Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Bergen (LMS) er ein møteplass for pasientar, deira pårørande, helsepersonell og pasientorganisasjonar og holder til i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark.

LMS jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon og kunnskap, og at dei skal få hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. 

NB: Grunna koronasituasjonen er LMS stengd for all aktivitet på ettermiddag og kveld inntil vidare. 

Les meir om Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret

Læringstilbodet ved LMS blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell. LMS er ein arena der helsepersonell og brukarar deler kunnskap og erfaring med kvarandre. LMS i Bergen er eigd av Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus. 

Om LMS

LMS er ein møteplass for helsepersonell, pasientar og deira pårørande og erfarne representantar frå brukarorganisasjonane. Målet er at pasientar og pårørande skal få rettleiing for å meistre kvardagen med langvarig sjukdom eller nedsett funksjon.

LMS i Bergen 

 • koordinerar utvikling av læringstilbod for ulike diagnosar og på tvers av diagnosar 
 • tilbyr rettleiing om organisering av tilboda og læringsmetodar til helsepersonell og brukarrepresentantar 
 • stimulerer til samarbeid om opplæring mellom brukarorganisasjonar, helsepersonell, kommunehelsetenesta og sjukehus 
 • har helsefremjande tilbod til pasientar og tilsette i sjukehusa 
LMS har undervisningsrom, møterom, treningsrom og demonstrasjonskjøkken. 

Avdelingane ved sjukehusa kan låne LMS sine lokalar til opplæring av personar med kronisk diagnose eller nedsett funksjon. 
Brukarorganisasjonane kan låne lokala til møte og arrangement for sine medlemmer på kveld og i helgar. 
Skal du avbestille kursplass, må du ta kontakt med avdelinga som eig/har ansvar for kurset.
For interpreting services

For brukarrepresentantar

Kurset er for deg som deltek som brukarmedvirkar i utviklinga av lærings – og meistringstilbod i spesialist/kommunehelsetenesta, eller skal til med dette.

Informasjon til brukarrepresentantar

For helsepersonell

Informasjon om kompetansemodular (pdf)

Komtpetansetilbod ved LMS vårsemesteret 2018 (pdf)
 

Tilvisningsskjema for legar (pdf)

Noen blir dessverre syke av det som lukter godt for andre, vennligst ikke bruk parfyme på våre kurs.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

NB: Grunna koronasituasjonen er LMS stengd for all aktivitet på ettermiddag og kveld inntil vidare. 

LMS i Bergen sine lokalar ligg i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2, ved innkøyringa til Haraldsplass sjukehus. 

Telefon
55 97 47 80
måndag - fredag 08.00-15.00
E-post
Lærings- og meistringssenteret
Besøksadresse
Ulriksdal helsepark, Ulriksdal 2(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Du kan nytta alle bussar som går til og frå Haukeland universitetssjukehus for å komme til oss. Gå av/på bussen ved haldeplassen nord for sjukehuset eller ved Odontologen.

Bybane

​Det er dessverre ingen haldeplass på bybanen nær oss. Nærmaste haldeplass er Kronstad og det er ca. 15-20 minutters gange frå oss.

Praktisk informasjon

Apotek

​Nærmaste apotek er i 1. etasje i Ulriksdal. Det er eit Apotek 1-utsal. Gratis parkering i 30 minutter. Begrenset antall plasser.

Finn Apotek 1 Ulriksdal på kartet (ekstern lenke).

Telefon: 55207240 
Telefaks: 55207241 
E-post: apotek1.ulriksdalen@apotek1.no

Besøk apotekets hjemmeside.​

Daglegvarebutikk

​Du finn ein Rema 1000-butikk over gata for Lærings- og meistringssenteret vårt.

Eigendel

​Alle som deltar på læringstilbod for pasientar og pårørande må betale ein eigendel på 351,-.
Avbestilling seinast 24 timer før kurs.
Om du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel på kr. 702,-. Dette gjeld og om du har frikort.

Kostnader og refusjonar av utgiftar for pårørande/reisefølge

Pårørande
Pårørande har dei same rettane som pasientar når det gjeld kost/opphald/reise, dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta på læringstilbodet. Dersom ein må ha permisjon frå arbeid, kan pårørande eventuelt søke arbeidsgivar om velferdspermisjon.

Foreldre/pårørande til barn som skal delta på læringstilbod, kan ved fråvær frå arbeid søke om opplæringspengar. Dette har same sats som sjukepengar under føresetnad av at ein har rett til sjukepengar. 
Ved omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sjukdom, kan det ytast opplæringspengar sjølv om barnet er over 18 år.

Reisefølgje
Dersom pasienten har erklæring frå lege om behov for følgje på reisa, har reisefølgje rett til dekking av reise/kost/opphaldsutgifter.
Reisefølgjet kan og få noko godtgjersle for tapt arbeidsinntekt.

Lovverk

Kapittel 2. Ledsager og nære pårørande.

Kostnader og refusjoner av utgifter

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod ved LMS, har pasientar og pårørande rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.
Sjå elles dei einskilde kurstilboda.

Kursutgifter
Prisen på kvart legetilviste læringstilbod er eigendelen. Denne kan skrivast i eigendelskortet. Tilbodet er gratis dersom du har frikort. Pårørande er gratis. Enkel lunsj vert servert på heildagskursa. Sjå informasjonssida for det einskilde tilbodet.

Reiseutgifter
Dekning av utgifter til reise-, kost- og overnatting skal avtalast snarast råd etter at du har motteke innkalling til kurs – ring til Pasientreisekontoret: 

Pasientreiser – tlf: 05515, www.pasientreiser.no

Informasjonsskranke i 0. høgda, Sentralblokka, Haukeland universitetssjukehus.

Ferdig utfylt reiserekningsskjema sender du til:
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS, Postboks 2533, 3702 Skien

Som kursdeltakar kan du ha rett til dekking av transport, kost og overnatting mot ein eigendel.

Brukarar med særlege behov for transport kan ha rett på rekvisisjon til pasientreise. NB – drosje tur-retur må tingast seinast dagen før på telefon: 05515. Ta vare på alle kvitteringar.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Arrangement

 • Addison, binyrebarksvikt, hormonsvikt for vaksne

  Kurset gir deg oppdatert kunnskap om diagnosar og behandling og kunnskap til betre meistring i livet med diagnosen.

 • Aldersrelatert makula - degenerasjon - AMD

  Kurset er for personar som har fått diagnosen AMD og deira pårørande.

 • Bekhterev (Spondyloatritt)

  Kurset er for personar som har fått Spondyloatritt-diagnosen hos ein spesialist i revmatologi. Pårørande er velkomne til å delta.

 • Binyrebarksvikt hos barn og ungdom

  Kurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs, samt til ungdom 13-17 år og deira foreldre.

 • Cochlea Implantat

  Kurset er for pasientar som står på venteliste eller har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland univeristetssjukehus og ein nærperson.

 • Cøliaki - kurs for vaksne

  Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

 • Cøliaki pårørande til barn

  Kurset er for føresette til barn som nylig har fått diagnosen cøliaki og for føresette til barn som har levd med diagnosen ein stund og treng oppdatering.

 • Demens pårørandekurs

  Kurset er for pårørande til personar med demenssjukdom.

 • Diabetes 2

  Kurset er for pasientar med Type 2-diabetes med ulike behandlingstypar (kostregulert, tablettar, insulin) og deira pårørande.

 • Diabetes Barn og pårørande

  Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.

 • Diabetes type 1

  Kurset er for pasientar over 15 år med Diabetes type 1 og deira pårørande. Deltakarane skal lære å leve best mulig med sjukdommen.

 • Eksem - kurs for foreldre til barn med eksem

  På dette kurset er målgruppa fortrinnsvis foreldre/føresatte til barn som har fått behandlingstilbod ved Hudavdelinga i Helse Bergen det siste året. Kurset gjennomførast utan barnet.

 • Epilepsikurs for ungdom

  Kurset er for ungdom med epilepsi og deira pårørande.

 • Grønn stær - Glaucom

  Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

 • Helsepedagogikk

  Treng du kunnskap i korleis fremje endring og meistring?

 • Hjerneslag

  Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

 • Hjernesvulst

  Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

 • Hofte- og kneartrose kurs

  Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

 • Hudsjukdom

  NB avlyst

 • Hypothyreose

  Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

 • Høyrselskurs

  Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

 • IBS - Å leve med irritabel tarm

  Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

 • ICD - Å leve med hjertestartar

  Kurset er for pasientar og deira pårørande.

 • Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

  Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

 • Kreft: Kurs for deg som vil fokusere på sunt kosthald

  Har du vore gjennom kreftbehandling og ønsker å få inspirasjon og informasjon om eit sunt kosthald?

 • Leddgikt RA

  Kurset er for personar med leddgikt og deira pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnader for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Lungekreft

  Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. Her vil du få auka kunnskap som styrker tryggleik til meistring av kvardagen.

 • Lynch-syndrom

  Kurs til personer med påvist genfeil som gir økt risiko for tarm- og livmorkreft (Lynch syndrom).

 • Morbus Crohn

  Kurset er for personar med Morbus Crohn og deira pårørande.

 • MS - Kurs for nydiagnostiserte og pårørande

  Kurs til dei som nettopp har fått diagnosen Multippel Sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og deira pårørande.

 • MS – Oppdateringskurs

  Kurs for dere som har levd lenge med sin MS-sykdomme i 10 år eller meir. Kurset gjennomføres en gang i året.

 • Myelomatose

  Pasientar med diagnosen Myelomatose og deira pårørande.

 • Nyresvikt

  Kurset er for personar med diagnosen nyresvikt og deira pårørande. Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen.

 • OSAS - Søvnapné

  Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

 • Osteoporose

  Kurset er for personar, og eventuelt deira pårørande, som har fått stilt diagnosen Osteoporose (beinskjørheit) hos spesialist i revmatologi.

 • Parkinson sjukdom. For deg som har levd med sjukdomen over tid og dine pårørande.

  Kurset er for pasientar med parkinson og deira pårørande.

 • Parkinson sjukdom. For nydiagnostiserte pasientar og deira pårørande.

 • PHARC

  Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

 • Psoriasisartritt

  Kurset er for personar som har fått diagnosen psoriasisartritt og deira pårørande. Gjennom undervisning og erfaringsutveksling auker kunnskapen om sjukdom og du får betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen.

 • Psykisk Helse Temakveld

 • Skoliose

  Kurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande

 • Starthjelp - om familie og meistring

  Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

 • Stomi - Å leve med stomi

  Kurs for deg som er ferdigbehandlet og har en permanent colostomi/ileostomi og dine pårørende.

 • Svulst på balansenerven

  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med økt kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.

 • Tinnitus

  Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

 • Tinnitus - oppfølging

  Kurset er for personar med tinnitus som har deltatt på Pasientopplæring om Tinnitus del 1.

 • Uavklarte smerter i kjeve, ansikt (TMD)

  Kurs for pasienter med uavklarte smerter i kjeve/ ansiktet og deres pårørende.

 • Ulcerøs colitt

  Kurset er for personar med Ulcerøs colitt og deira pårørande. Du vil få kunnskap om sjukdommen som kan bidra til aukt tryggleik og meistring i kvardagen.

 • Urinsyregikt

  Kurset er for personar med urinsyregikt og deira pårørande.

Fann du det du leita etter?