Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt), Helse Vest skal ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning.


Les meir om Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest

Det regionale utdanningssenteret skal delta i en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

Ny modell for spesialistutdanning

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. Krav til tjenestetid og -sted erstattes av læringsmål, læringsutbytte og kompetansevurdering. Kompetanse- og kvalitetsreformen skal styrke kompetansen, øke pasientsikkerheten og etablere gode læringsmiljøer.

Arbeidet i de regionale utdanningssentrene skal gi:  

  • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
  • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid regionalt og nasjonalt om utdanningsløp, læringsaktiviteter og veiledning
  • Sikre et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Les mer om ny ordning for legenes spesialistutdanning på spesialisthelsetjenesten.no

Samarbeid og kommunikasjon

De regionale utdanningssentrene samarbeider seg imellom og med helseforetakene/ sykehusene i egen region. Felles tverregionale driftsoppgaver legges som en fast funksjon til et utdanningssenter. For å bidra til å sikre kontinuitet og et felles kontaktpunkt mellom de fire utdanningssentrene vil den koordinerende rollen til sentrene rotere mellom regionene med funksjonstid på 2 år.

Utdanningssentrene skal sørge for god kommunikasjon og godt samarbeid med Helsedirektoratet, universitet/høgskoler, kommuner, Legeforeningen (spesialitetskomiteene) og andre viktige samarbeidspartnere.

Mandatet til de regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering er basert på spesialistforskriften. 
De regionale utdanningssentrene skal være i full drift fra 1.mars 2019. Fra denne datoen skal alle nasjonale kurs for leger i spesialisering arrangeres herfra.

Tre deler 

Ny spesialistutdanning for leger består av tre deler med tilhørende læringsmål og aktiviteter. Første del av utdanningen, LIS1, startet 1. september 2017. Andre og tredje del, LIS2 og LIS3, starter 1. mars 2019. 

Utdanningsløp for leger i spesialisering i Helse Vest 

I spesialistforskriften §23 er det utdanningsinstitusjonens ansvar å utarbeide en plan for spesialistutdanningen. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om:

a) hvilke læringsarenaer som kan tilby de ulike læringsmålene
b) hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres
c) hvordan det legges til rette for supervisjon

Informasjon om utdanningsplanene er nå tilgjengelig for alle helseforetakene i Helse Vest:

Utdanningsplaner for alle helseforetak i Norge finner du her Les mer om ny spesialistutdanning

Disse jobber ved Regionalt utdanningssenter Helse Vest

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?