Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Bergen (LMS) er ein møteplass for pasientar, deira pårørande, helsepersonell og pasientorganisasjonar og holder til i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark.

LMS jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon og kunnskap, og at dei skal få hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. 

Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret

Læringstilbodet ved LMS blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell. LMS er ein arena der helsepersonell og brukarar deler kunnskap og erfaring med kvarandre.LMS i Bergen er eigd av Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus. 

Om LMS

LMS er ein møteplass for helsepersonell, pasientar og deira pårørande og erfarne representantar frå brukarorganisasjonane. Målet er at pasientar og pårørande skal få rettleiing for å meistre kvardagen med langvarig sjukdom eller nedsett funksjon.

LMS i Bergen 


 • koordinerar utvikling av læringstilbod for ulike diagnosar og på tvers av diagnosar 
 • tilbyr rettleiing om organisering av tilboda og læringsmetodar til helsepersonell og brukarrepresentantar 
 • stimulerer til samarbeid om opplæring mellom brukarorganisasjonar, helsepersonell, kommunehelsetenesta og sjukehus 
 • har helsefremjande tilbod til pasientar og tilsette i sjukehusa 
LMS har undervisningsrom, møterom, treningsrom og demonstrasjonskjøkken. 

Avdelingane ved sjukehusa kan låne LMS sine lokalar til opplæring av personar med kronisk diagnose eller nedsett funksjon. 
Brukarorganisasjonane kan låne lokala til møte og arrangement for sine medlemmer på kveld og i helgar. 
Skal du avbestille kursplass, må du ta kontakt med avdelinga som eig/har ansvar for kurset.
For interpreting services

For brukarrepresentantar

Kurset er for deg som deltek som brukarmedvirkar i utviklinga av lærings – og meistringstilbod i spesialist/kommunehelsetenesta, eller skal til med dette.

Informasjon til brukarrepresentantar

For helsepersonell

Informasjon om kompetansemodular (pdf)

Komtpetansetilbod ved LMS vårsemesteret 2018 (pdf)
 

Tilvisningsskjema for legar (pdf)

Noen blir dessverre syke av det som lukter godt for andre, vennligst ikke bruk parfyme på våre kurs.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
LMS i Bergen sine lokalar ligg i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2, ved innkøyringa til Haraldsplass sjukehus. 
Telefon
55 97 47 80
måndag - fredag 08.00-15.00
E-post
Lærings- og meistringssenteret
Besøksadresse
Ulriksdal helsepark, Ulriksdal 2(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Du kan nytta alle bussar som går til og frå Haukeland universitetssjukehus for å komme til oss. Gå av/på bussen ved haldeplassen nord for sjukehuset eller ved Odontologen.

Bybane

​Det er dessverre ingen haldeplass på bybanen nær oss. Nærmaste haldeplass er Kronstad og det er ca. 15-20 minutters gange frå oss.

Praktisk informasjon

Apotek

​Nærmaste apotek er i 1. etasje i Ulriksdal. Det er eit Apotek 1-utsal. Gratis parkering i 30 minutter. Begrenset antall plasser.

Finn Apotek 1 Ulriksdal på kartet (ekstern lenke).

Telefon: 55207240 
Telefaks: 55207241 
E-post: apotek1.ulriksdalen@apotek1.no

Besøk apotekets hjemmeside.​

Daglegvarebutikk

​Du finn ein Rema 1000-butikk over gata for Lærings- og meistringssenteret vårt.

Eigendel

​Alle som deltar på læringstilbod for pasientar og pårørande må betale ein eigendel på 351,-.
Avbestilling seinast 24 timer før kurs.
Om du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel på kr. 702,-. Dette gjeld og om du har frikort.

Kostnader og refusjonar av utgiftar for pårørande/reisefølge

Pårørande
Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar. Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. 
Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje
Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgje rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.
Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Lovverk
Dekking av reise- og opphaldsutgifter for pasientar/pårørande under opplæring ved LMS er regulert av Pasientlova og Spesialisthelsetenestelova.
NAVs rundskriv Hovednr. 71. "Lov om spesialisthelsetjenesten m.m." § 5-5

Kostnader og refusjoner av utgifter

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved LMS, har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.
Sjå elles dei einskilde kurstilboda.

Kursutgifter
Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er eigendelen. Denne kan skrivast i eigendelskortet. Tilbodet er gratis dersom du har frikort. Pårørande er gratis. Enkel lunsj vert servert på heildagskursa. Sjå informasjonssida for det einskilde tilbodet.

Reiseutgifter
Dekning av utgifter til reise-, kost- og overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs – ring til Pasientreisekontoret: 

Pasientreiser – tlf. 915 05 515, www.pasientreiser.no

Informasjonsskranke i 0. høgda, Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus.

Ferdig utfylt reiserekningsskjema sender du til:
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Postboks 2533, 3702 Skien

Som kursdeltakar kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendel.

Brukarar med særlege behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. NB – drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 915 05 515. Ta vare på alle kvitteringar.

Arrangement

 • KOLS

  Tilbodet er for pasientar med alvorleg KOLS gold 3-4.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • Høyrselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

 • Skoliose

  Kurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Cochlea Implantat

  Kurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Urinsyregikt

  Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • Hudsjukdom

  Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Grønn stær

  Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

 • Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

  Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

 • Ulcerøs colitt

  Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

 • Hypothyreose

  Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • Svulst på balansenerven

  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

 • Diabetes Barn og pårørande

  Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

 • Nyresvikt

  Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

 • Leddgikt RA

  Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Tinnitus - oppfølging

  Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

 • IBS - Å leve med irritabel tarm

  Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

 • Stomi - Å leve med stomi

  Kurs for deg som er ferdigbehandlet og har en permanent colostomi/ileostomi og dine pårørende.

 • Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthald

  Har du vore gjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om eit sunt kosthald?

 • Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

  Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

 • Lynch-syndrom

  Kurs til personer med påvist genfeil som gir økt risiko for tarm- og livmorkreft (Lynch syndrom).

 • Hjerneslag

  Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

 • Binyrebarksvikt hos barn og ungdom

  Kurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs, samt til ungdom 13-17 år og deira foreldre.

 • Helsepedagogikk

  Treng du kunnskap i korleis fremje endring og meistring?

 • Psykisk Helse Temakveld: Når mor eller far er psykisk sjuk

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.