Augeavdelinga dagkirurgi og poliklinikk

Vi utfører ulike undersøkingar, forundersøkingar og klargjøring til ulike prosedyrar og behandlingar, knyta til dei ulike augesjukdomane. Dessutan kommer pasientar til oss for sårstell, få fjerna sting, få tillaga spesial augedropar og hjelp med augeprotesar.

Les meir om Augeavdelinga dagkirurgi og poliklinikk

Augeavdelinga dagkirurgi og poliklinikk

Ved eininga vert det utført inngrep på auget som grå stær (katarakt), på augelok- og tåreveg, ulik behandling av sjukdom i hornhinna og injeksjonsbehandling av blant anna aldersrelatert makula degenerasjon. Klargjering og oppfylging til dei ulike inngrepa skjer på eininga.


 

Ved eininga har vi tverrfagleg personale. I tillegg til  sjukepleiarar, hjelpepleiar og legar har vi også optikar, ortoptist og fotograf. Ortoptist undersøkjer vaksne og barn med skjele- og samsynsproblem, og driv også utgreiing av desse pasientane i forkant av kirurgi, i tett samarbeid med legar ved barneoftalmologisk seksjon.

Fotografen tek bilete av alle deler av auget, og gjer også ein rekke fototekniske spesialutgreiingar i samband med førebuing, dokumentasjon og handsaming av pasientane.

Optikar har eit spesielt ansvar for tilpassing av ulike typar kontaktlinser.

Tilvisning 

Du treng tilvising frå augespesialist, anna avdeling eller andre legar, for å få time til undersøking og behandling hos oss. Du får tilsendt brev om time, gitt etter gjeldende retningslinjer for ventetid og prioritering.

Ekspedisjon i 1. etasje 

Ved oppmøte henvender du deg i ekspedisjonen. Du oppgir her fastlege og eventuelt frikort. Etter behandlinga vil betjeninga i ekspedisjonen gi deg eventuelt ny time, rekning for behandlinga og bestille drosje etter rekvisisjon frå lege, eventuelt til sjølkost. 

Venteareal  

Venteareala på avdelinga er markert med ulike fargekodar. I 1. etasje raud og blå og i 2. etasje gul, grøn og svart. Du vil bli henta på anvist venteareal. Vi gjer merksam på at fleire behandlarar nyttar same venteareal. Det er til tider mange pasientar og noe ventetid ved avdelinga. 

Betaling  

Pasientar må betale eigenandel, etter gjeldande takstar og reglar for utgreiing og behandling ved Dagkirurgisk og Poliklinisk eining. Du kan betale med bankkort i ekspedisjonen, eller få med deg giro.

Operasjon 

Har du fått time til dagkirurgisk operasjon, er det viktig at du les brevet om førebuing og klargjering før operasjonen. Brevet har du fått tilsendt sammen med innkallingsbrevet.

Visittid

Vi har visittid mellom kl. 17 og 20 på sengeposten vår.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Ved oppmøte henvender du deg i ekspedisjonen vår i 1. etasje i Augebygget.

Telefon
55 97 41 00
Opningstid ved poliklinikken: kl. 07.30 - 16.00
Augebygget
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72, vis-a-vis Kvinneklinikken(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00
E-post

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Augebygget

​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Strengare kriterier for å følgje pasientar til behandling

Augeavdelinga har sett seg nøydd til å innføre strengare kriterier for å følgje pasientar til undersøking og behandling i avdelinga. 
Les meir

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?