Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Bergen (LMS) er ein møteplass for pasientar, deira pårørande, helsepersonell og pasientorganisasjonar og holder til i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark.

LMS jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon og kunnskap, og at dei skal få hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. 

Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret

Læringstilbodet ved LMS blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell. LMS er ein arena der helsepersonell og brukarar deler kunnskap og erfaring med kvarandre.LMS i Bergen er eigd av Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus. 

Om LMS

LMS er ein møteplass for helsepersonell, pasientar og deira pårørande og erfarne representantar frå brukarorganisasjonane. Målet er at pasientar og pårørande skal få rettleiing for å meistre kvardagen med langvarig sjukdom eller nedsett funksjon.

LMS i Bergen 


  • koordinerar utvikling av læringstilbod for ulike diagnosar og på tvers av diagnosar 
  • tilbyr rettleiing om organisering av tilboda og læringsmetodar til helsepersonell og brukarrepresentantar 
  • stimulerer til samarbeid om opplæring mellom brukarorganisasjonar, helsepersonell, kommunehelsetenesta og sjukehus 
  • har helsefremjande tilbod til pasientar og tilsette i sjukehusa 
LMS har undervisningsrom, møterom, treningsrom og demonstrasjonskjøkken. 

Avdelingane ved sjukehusa kan låne LMS sine lokalar til opplæring av personar med kronisk diagnose eller nedsett funksjon. 
Brukarorganisasjonane kan låne lokala til møte og arrangement for sine medlemmer på kveld og i helgar. 
Skal du avbestille kursplass, må du ta kontakt med avdelinga som eig/har ansvar for kurset.

Kontakt

Oppmøtestad
LMS i Bergen sine lokalar ligg i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2, ved innkøyringa til Haraldsplass sjukehus. 
Telefon
55 97 47 80
måndag08.00-15.00
tysdag08.00-15.00
onsdag08.00-15.00
torsdag08.00-15.00
fredag08.00-15.00
E-post

Buss

​Du kan nytta alle bussar som går til og frå Haukeland universitetssjukehus for å komme til oss. Gå av/på bussen ved haldeplassen nord for sjukehuset eller ved Odontologen.

Bybane

​Det er dessverre ingen haldeplass på bybanen nær oss. Nærmaste haldeplass er Kronstad og det er ca. 15-20 minutters gange frå oss.

Praktisk informasjon

Apotek

​Du finn eit apotek i 1. etasje i bygget vi er i. Det er eit Apotek 1-utsal og du ser det rett ved inngangen vår.

Daglegvarebutikk

​Du finn ein Rema 1000-butikk over gata for Lærings- og meistringssenteret vårt.

Eigendel

​Alle som deltar på læringstilbod for pasientar og pårørande må betale ein eigendel på 320,-.
Avbestilling seinast 24 timer før kurs.
Om du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel på kr. 640,-. Dette gjeld og om du har frikort.

Kostnader og refusjoner av utgifter

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved LMS, har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.
Sjå elles dei einskilde kurstilboda.

Kursutgifter
Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er eigendelen. Denne kan skrivast i eigendelskortet. Tilbodet er gratis dersom du har frikort. Pårørande er gratis. Enkel lunsj vert servert på heildagskursa. Sjå informasjonssida for det einskilde tilbodet.

Reiseutgifter
Dekning av utgifter til reise-, kost- og overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs – ring til Pasientreisekontoret: 

Pasientreiser – tlf. 05515, www.pasientreiser.no

Informasjonsskranke i 0. høgda, Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus.

Ferdig utfylt reiserekningsskjema sender du til:
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Postboks 2533, 3702 Skien

Som kursdeltakar kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendel.

Brukarar med særlege behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. NB – drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon 05515. Ta vare på alle kvitteringar.

Kostnader og refusjonar av utgiftar for pårørande/reisefølge

Pårørande
Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar. Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. 
Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje
Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgje rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.
Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Lovverk
Dekking av reise- og opphaldsutgifter for pasientar/pårørande under opplæring ved LMS er regulert av Pasientlova og Spesialisthelsetenestelova.
NAVs rundskriv Hovednr. 71. "Lov om spesialisthelsetjenesten m.m." § 5-5

Parkering

​Vi har fem parkeringsplassar i kjellaren i bygget, tilgjengeleg for deltakarar på kurs. Dette krev ein parkeringslapp frå LMS som skal ligge i frontruta. Pass på at du finn ein plass som er merka Lærings- og meistringssenteret i Bergen.
Bygget har og ein plass for bilar med side- og bakheis. For andre med HC-kort, kan alle plassane vendt mot elva nyttast med kortet godt synleg.
Andre må bruke parkeringsautomatar. Haraldsplass sin parkeringsplass kan nyttast. Vi tilrår å bruke offentleg transport grunna parkeringstilhøva.

Universell utforming

​Vi har fem parkeringsplassar i kjellaren i bygget, tilgjengeleg for deltakarar på kurs. Dette krev ein parkeringslapp frå LMS som skal ligge i frontruta. Pass på at du finn ein plass som er merka Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Bygget har og ein plass for bilar med side- og bakheis. For andre med HC-kort, kan alle plassane vendt mot elva nyttast med kortet godt synleg. 
Andre må bruke parkeringsautomatar. Haraldsplass sin parkeringsplass kan nyttast. Vi tilrår å bruke offentleg transport grunna parkeringstilhøva.

Arrangement

07.03 tysdag

Livslyst - kurs

Kurset er eit meistringskurs for deg som er bosatt i Bergen kommune, som har fått kreftdiagnose og som har levd ein stund med sjukdommen. Tilbodet er også til deg som er pårørande, eller ein nær person til ein som lever med sjukdommen.

Sjå fleire kommande arrangement ()

IBS - Å leve med irritabel tarm

Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

Tinnitus

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

Starthjelp - om familie og meistring

Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

Hypothyreose

Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

Hudsjukdom

Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjuksom.

Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

Demens pårørandekurs

Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

Hjerneslag

Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

Psoriasisartritt

Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

Asperger syndrom

Asperger syndrom/høgt fungerande autisme i familien? Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag? For foreldre/ føresette.

Morbus Crohn

Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

Epilepsikurs for ungdom

Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

Tinnitus - oppfølging

Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

Skoliose

Gruppebasert kurs for barn/ungdom under 18 år med skoliose og deira pårørande/foresatte

Oksygen - Langtidsbehandling i hjemmet

Kurset er for personar som brukar oksygen i hjemmet og deira pårørande. Her får du kunnskap som bidrar til økt tryggheit og meistring i kvardagen. Du møter også andre i same situasjon.

Diabetes type 1

Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

Cochlea Implantat

Kurset er for pasientar som har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat hos oss og ein nærperson.

ICD - Å leve med hjertestartar

Kurset er for pasientar og deira pårørande.

Spiseforstyrring - pårørandeseminar

Velkommen til seminar med informasjon og samtalar om spiseforstyrringar.

Cøliaki - kurs for vaksne

Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

Osteoporose

Kurset er for personar og ev. deira pårørande som har fått stilt diagnosen Osteoporose (benskjørhet) hos spesialist i revmatologi.

Takk bare bra

"Takk bare bra..." (Tbb) er eit kognitivt basert kurs i forebygging og meistring av depresjon hos eldre.

Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året.

Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

OSAS - Søvnapné

Kurset er for personar som har fått søvnapnè og deira pårørande.

IBD ungdom

Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

Myelomatose

Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

Lungekreft

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

PHARC

Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

Smarte tips når matinntaket blir strevsomt

Kurs for kreftpasientar og pårørande som vil fokusere på sunt kosthald ved kreft.

Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Hofte- og kneartrose kurs

Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthold

Har du vært igjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold?

Binyrebarksvikt hos barn

Kurset er for foreldre og nære pårørande til barn med binyrebarksvikt.

Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

Hjernesvulst

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

Pårørandekurs til psykiske sjuke

Er du pårørande til nokon med psykiske helseutfordringar? Då kan dette kurstilbodet vere noko for akkurat deg.

Nyresvikt

Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

Lupus

Kurset er for personar som har fått stilt diagnosen systemisk lupus erythematosus (SLE) hos spesialist i revmatologi.

Hørselskurs

Kurset er for personar med nedsett hørsel og deira pårørande eller andre nære personar. Kurset gir informasjon om hørselstap, høyreapparat og hørselstekniske hjelpemiddel.

Kurs ved påvist genfeil BRCA

Kurs for kvinner som har påvist genfeil BRCA 1 eller 2. Kurset skal bidra til økt tryggheit og meistring i kvardagen.

Hjartesjukdom - Rehabilitering

Hjarterehabilitering 2A er for pasientar med gjennomgått hjarteinfarkt, angina pectoris.

Bekhterev (Spondyloatritt)

Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

KOLS

Tilbodet er for pasientar med alvorleg KOLS gold 3-4.

Cøliaki pårørande til barn

Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

Ulcerøs colitt

Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

Urinsyregikt

Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

Svulst på balansenerven

Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

Diabetes Barn og pårørande

Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

Sjå fleire faste arrangement ()