HELSENORGE
Habiliteringstenesta for barn og ungdom (HABU)

Habiliteringstilbod hos oss

Vi skal leggje vekt på å gi eit så differensiert og individuelt tilbod som mogleg, som skal vere tilpassa den aktuelle problemstillinga.
Leker i vinduspost. Foto

​Våre tenester skal støtte det kommunale hjelpeapparatet og vere eit supplement og ei forsterking av det tilbodet som barn og unge får i sine kommunar.

Kommunane har ansvar for all habilitering som ikkje byggjer på spesialistkompetanse.

Tverrfagleg konsultasjon

På grunnlag av opplysningar i tilvisinga blir det sett saman eit tverrfagleg team som vil gjere habiliteringsutgreiinga. Konsultasjonar kan vere i form av ein dags poliklinikk eller fleire dagars utgreiing.

Nytilviste små barn – «Startpakke»

Første gangs individuell konsultasjon på HABU over to dagar. Utviklingsvurdering, utprøving og igangsetting av tiltak. Oppfølging lokalt i samarbeid med foreldre og lokale fagpersonar. Sørge for at det nødvendige systemarbeidet rundt familien kjem i gang, til dømes ansvarsgruppe og Individuell plan. Kurs for foreldre.

Foreldre / barn-grupper

Samling à tre-fire dagar i løpet av eit halvt år. Målet med gruppene er å la foreldre få dele tankar og opplevingar, knyte kontakt med andre foreldre, formidle kunnskap om barnet sin diagnose, eller om behov og om korleis vi best kan møte desse behova.

Intensiv habilitering

Samling med tre opphald à åtte dagar i løpet av eit år. Tilbodet er i dag til barn med cerebral parese, foreldra deira og lokale fagpersonar. Tilbodet går inn for å gi barn mulegheit for å utvikle seg gjennom å fokusere intensivt på nokon område, fellesskap ved å delta i gruppe saman med andre, gi foreldre mulegheit til å auke kunnskap om CP og aktuelle tiltak gjennom å delta i aktivitetane saman med barnet.

Oppfølging

 • Ei habiliteringsoppfølging vil kunne bestå av
 • Rettleiing til barnet/ ungdommen, foreldre og lokale fagpersonar
 • Polikliniske tverrfaglege konsultasjonar på HABU
 • Tilbod om gruppeopphald
 • Tilbod om kurs / undervisning
 • Tilbod om gruppebasert pasientopplæring
 • Tilbod om deltaking i nettverksgrupper

Starthjelp for foreldre med barn 0-5 år som får oppfølging ved HABU - brosjyre (pdf)

Datoer for starthjelpkurs i 2020

 • Dag 1: mandag 27.4: Tema: Systemene rundt oss
 • Dag 2: tirsdag 28.4 : Tema: Familie og nettverk
 • Dag 3: mandag 25.5: Tema: Håp og mestring
 • Dag 4: tirsdag 26.05 : Tema: Samspill med barnet
Fann du det du leita etter?