Til deg som har barn på Nyføddintensiv

Nyføddintensiv har ei familiefokusert tilnærming. De foreldre er dei viktigaste personane for barnet. Derfor ønskjer vi at de skal vere her mest mogleg.

 

​Ei overflytting til Nyføddintensiv medfører ofte stress og usikkerheit. Vi som personale er her for å ivareta dykk og barnet. Vi ønskjer å gjere opphaldet dykkar så godt som mogleg. Opphaldet kan vare frå eitt døgn til mange veker, avhengig av barnet sin tilstand.Vi lærer deg Kenguruomsorg

Ved overflytting til oss ønskjer vi at ein forelder følgjer barnet og at barnet skal kome hud-mot hud etter fødsel. Da får barnet ligge hud mot hud på mor eller far sitt bryst. Det kallar vi kenguruomsorg. 

Slik er Kenguruomsorg

Kenguruomsorg

Legevisitt

Kvar dag frå kl. 09-11 er det legevisitt. De er sjølvsagt velkomne til å vere med når lege ser til barnet dykkar. Når visitten går til andre barn på same rom, må de ha på hovudtelefonar eller gå ut av rommet. Dette blir praktisert av omsyn til teieplikta for helsepersonell og vern av den enkelte
familie. Tenester tilknytt Nyføddintensiv

Sosionom, psykolog eller prest kan kontaktast.
Prestetenesta støttar pårørande i krevjande situasjonar uavhengig av livssyn. Personalet kan sette deg i kontakt med den du ønskjer å snakke med.

Mjølk til barnet

Vi legg til rette for amming for dei som kan og
ønskjer det.

Morsmjølk inneheld alle dei viktigaste næringsstoffa som barnet treng.
Morsmjølk inneheld antistoff som beskyttar barnet mot infeksjonar.
For mor bidrar amming til at livmora trekkjer seg saman, reduserer bløding etter fødsel og det kan verke positivt på mors velvære.


Handmjølking

Vi anbefaler mor å handmjølke dei to første dagane. Du får god rettleiing både på Kvinneklinikkenog Nyføddintensiv, spør oss gjerne om hjelp. Du bør starte med handmjølking nokre timar etter fødselen og gjenta om lag kvar 3. time, minimum 6 gonger i døgnet.

Den første mjølka er nokre dråpar råmjølk som blir samla i eit lite glas eller ei sprøyte. Etter kvart kan du bruke elektrisk brystpumpe. Vi anbefaler å dobbelt-pumpe 6-8 gonger i døgnet. Begynn med nokre minutt og auk gradvis til om lag 20 minutt.

Personale vil bidra med gode råd. Du som ammar blir rådd frå å røyke, snuse og å bruke alkohol eller andre rusmiddel. Når amming ikkje er mogleg eller ønskeleg, finst det gode morsmjølkerstatningar som gir fullverdig næring for det nyfødde barnet. Dei aller minste barna vil kunne få morsmjølk frå Nyføddintensiv sin mjølkebank, der vi har donormjølk frå andre nybakte mødrer.

Flaskemating av for tidleg fødd

Hygiene

God hygiene beskytter den nyfødde

Premature og sjuke nyfødde er sårbare og særleg
utsett for infeksjonar. God handhygiene er derfor viktig under heile opphaldet. Hald neglene korte og utan neglelakk. Før reingjering av hendene må du ta av klokke, ringar og smykke. Du kan anten sprite hendene i 20 sekund eller vaske dei i rennande vatn 40 sekund handvask.

Mobiltelefon må spritast hyppig, og etter kontakt med mobiltelefon/PC spritar du hendene igjen.
Foreldre og besøkande kan ikkje vere i avdelinga med feber, oppkast eller diaré. Konferer personalet viss du er forkjøla.

Du må heller ikkje ha vore i kontakt med barn som har smittsame barnesjukdommar. Vasskoppar er særleg farleg for nyfødde. Spør personalet viss du er i tvil.

Familierom

Så tidleg som mogleg ønskjer vi at de foreldre bur på avdelinga, anten på familierom når barnets tilstand tillét det, eller på foreldrerom. Slik kan de vere mest mogleg saman med barnet, bli trygg i den daglege omsorga og hjelpe barnet inn i ein god rytme med mat, søvn og kvile. Dagen begynner tidleg ved 7.30- tida. Då startar gjerne barnets første dagmåltid.

Til alle døgnets tider vil det vere nødvendig at vi får observert barnet og vi er tilgjengelege for å gi dykk rettleiing og støtte.

De må halde rommet reint og ryddig. Både forå verne barnet mot infeksjonar og fordi det skal vere ein triveleg stad for familien og oss som
arbeider der. De har sjølve ansvar for å skifte sengetøy x 1/
veke, og ta det av ved heimreise. Personalet skaffar reint sengetøy ved behov.

Reinhaldspersonalet har ansvar for dagleg reingjering. Kjøleskapet er berre til oppbevaring av barnet si mjølk.

Gratis internett/Wifi

Ved å registrere mobilnummeret ditt på Gjest.
ihelse.net får du tilsendt brukarnamn og passord
(kan ta nokre minutt). Varer i 24 dagar.

Måltid for foreldre

Frukost 08.00-09.00
Lunsj 11.30-12.30
Middag 15.00-16.00
Kvelds 18.30-19.30

Måltida blir servert i buffeen i 3. etg i Barne- og ungdomsklinikken i Marie Joys hus. Sjukehuset dekker kostnadane til ein forelder per måltid. Det er mogleg å ta med maten til opphaldsstova på Nyføddintensiv for dei som ønskjer det. I så fall ber vi foreldre bringe brukte fat tilbake til kantina. Nokre barn kan vere med på opphaldsstova, anten i bæresjal eller i senga si.

Besøk

Nær familie og venner er velkomne på besøk, også for å avlaste foreldre som har behov for det. På Nyføddintensiven må alle besøkande vise ekstra omsyn til barnets behov, les: ”Bli kjent med barnet” og ”Hygiene”.

Søsken er velkomne, men i periodar om vinteren er det stengt for søsken under skulealder på grunn av generell smittefare. Infeksjon med RS-virus er mest vanleg dei første leveåra hos barn (0-5 år) og er ein hyppig årsak til luftvegsinfeksjonar hos spedbarn og små barn. Forbodet er innført for å beskytte dei nyfødde ekstra godt.

Dersom de er på fleirsengsrom ber vi om at besøkstidene mellom 17.30-18 blir overhaldne.

Utanom besøkstida kan de ta imot besøkande på avdelinga si opphaldsstove. Bruk av røyk, alkohol eller andre rusmidel er ikkje tillate i avdelinga.

Økonomi

Pleiepengar

Foreldre med rett til sjukepengar har rett på pleiepengar frå Nav under sjukehusinnlegginga. Mor kan bli innvilga pleiepengar under heile innlegginga. Begge foreldre får pleiepengar så lenge det er behov for to til stades.

Parkering til redusert pris

Ved opphald på sju dagar eller meir, kan det kjøpast parkeringskort for ei eller to veker, eller enkeltutkøyringar. Avdelinga fyller ut skjema som bekreftar din rett til redusert parkeringsavgift. Parkeringskortet kan kjøpast i informasjonen i Sentralblokka, og brukast på alle sjukehuset sine parkeringar. Kortet kan fornyast utan nytt skjema. Parkeringsavgifta blir
ikkje refundert. Parkeringsplassar og prisar i Helse Bergen


Reiseutgifter (pasientreiseforskrift)

Ved innleggingar har foreldre rett til å få dekka reiseutgifter. Etter 14 dagar kan ein av foreldra få dekka ei heimreise per veke. Heimreisa blir dekka i etterkant. Skjema og medfølgande kvitteringar skal sendast
elektronisk til pasientreiser via helsenorge.no. Pasientreiser kan også kontaktast på tlf. 915 05 515.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.