Helse Bergen er utan avtale for pasientreiser i fleire distriktskommunar

Frå 12. oktober 2020 vil Helse Bergen vere utan avtale for transport av pasientar med rekvisisjon i fleire distriktskommunar. Helse Bergen beklagar ulempene dette medfører for berørte pasientar. Vi håper å ha nye avtalar på plass i løpet av vinteren.

Følgande kommunar/område er utan avtale om køyring av pasientreiser frå og med 12. oktober:

Austevoll kommune, tidlegare Fusa kommune (ein del av Bjørnafjorden kommune), Gulen kommune, Masfjorden kommune, Modalen kommune, Osterøy kommune, Samnanger kommune, Vaksdal kommune, deler av Kvinnherad kommune (Ølve og Hatlestrand),  Kvam kommune, Alver kommune og Austrheim kommune.

At vi står utan avtale i desse områda, skuldast at dagens avtalar med ei rekke drosjeselskap utløper, utan at helseføretaket og drosjeselskap i dei gjeldande områda har blitt einige om nye avtalar.

Vi vil presisere at manglande avtalar ikkje betyr at pasientar mister retten til nødvendig helsehjelp i kommunen eller i spesialisthelsetenesta. Retten til helsehjelp og til å få dekt utgiftene til nødvendige reiser til og frå behandling, gjeld som før uavhengig av transportløysingar. 

I følgande kommunar/område har Helse Bergen delvis avtale om køyring av pasientreiser:

Ulvik kommune har delvis avtale frå 12. oktober.
For reiser ut av Ulvik kommune er det avtale om køyring av pasientreiser alle dagar heile døgnet.
Lokalt i kommunen er det avtale om køyring av pasientar på reiser som startar mellom kl. 06.00 og kl. 18.00 på kvardagar.  I andre tidsrom/helg/heilagdagar er det ingen avtale om køyring lokalt i kommunen.


I følgande kommunar/område har Helse Bergen avtale om køyring av pasientreiser:

Tidlegare Os kommune (ein del av Bjørnafjorden kommune), Fedje kommune, Voss kommune, Bergen kommune, Askøy kommune og Øygarden kommune.

Kva betyr dette for kommunane utan avtale? 

Helse Bergen har ikkje avtale med den enkelte transportør og kan ikkje forplikte seg til at skisserte løysingar i den enkelte kommune vil fungere fullt ut. Vi har forsøkt å sikre løysingar for dei mest sårbare pasientane i dialog med behandlarar og transportørar, men vil presisere at dette berre gjeld eit fåtal pasientar. Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert.

Det er ikkje mogleg for Helse Bergen å tilrettelegge transport for alle pasientar.
Erfaringar frå andre stader utan avtale er at drosjeselskap opprettar kredittordningar med faktureringsavtale direkte med pasientane. Det inneber at pasienten ikkje må betale for reisa før refusjonskravet er sendt og pasienten har penger på konto. Helse Bergen har oppfordra drosjeselskapa til å gjere dette, men det vil vere opp til det enkelte drosjeselskap.

Hovudregelen er at pasienten legg ut for reisa, ved å betale for reisa i taxi, eller få ein kvittering for kreditt. Uansett betalingsløysing er det pasienten sjølv, eller ledsager, som må fremme refusjonskravet. Krav kan fremmast elektronisk på helsenorge.no eller på papir. Alle behandlingsstader skal ha reiserekningsskjema, konvolutt og rettleiar til skjema. For hjelp til utfylling av reiserekningsskjemaet kan Pasientreiser kontaktast på telefon 05515 eller e-post pasientreiser@helse-bergen.no .
Pasientreiser har bemanna skranke på Haukeland i Sentralblokka 0.etg mellom kl. 09.00 – 16.30 på kvardagar. Der kan pasientar få hjelp og rettleiing med bl.a reiserekningsskjema.

Pasientreiser har ope måndag-fredag kl. 07-19 og laurdag kl. 09-15
For detaljar som gjeld kvart enkelt område, sjå under;

Steg for steg for pasient - ved reise med rekvisisjon fra et område uten transportøravtale

Sjå status for dei ulike kommunane:

Austevoll

Det er semje med Austevoll Taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar på Austevoll rekvirere reise slik som tidlegare.
Austevoll Taxi kan tilby faktureringsavtale og kredittkøyring for den enkelte pasient og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise.
Dette sikrar at pasienten ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

Fusa

Det er semje med Fusa Taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar i Fusa rekvirere reise slik som tidlegare.  
For enkelte pasientar kan Fusa Taxi tilby faktureringsavtale og kredittkøyring og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Dette sikrar at pasient ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

Samnanger

Det er semje med Samnanger Taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar i Samnanger rekvirere reise slik som tidlegare.
For enkelte pasientar kan Samnanger Taxi tilby faktureringsavtale og kredittkøyring og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Her må den enkelte pasient sjølv gå i dialog med taxisentral. Dette sikrar at pasient ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

Gulen

Det er semje med Gulen Taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar i Gulen rekvirere reise slik som tidlegare.
Gulen Taxi kan tilby faktureringsavtale og kredittkøyring for den enkelte pasient og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Dette sikrar at pasient ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

Masfjorden

Det er semje med Masfjorden Taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.

Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar i Masfjorden rekvirere reise slik som tidlegare. Masfjorden Taxi kan tilby faktureringsavtale og kredittkøyring for den enkelte pasient og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. 

Dette sikrar at pasient ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

Vaksdal

Det er semje med Dale taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar i Vaksdal (og Modalen) rekvirere reise slik som tidlegare.
Dale taxi kan tilby faktureringsavtale og kredittkøyring for den enkelte og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Dette sikrar at pasient ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

Modalen

Status er lik den i Vaksdal.

Kvam

Det er semje med Hardanger taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar i Kvam rekvirere reise slik som tidlegare. 
Hardanger taxi kan tilby faktureringsavtale og kredittkøyring i enkelte tilfelle og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Dersom dette er ønskeleg må den enkelte pasient gå i dialog med Hardanger taxi.

Kvinnherad/Kvam

Det er semje med Oma taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimen i Strandebarm og Ølve rekvirere reise slik som tidlegare.
Oma taxi tilbyr faktureringsavtale og kredittkøyring for enkelte og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Dersom dette er ønskeleg, må den enkelte pasient gå i dialog med Oma taxi.

Osterøy

Det er semje med Osterøy Taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasientar vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar på Osterøy rekvirere reise slik som tidlegare.
Osterøy Taxi kan tilby faktureringsavtale og kredittkøyring for den enkelte og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Dette sikrar at pasient ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

Alver

Det er semje med Nordhordland Taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasienta vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar i Alver rekvirere reise slik som tidlegare.
Nordhordland Taxi kan tilby faktureringsavtale og kredittkøyring for den enkelte og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Dette sikrar at pasienten ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

Austrheim

Det er semje med Nordhordland Taxi om å køyre oppdrag for dei mest sårbare pasientane på bestilling frå Helse Bergen.
Behandlarar og pasienta vil i desse særskilte tilfella vere informert. I tillegg kan sjukeheimar i Alver rekvirere reise slik som tidlegare.
Nordhordland Taxi kan tilby faktureringsavtale og kredittkøyring for den enkelte og sjåfør kan lage avtale med pasient om returreise. Dette sikrar at pasienten ikkje må betale for reisa før refusjonskrav er sendt og pasient har pengar på konto.

 

Kva betyr dette for deg som pasient?

Manglande avtalar fører til endringar for deg som reiser med rekvisisjon frå berørte område frå og med 12. oktober:

 • Du må sjølv ordne transport frå område utan avtale
  Når behandlaren din har rekvirert ei reise til deg frå eit område/kommune utan avtale, må du bestille/ordne transport sjølv og legge ut for reisa di.
  Du kan søke dekning av reiseutgifter i etterkant.
  Rekvisisjonen er dokumentasjon som automatisk vil følgje søknaden din om dekning av reiseutgifter.
 • Helse Bergen v/pasientreiser vil ordne transport til deg frå områder med avtale, som i dag.

Dersom du bur i eit område/ein kommune utan avtale om køyring av pasientreiser

vil det seie at du må organisere transport og legge ut for alle rekvirerte reiser i og ut av området/kommunen. Ved reise til behandling i eit område der vi har avtale om køyring,  f. eks. til Haukeland universitetssjukehus, vil Avdeling for pasientreiser ordne transport til deg heim igjen.

Dersom du har behov for rekvirert reise på trafikalt grunnlag skal du kontakte Avdeling for pasientreiser på tlf. 05515 som i dag. Dei same retningslinjene vil gjelde for desse reisene.

Reiser med rekvisisjon som allereie er bestilt av behandlaren din

Dersom tilrettelagt transport allereie er rekvirert/bestilt av behandlaren din med reisedato 12. oktober eller seinare, frå eit område utan avtale om køyring av pasientreiser, vil Avdeling for pasientreiser ta kontakt med deg, i første omgang via SMS. Du må sjølv ordne transport og legge ut for reisene frå eit område utan avtale.

Rekvisisjonane vil bli nytta som dokumentasjon på behandlaren din si vurdering av transportbehovet når du søker om dekning av reiseutgifter i etterkant. 

Du kan også sjå dine rekvirerte reiser ved innlogging på https://helsenorge.no/pasientreiser

Søknad om dekning av reiseutgifter - informasjon og hjelp

Søknad om dekning av reiseutgifter kan du gjere digitalt eller på papirskjema. 
Kvittering for betalt transport må leggast ved. 

Informasjon og rettleiing finn du på https://helsenorge.no/pasientreiser

Rettleiing til søknad om refusjon av drosjeutgifter
Du kan også få hjelp med reiserekningsskjema i pasientventearealet i 0.etasje i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus, eller på tlf. 05515.

Ved bruk av papirsøknad, så skal denne sendast til:
«Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk, 3702 Skien»

Steg for steg-rettleiing for pasientar

Steg for steg for pasient - ved reise med rekvisisjon fra et område uten transportøravtale

Har du spørsmål?

Pasientreiser har ope måndag-fredag kl. 07-19 og laurdag kl. 09-15.
Tlf. 05515

Ta gjerne kontakt med oss på e-post pasientreiser@helse-bergen.no    

Unngå å skrive personsensitive opplysningar i e-post.

Sjølv om vi ikkje kan bestille transport for alle lenger, vil vi bistå og rettleie så godt vi kan i det enkelte tilfelle. 

Kva betyr dette for rekvirentar og behandlarar?

Det er nye retningslinjer frå 12. oktober:

 • Reiser som startar i område/kommunar utan avtale om køyring.
  Behandlarar/rekvirentar skal framleis vurdere pasientens medisinske behov for transport og rekvirere i forkant, som i dag.
  Pasienten må likevel organisere og legge ut for reisa si sjølv og søke dekning av reiseutgifter i etterkant.
  Rekvireringa vil bli nytta som dokumentasjon til pasientens søknad om dekning av reiseutgifter i område utan avtale.
 • Reiser som startar i område/kommunar med avtale om køyring
  Behandlarar/rekvirentar vurderer pasientens medisinske behov for transport og rekvirerer i forkant, som i dag. Avdeling for pasientreiser ordnar tilrettelagt transport til pasienten, som i dag.

Pasient må ordne transport sjølv frå område utan avtale

Pasient må ordne transport sjølv frå område utan avtale. Helse Bergen v/Pasientreiser ordnar transport frå område med avtale.

Eit eksempel på dette er ei reise frå pasientens bustadskommune, som ikkje har avtale om køyring, til Haukeland Universitetssjukehus. Reisa til sjukehuset må pasient ordne sjølv, men på retur – frå sjukehuset og heim, der vi har avtale om køyring - vil pasient ved behov få tildelt tilrettelagt transport av Avdeling for pasientreiser.

Ved behov for rekvirert reise på trafikalt grunnlag skal pasienten kontakte Avdeling for pasientreiser på 05515 for vurdering som i dag. Dei same retningslinjene vil gjelde for desse reisene.

Søknad om dekning av reiseutgifter – informasjon og hjelp

Helsepersonell kan bestille reiserekningsskjema, konvoluttar, rettleiingar og anna informasjonsmateriell for pasientreiser kostnadsfritt på

https://pasientreiser.no/helsepersonell/bestill-materiell

Søknad om dekning av reiseutgifter kan pasienten gjere digitalt eller på papirskjema.
Informasjon og rettleiing på https://helsenorge.no/pasientreiser

Pasientar kan også få hjelp med reiserekningsskjema i pasientventearealet i 0.etasje i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus, eller på telefon 05515.

Pasientreiser med rekvisisjon som allereie er bestilt frå område utan avtale frå og med 12. oktober

Dersom tilrettelagt transport allereie er rekvirert/bestilt med reisedato 12. oktober eller seinare, frå eit område utan avtale om køyring av pasientreiser, vil Avdeling for pasientreiser ta kontakt med pasient. Rekvisisjonane vil bli nytta som dokumentasjon på behandlar si vurdering av behovet for transport ved søknad frå pasient om dekning av reiseutgifter.
Vi oppmodar dykk om at de i den grad det er mogleg informerer pasientane om endringane.

Pasienten kan også sjå dei rekvirerte reisene sine ved innlogging på   https://helsenorge.no/pasientreiser

Rettleiingar

Steg for steg for pasient - ved reise med rekvisisjon fra et område uten transportøravtaleHvordan ser jeg om reisen i rekvisisjonen faller innunder et område uten transportøravtale

Kontaktinformasjon Avdeling for pasientreiser

Dersom noko skulle vere uklart i forbindelse med manglande avtalar i ditt område, eller om du møter på utfordringar og har spørsmål, ta gjerne kontakt med Avdeling for pasientreiser på telefon 05515 eller på e-post pasientreiser@helse-bergen.no.

Pasientreiser har ope måndag-fredag kl. 07-19 og laurdag kl. 09-15.

Sjølv om vi ikkje kan bestille transport for alle lenger, vil vi bistå og rettleie så godt vi kan i det enkelte tilfelle.

Vi jobbar med løysingar som vil ivareta nokre av dei mest sårbare pasientane i den perioden vi er utan avtale.  Det vil kome meir informasjon om dette.

Bakgrunn

Helse Bergen har utfordringar med avtaledekning for pasienttransport i deler av området sitt. Utgangspunktet vårt er at vi ønskjer full avtaledekning for heile området.
Dagens avtalar gjekk ut 1.februar, men har blitt forlenga tre gonger. Siste forlenging gjekk ut 14. september, men vart forlenga til og med 11. oktober etter intern drøfting i Helse Bergen og dialog med ordførarar og brukarar i dei berørte kommunane.
Opprinnelege avtalar har med dette blitt forlenga for tredje gong. Bakgrunnen for forlenginga var ei heilskapsvurdering av den direkte konsekvensen endringa medfører for pasientane i dei berørte områda.
Ny frist for innlevering av tilbod vart sett til 15. september – berre Ulvik leverte innan denne fristen.

Like vilkår

Helse Bergen ønsker å ivareta alle avtalepartane sine og sørge for at dei har mest mogleg like vilkår. Vi meiner at prisforskjellane mellom drosjesentralane i distriktet er urimeleg store.
Riksrevisjonen påpeikte i sin rapport i 2010 at prisane i Helse Vest låg i snitt 30 prosent høgare enn resten av landet. Samanliknar vi dagens nivå med føretak i eigen region og mot andre føretak sine avtalar andre stader i landet, ligg distriktsavtalane vesentleg høgare i Helse Bergen.
Eitt av måla med anbodsrundane har vore å få til ein meir lik prisstruktur mellom dei ulike aktørane i bransjen. Nokon vil gå opp i pris, nokon kjem ganske likt ut og nokon har måtta gå noko ned i pris. Her er det store forskjellar og ikkje eit eintydig bilde.

Vegen vidare for å få avtaledekning

Helse Bergen arbeider saman med Sykehusinnkjøp for å få på plass avtalar.
Eit nytt konkurransegrunnlag vil vere ferdigstilt i løpet av oktober. Helse Bergen vil då gjennomføre ein ordinær, open anbodskonkurranse.