Til deg som har barn på Nyføddintensiv

Nyføddintensiv har ei familiebasert tilnærming. De foreldre er dei viktigaste personane for barnet. Derfor ønskjer vi at de skal vere her mest mogleg.

foreldre på nyføddintensiv
De foreldre er dei viktigaste personane for barnet.

​Ei overflytting til Nyføddintensiv medfører ofte stress og usikkerheit. Vi som personale er her for å ivareta dykk og barnet. Vi ønskjer å gjere opphaldet dykkar så godt som mogleg. Opphaldet kan vare frå eitt døgn til mange veker, avhengig av barnet sin tilstand. Vi viser deg Kenguruomsorg som inneber at barnet får oppleve hudkontakt.

Kenguruomsorg

Ved overflytting til oss ønskjer vi at ein forelder følgjer barnet og at barnet skal kome hud-mot hud etter fødselen. Da får barnet ligge hud mot hud på mor eller far sitt bryst. Det kallar vi "kenguruomsorg", og du kan lese meir om det her. 

Hud mot hud

Legevisitt

Kvar dag frå kl. 09-11 er det legevisitt. De er sjølvsagt velkomne til å vere med når lege ser til barnet dykkar. Når visitten går til andre barn på same rom, må de ha på hovudtelefonar eller gå ut av rommet. Dette blir praktisert av omsyn til teieplikta for helsepersonell og vern av den enkelte familie. 


Legevisitt

Bli kjent med barnet

Nyfødde barn kommuniserer med omverda gjennom
kroppsspråk og åtferd, og uttrykker på den måten både velvere og stress. For tidleg fødde og sjuke nyfødde kan bruke mykje energi på å meistre sanseinntrykk. Dei er spesielt sensitive og kan gi svakare signal om korleis dei har det.
Hos oss tilpassar vi omsorga til det enkelte barnet og foreldra. Såkalla “Individuell utviklingstilpassa omsorg” (NIDCAP). Denne metoden styrker banda mellom forelder og barn, og støttar barnets naturlege utvikling.

Vi rettleier dykk i å tolke barnet si åtferd og svare
på signala barnet gir. Her er våre generelle råd:

  • Bruk tida saman med barnet ditt.tt
  • Gi mykje hud-til-hud kontakt. Det har positiv innverknad på stabilisering av barnets pust og temperatur, betrar søvn og kvile, og fremjer barnets utvikling, tilknyting og amming.
  • Gi barnet gode sanseopplevingar ved å vere nær, halde om, tilby litt morsmelk i munnenhvis mogleg, bruke mamma- og pappa-klut med kjente lukter.
  • Snakk med roleg stemme.
  • Når barnet må gjennomgå smertefulle prosedyrar som ledd i behandlinga, er det godt for barnet at ein forelder er til stades når det er mogleg. Ein del av smertebehandlingakan vere at de som foreldre kan halde rundt barnet, gje sukkervatn, sitje hud-mot-hud eller at mor ammer. Vi rettleier dykk i situasjonen.
  • Barnet er følsamt for lukt, lyd og lys. Hud og klede må ikkje ha sterke lukter frå parfyme og tobakk.
  • Unngå høge lydar. Mobil, datamaskin og fjernsyn kan vere forstyrrande og bør brukast med varsomheit. Ha utstyret på lydlaust eller bruk gjerne hovudtelefonar.
  • Sterkt lys er ubehageleg og kan påverke både barnets søvn og vakne tilstand.
Du er den viktigaste personen i livet til barnet ditt. Bruk tida til å bli godt kjent.

Søvn og kvile

Premature og sjuke nyfødde har fleire grader av søvn og vaken tilstand: Djup søvn, lett søvn, døsig, roleg vaken, uroleg vaken og gråt. 
Det kan vere vanskeleg å skilje dei ulike tilstandane og å vite korleis du best kan trøyste og roe barnet ditt.  Nyfødde kan trenge hjelp for å  regulere mengda av søvn og vaken tilstand. Her spelar forelder ei viktig rolle, Vi vil støtte forelder gjennom prosessen med å bli kjent med barnet.
Kenguruomsorg, som lar barnet sove hud mot hud, fremmer god søvn hos barnet. Forelder sitt nærvær er med å beskytte barnet mot unødig forstyrring.

Mjølk til barnet

Vi legg til rette for amming for dei som kan og
ønskjer det.

Morsmjølk inneheld alle dei viktigaste næringsstoffa som barnet treng.
Morsmjølk inneheld antistoff som beskyttar barnet mot infeksjonar.
For mor bidrar amming til at livmora trekkjer seg saman, reduserer bløding etter fødsel og det kan verke positivt på mors velvære.


Handmjølking

Vi anbefaler mor å handmjølke dei to første dagane. Du får god rettleiing både på Kvinneklinikkenog Nyføddintensiv, spør oss gjerne om hjelp. Du bør starte med handmjølking nokre timar etter fødselen og gjenta om lag kvar 3. time, minimum 6 gonger i døgnet.

Den første mjølka er nokre dråpar råmjølk som blir samla i eit lite glas eller ei sprøyte. Etter kvart kan du bruke elektrisk brystpumpe. Vi anbefaler å dobbelt-pumpe 6-8 gonger i døgnet. Begynn med nokre minutt og auk gradvis til om lag 20 minutt.

Personale vil bidra med gode råd. Du som ammar blir rådd frå å røyke, snuse og å bruke alkohol eller andre rusmiddel. Når amming ikkje er mogleg eller ønskeleg, finst det gode morsmjølkerstatningar som gir fullverdig næring for det nyfødde barnet. Dei aller minste barna vil kunne få morsmjølk frå Nyføddintensiv sin mjølkebank, der vi har donormjølk frå andre nybakte mødrer.

Mjølk til barnet

Barnet kan og få mjølk når det ligg på mor eller far sitt bryst.

Far gjer klar mjølka

Far gjer klar mjølka

Mjølk i sonde

Mjølka blir gitt per sonde til barnet

Barnet får mjølk

Barnet får mjølk

Forklaring på utstyr som blir brukt på Nyføddintensiv

Kuvøse og vannseng

Dei minste barna ligg i kuvøse den første tida. Kuvøsa gir riktig temperatur og fuktigheit. Når barnet ikke ligger hud-mot-hud hos deg, er kuvøsen ein bra stad å vere. Vi har og vannseng til barna som trenger ekstra varme.

Overvakingsskjerm (skop)

Barnet kan overvåkes kontinuerlig på ein overvakingsskjerm ved senga. På skjermen kan ein se barnets hjarterytme (puls), pustefrekevens (respirasjon) og oksygenmetning.

Venekanyle

Barnet vil kanskje trenge ein venekanyle Det er et tynt plastrør som blir lagt inn i ei blodåre på  handa, foten eller nokre gongar på hovudet. Gjennom denne kan barnet få næring og medisiner. 

Sonde

Dei aller fleste premature eller sjuke nyfødde treng sonde. Det er ein tynn, mjuk plastslange som blir lagt ned i magesekken via munn eller nase. Her kan barnet få mjølk og evt. medisinar fram til det klarer å suge sjølv.

Lyskasse

Premature og nyfødde kan få gulsott (høg bilirubin) og vil kunne trenge lysbehandling den første tida. Da ligg barnet avkledd med ei lyskasse over senga si. Barnet ligg med kontinuerleg lysbehandling, med korte pausar ved måltida. Lysbehandling tar vanlegvis eit døger, men nokre kan trenge flere behandlingar.

Pustehjelp

Premature og nokre sjuke nyfødde treng hjelp til å puste den første tida. Ved hjelp av medisinsk utstyr ( CPAP og HighFlow)blåses varm, fukta luft og oksygen ned i lungane via nesen til barnet.CPAP og HighFlow gjør det lettere å puste.I nokre få tilfeller treng barnet meir pustehjelp og respirator (pustemaskin) kan vere nødvendig ein periode. Treng barnet berre oksygen, blir det gitt via nesekateter.

God hygiene beskytter den nyfødde

Premature og sjuke nyfødde er sårbare og særleg
utsett for infeksjonar. God handhygiene er derfor viktig under heile opphaldet. Hald neglene korte og utan neglelakk. Før reingjering av hendene må du ta av klokke, ringar og smykke. Du kan anten sprite hendene i 20 sekund eller vaske dei i rennande vatn 40 sekund handvask.

Mobiltelefon må spritast hyppig, og etter kontakt med mobiltelefon/PC spritar du hendene igjen.
Foreldre og besøkande kan ikkje vere i avdelinga med feber, oppkast eller diaré. Konferer personalet viss du er forkjøla.

Du må heller ikkje ha vore i kontakt med barn som har smittsame barnesjukdommar. Vasskoppar er særleg farleg for nyfødde. Spør personalet viss du er i tvil.

Familierom

Så tidleg som mogleg ønskjer vi at de foreldre bur på avdelinga, anten på familierom når barnets tilstand tillét det, eller på foreldrerom. Slik kan de vere mest mogleg saman med barnet, bli trygg i den daglege omsorga og hjelpe barnet inn i ein god rytme med mat, søvn og kvile. Dagen begynner tidleg ved 7.30- tida. Då startar gjerne barnets første dagmåltid.

Til alle døgnets tider vil det vere nødvendig at vi får observert barnet og vi er tilgjengelege for å gi dykk rettleiing og støtte.

De må halde rommet reint og ryddig. Både forå verne barnet mot infeksjonar og fordi det skal vere ein triveleg stad for familien og oss som
arbeider der. De har sjølve ansvar for å skifte sengetøy x 1/
veke, og ta det av ved heimreise. Personalet skaffar reint sengetøy ved behov.

Reinhaldspersonalet har ansvar for dagleg reingjering. Kjøleskapet er berre til oppbevaring av barnet si mjølk.

Gratis internett/Wifi

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset. 

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt

Måltid for foreldre

Frukost 08.00-09.00
Lunsj 11.30-12.30
Middag 15.00-16.00
Kvelds 18.30-19.30

Ein forelder kan få måltida i avdelinga. Dersom begge foreldre mottar pleiepengar som følgje av at barnet er under behandling, vil begge få måltida i avdelinga. Måltida blir servert i kantina i 3. etg i Marie Joys hus. Det er mogleg å ta med maten til opphaldsstova på Nyføddintensiv for dei som ønskjer det. I så fall ber vi foreldre bringe brukte fat tilbake til kantina. Nokre barn kan vere med på opphaldsstova, anten i beresjal eller i senga si.
I Sentralblokka er det to kafear med salg av varm og kald mat, open for alle.

Besøk

Nær familie og venner er velkomne på besøk, også for å avlaste foreldre som har behov for det. På Nyføddintensiven må alle besøkande vise ekstra omsyn til barnets behov, les: ”Bli kjent med barnet” og ”Hygiene”.

Søsken og smittefare

Søsken er velkomne, men i periodar om vinteren er det stengt for søsken under skulealder på grunn av generell smittefare. Infeksjon med RS-virus er mest vanleg dei første leveåra hos barn (0-5 år) og er ein hyppig årsak til luftvegsinfeksjonar hos spedbarn og små barn. Forbodet er innført for å beskytte dei nyfødde ekstra godt.

Hygiene

Vi ber også alle besøkande om å utvise god handhygiene, som er det viktigaste forebyggande tiltak mot infeksjonar. Sjuke nyfødde og spesielt dei for tidleg fødde barna har nedsett immunforsvar og er dermed meir utsett for å få infeksjonar enn friske, fullborne barn. God handhygiene betyr handvask før du rører barnet, i tillegg til at klokker, ringar o.l. blir tatt av. Det er også redusert moglegheit til mobilbruk på grunn av hygiene og støy.

Dersom de er på fleirsengsrom ber vi om at besøkstidene mellom 17.30-18 blir overhaldne.

Utanom besøkstida kan de ta imot besøkande på avdelinga si opphaldsstove.

Musikkterapi

Mor og far si stemme er heilt unik for barnet og spelar ei viktig rolle for barnets utvikling. Gjennom eit individuelt tilpassa tilbod, får de moglegheit til å lære meir om korleis  de kan bruke eigen stemme og song. Slik kan du med di stemme fremme positiv utvikling hos barnet og styrke banda mellom deg  og barnet. De vil få rettleiing i korleis de kan kjenne att signala frå barnet og tilpasse stemma og det de gjer, til barnets beste.

Musikkterapi som støtte ved prosedyrar

Forsking viser song- og musikalsk tilnærming tilpassa barnet, kan roe barnet og ha smertelindrande effekt. Musikkterapeuten kan delta ved utvalde prosedyrar, som ein av erfaring veit kan auke stress eller smerte hos barnet. Musikkterapi kan vere ei støtte for både barn og forelder i slike situasjonar.Ta kontakt med musikkterapeuten på telefon 55971541 eller snakk med sjukepleiar på avdelinga dersom du er interessert og vil ha meir informasjon.

Tenester tilknytt Nyføddintensiv

Sosionom, psykolog, imam, og prest kan kontaktast.
Prestetenesta støttar pårørande i krevjande situasjonar uavhengig av livssyn. Personalet kan sette deg i kontakt med den du ønskjer å snakke med.

Aktivitetstilbod til forelder

Foreldretimen  

Undervisning onsdagar kl.12.30 – 13.30 på opphaldsstova i andre etasje.

Pusterom i musikk

I ein stressande kvardag ønskjer vi at du som forelder skal få anledning til å senke skuldrene og for ei lita stund ha fokus berre på deg sjølv. Ved hjelp av lytting til musikk og enkle avspenning- og pusteøvingar, leier musikkterapeuten deg gjennom ein halvtime med avkopling og ro.  

Pusterom med musikk er kvar måndag kl. 14.45 -15.30 på opphaldsstova. Det er mogleg å gjere avtale om andre tidspunkt ved behov.Ta kontakt med musikkterapeuten på telefon 55971541 eller snakk med sjukepleiar på avdelinga. 

Basseng og styrketreningsrom

Dei næraste pårørande til born og unge innlagt på sjukehuset har tilbod om å nytte seg tilbod på Energisenteret for barn og unge i Glasblokkene.

  • - Bassenget kvar tysdag kl 16.30-17.30
  • - Styrkerom kvar kvardag 08.00-17. 30
Sjå nettsida til Energisenteret for barn og unge i Glasblokkene

Økonomi

Pleiepengar

Foreldre med rett til sjukepengar har rett på pleiepengar frå Nav under sjukehusinnlegginga. Mor kan bli innvilga pleiepengar under heile innlegginga. Begge foreldre får pleiepengar så lenge det er behov for to til stades.

Reiseutgifter (pasientreiseforskrift)

Ved innleggingar har foreldre rett til å få dekka reiseutgifter. Etter 14 dagar kan ein av foreldra få dekka ei heimreise per veke. Heimreisa blir dekka i etterkant. Skjema og medfølgande kvitteringar skal sendast

elektronisk til pasientreiser via helsenorge.no. Pasientreiser kan også kontaktast på tlf. 915 05 515. 

Parkering til redusert pris 

Ved opphald på sju dagar eller meir, kan det kjøpast parkeringskort for ei eller to veker, eller enkeltutkøyringar. Avdelinga fyller ut skjema som bekreftar din rett til redusert parkeringsavgift. Parkeringskortet kan kjøpast i informasjonen i Sentralblokka, og brukast på alle sjukehuset sine parkeringar. Kortet kan fornyast utan nytt skjema. Parkeringsavgifta blir ikkje refundert Parkeringsplassar og prisar i Helse Bergen

Relevante foreiningar

Prematurforeningen

Tvillingforeldreforeningen

Fann du det du leita etter?