Prøveordning

Helse Bergen har etablert ei prøveordning der ungdom mellom 12-16 år kan få tilgang til opplysningar på helsenorge.no.
foto. ungdom ligger i sykehusseng og ser på mobilen han har i hånden.
 

​Det er i dag ikkje mogleg for ungdom i denne aldersgruppa å logge seg på Min helse på helsenorge.no. Dei får derfor ikkje tilgang til tenester som hjelper dei å følgje opp si eiga helse. Dette ønskjer vi i Helse Bergen å gjere noko med.

Vi etablerte denne prøveordninga fordi vi ser at behovet for digitale løysingar for ungdom i denne aldersgruppa er stort. På sikt er målet at alle ungdommar i denne aldersgruppa får tilgang til Min helse. Prøveordninga støttar opp under målet til Helse Bergen om at ungdom gradvis skal bli meir sjølvstendige i dialogen med sjukehuset, og at brukarane i denne aldersgruppa får høve til sjølve å velje kva informasjonskanalar dei vil nytte. Ungdomsrådet i Helse Bergen har også dette som eit satsingsområde. Det å legge til rette for digitale tenester for ungdom, er elles i tråd med regjeringa sin strategi for ungdomshelse 2016 – 2021.

Prøveordninga gjeld i første omgang for utvalde pasientgrupper, og dei pasientane det gjeld vil få brev om dette.

Meir informasjon om prøveordninga

Formål med prøveordning (pdf, nynorsk)  Formål med prøveordning (pdf, bokmål)


Informasjon om helsenorge.no (pdf, nynorsk)

Informasjon om helsenorge.no (pdf, bokmål)

Samtykke

Denne samtykkeerklæringa inneber at foreldre og barn samtykker til at vi sender barnet sitt personnummer til helsenorge.no, slik at dei kan opne for tilgang til helseopplysningar om barnet på nett.
Foreldra må også samtykke til at barnet får tilgang på helsenorge.no, første gang dei loggar på.

Samtykkeerklæring (word, nynorsk)

Samtykkeerklæring (word, bokmål)

Korleis logge på helsenorge.no

For å logge inn på Min helse treng du Bank-ID eller Bank-ID på mobil. Det får du gratis av banken din om du er over 15 år.

BankID Norge har nettop senka aldersgrensa for Bank-ID til 13 år, så det kan vera at nokre bankar tilbyr Bank-ID/Bank-ID på mobil til ungdommar under 15 år.

Er du under 15 år, kan du få Buypass-ID på mobil, og få igjen frå Helse Bergen det Buypass kostar (50 kr). For å bruke Buypass-ID på mobil treng du ein smarttelefon for nedlasting av app og gyldig pass når du skal hente aktiveringskoden på postkontoret.

Korleis bestille og få refundert Buypass-ID på mobil (Word, nynorsk)

Korleis bestille og få refundert Buypass-ID på mobil (Word, bokmål)
Fann du det du leita etter?