

Fann du det du leita etter?