Voldsrisiko

Kurs , 04.02.2019-08.02.2019 , Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i helseregion vest inviterer til seminarrekken Voldsrisiko 2019 i Bergen 4. – 8. februar 2019.

Om Voldsrisiko 2019

Voldsrisiko 2019 er en samling av seminarer som kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) tilbyr for å øke kunnskapen om, og bruken av strukturerte voldsrisikovurderingsverktøy. Blant kursene vi tilbyr betrakter vi HCR-20v3 som grunnsteinen for de voldsrisikovurderinger. Her benyttes strukturert faglige vurdering som metode. Både SARAv3, SVR-20 og SAVRY m.fl. bygger på grunnprinsippene og som presenteres i HCR-20 kurset.
Triage for voldsrisiko er en metode for å kartlegge personers behov for mer omfattende risikovurderinger. Dette kurset er særlig egnet i kombinasjon med andre kurs og komplementerer disse.
I denne utgaven av seminarrekken fokuserer vi spesielt på tematikken personlighetsforstyrrelser. Seminaret «utredning av personlighet og personlighetsforstyrrelse» gir en grundig innføring og veiledning i møtet med denne pasientgruppen. Dette kurset egner seg godt som utgangspunkt for videre kursing innen feltet som for eksempel med PCL-R kurs som vi også tilbyr.

Påmelding

Meld deg på innen 31. januar 2019.

Du velger de ulike kursene i påmeldingsskjemaet. Pass på at de kursene du velger ikke overlapper.

Meld deg på Voldsrisiko 2019

Seminaravgift

Kr. 1000,- per dag.

Godkjenning

Alle seminarene søkes godkjent hos Den Norske Legeforening og hos Norsk psykologforening.

 
 

Program for voldsrisiko 2019

4. feb. og 6. feb. Triage voldsrisiko med Helge Hoff (NO)

Seminaret gir en opplæring i TRIAGE for voldsrisiko. Foruten kjennskap til noen aspekter ved voldsrisiko som fenomen vil deltagerne få trening i vurdering av prioritering av pasienter med mulig voldsrisiko gjennom kasusøvelser. Målsetningen med seminaret er at deltagerne selv få grunnleggende kunnskap om triage-metoden og opplæring i praktisk bruk metoden.

Tilrettelegger Helge Hoff (NO)

Språkform Norsk

Helge Andreas Hoff er psykologspesialist/Ph.D. ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus. Han er også tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for helseregion vest. Hans særlige interesse er fagutvikling og forskning på voldsrisikovurdering og psykopati. Han har ledet arbeidet med å oversette HCR:20V3 til norsk og har holdt en rekke arbeidsseminar om voldsrisikovurdering.

5. feb. Rus og vold med Tom Palmstierna (SWE)

Arbeidsseminaret vil ha hovedfokus på sammenhengen mellom rus, ruslidelser, psykiske lidelser og vold. Strategier og metoder for behandling vil bli presentert med kliniske eksempler og diskusjon om hvordan løse interaksjonsutfordringer.

Tilrettelegger Tom Palmstierna (SWE)

Språkform Svensk

Tom Palmstierna er professor i psykiatri og jobber ved Rättspsykiatrisk öppenvård ved Beroendecentrum Stockholm og Karolinska Institutet. Han er gjesteprofessor ved NTNU og er tilknyttet kompetansesentrene i både Trondheim og Bergen.

Palmstierna har jobbet klinisk med rusmiddel pasienter og pasienter med voldsproblemer poliklinisk samt i ulike former for tvangsbehandling i en årrekke. Siden 2006 har han vært overlege ved en psykiatrisk poliklinikk for pasienter med problemer av vold og rusproblemer. Dette er en integrert poliklinikk hvor det jobber medarbeidere fra rusomsorg, rettspsykiatri og kriminalomsorg.

5. – 6. feb. SARA v3  – The Spousal Assault Risk Assessment Guide version 3 , Risikovurdering partnervold med PsyKine Knoph (NO) og Sissel Meling (NO)

Partnervold er et stort samfunnsproblem som kjennetegnes ved at volden ofte gjentas også i nye forhold. En vurdering av risikoen for partnervold kan defineres som prosessen med å samle inn informasjon om en person for å kunne ta beslutninger om hvilken risiko vedkommende utgjør for å utøve partnervold. SARA V3 er fullversjonen til SARA-SV/B-SAFER.

Dag 1 er en innføring i strukturert faglig vurderinger. Dag 2 gir en innføring i kjente risikofaktorer knyttet til partnervold basert på SARA V3 og i hvordan man kan anvende disse i en strukturert risikovurdering.

Tilrettelegger PsyKine Knoph (NO) og Sissel Meling (NO)

Språkform Norsk

Kine Knoph er psykologspesialist ved Seksjon Sikkerhet, Stavanger Universitetssykehus. Hun er også tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for helseregion vest. Hun er med i et nordisk nettverk (NORA) hvor hovedfokus er å lære opp andre i bruk av HCR-20 v3. Hun har holdt arbeidsseminar om voldsrisikovurdering, og vært med å oversette SARA v3 til norsk.

Sissel Meling er politioverbetjent i Sør-Vest politidistrikt. Hun er SARA-koordinator i politidistriktet med ansvar for at alle partnervoldssaker blir risikovurdert og at de blir fulgt opp i videre saksbehandling. Meling har holdt mange SARAv3 kurs i regionen og bidrar her med sin kompetanse og erfaring fra det praktiske arbeidet med risikovurderinger.

5. – 6. feb. SVR-20 – Risikovurdering for seksualisert vold med Stephen Hart (CAN)

SVR-20 V3 er et redskap for vurdering av risiko for seksuelle overgripere. Version 3 er en siste oppdatert versjon av SVR-20. Redskapet følger SPJ-metodikken og deltakerne får dermed samtidig innsikt i denne metodikken.

Kurset gir en innføring i strukturert faglig risikovurdering og en grundig opplæring i konkret bruk av verktøyet SVR-20. Kurset vil legge vekt på både det teoretiske og det praktiske arbeidet med verktøyet gjennom plenumsforelesninger og gruppeøvinger.

Tilrettelegger dag 2 Stephen D. Hart

Språkform Engelsk

Stephen D. Hart er professor ved Simon Frasier University i Canada og gjesteprofessor ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er en av opphavspersonene bak HCR:20V3 og en rekke andre vurderingsredskaper som PCL:SV, CAPP, SARA; PATRIARK, RSVP, SAM. Professor Hart er en av de ledende fagpersonene i verden på voldsrisikovurdering og har en omfattende liste med publikasjoner på feltet. Han har holdt en rekke arbeidsseminar over hele verden om voldsrisikovurdering.

5. – 6. feb. SAVRY med Øyvind Heen Ottesen (NO) 

SAVRY er et instrument for vurdering av voldsrisiko og kriminell adferd blant ungdom. Målgruppen er ungdom av begge kjønn i alderen 12-18 år. SAVRY er konstruert etter modell av strukturerte retningslinjer for voldsrisiko hos voksne (Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997), men innholdet i punktene fokuserer spesifikt på risiko hos ungdom. SAVRY består av 24 risikoledd (historiske, sosiale/kontekstuelle og individuelle) basert på forskning på ungdomsutvikling, vold og aggresjon hos unge, samt seks beskyttelsesfaktorer (Bartel, Borum & Forth, 2000).

I kurset presenteres forskningslitteraturen som underbygger de inkluderte risiko- og beskyttelsesfaktorene. Kodekriteriene defineres operasjonelt for å øke reliabilitet. Det vil bli gitt anbefalinger på ytterligere tester, instrumenter eller vurderingsverktøy for å vurdere eller måle en bestemt risiko eller beskyttelsesfaktor.

Hovedmålet for kurset er at deltakeren skal få tilstrekkelig kunnskap til å kunne anvende SAVRY i praksis. Voldsrisiko 2019│Bergen 4-8 februar

Tilrettelegger

Øyvind Heen Ottesen

Språkform

Norsk

Øyvind Heen Ottesen er psykologspesialist ved Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring fra den regionale sikkerhetsseksjon og seksjon fengselshelsetjeneste ved Klinikk sikkerhetspsykiatri Helse Bergen. Han har jobbet ved palliativt team på Haukeland Universitetssjukehus i kombinasjon med en bistilling på Sunnivaklinikken ved Haraldsplass. Han jobber nå i Seksjon for Fengselshelsetjenester, med spesifikk arbeidsplass på Ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel.

7. – 8. feb. Grunnkurs risikovurdering (HCR-20 v3) med Helene Sande Trønnes (NO)

Deltagere på arbeidsseminaret vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en opplæring i bruk av HCR-20 V3 (dag 2). Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere arbeid med kasus.

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode for voldsrisikovurdering som har stor utbredelse i Norge. Den er brukt ved en rekke sjekklister for vold som Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20V3), The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA og kortversjonen SARA-SV), Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) og PATRIARK (æresrelatert vold).

På innføringsdagen vil en ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

På dag 2 vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Tilrettelegger Helene Charlotte Sande Trønnes

Språkform Norsk

Helge Andreas Hoff er psykologspesialist/Ph.D. ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus. Han er også tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for helseregion vest. Hans særlige interesse er fagutvikling og forskning på voldsrisikovurdering og psykopati. Han har ledet arbeidet med å oversette HCR:20V3 til norsk og har holdt en rekke arbeidsseminar om voldsrisikovurdering.

Helene Charlotte Sande Trønnes er psykologspesialist og jobber ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus. Hun har bidratt i fagutviklingsarbeid og oversettelsesarbeid med SARAv3. Hun har undervist flere arbeidsseminar i HCR-20v3.

7. – 8. feb. Utredning av personlighet og personlighetsforstyrrelse med Caroline Logan (UK)

Utredning og vurdering av personlighet og personlighetsforstyrrelse kan være en viktig for å avklare diagnose og komorbiditet, valg av behandling og formulere sammenhengen mellom psykiske behov og uønsket atferd. Dette arbeidsseminaret vil gi en gjennomgang av sentrale problemstillinger i utredning og diagnostisering av personlighet og personlighetsforstyrrelser knyttet til ICD-10. Forventede endringer in ICD-11 vil også bli gjennomgått. Kurset er gir ett godt grunnlag for å ta kurs som PCL ved en senere anledning.

Dette kurset har vi tilbudt før med meget gode tilbakemeldinger. Kurset har høy faglig kvalitet som tilrettelegger for grundige diskusjoner om erfaringer gjort av deltakerne.

Tilrettelegger Caroline Logan

Språkform Engelsk

Caroline Logan er Consultant Forensic Clinical Psychologist og arbeider ved en rettspsykiatrisk klinikk i Manchester. Hun er Honorary Research Fellow ved University of Manchester. Hun er også tilknyttet kompetansesenteret.

Hun var medforfatter på Best Practice in Managing Risk guidance utgitt av det britiske helsedepartementet og British Psychological Society’s anbefaling Understanding Personality Disorder.

Hun har et betydelig antall publikasjoner på tema som voldsrisikovurdering, intervjuteknikk, personlighetsforstyrrelse og psykopati, og har holdt en rekke arbeidsseminar over hele verden.

7. – 8. feb. PCL-R med David J. Cooke (UK)

Kurset forutsetter god innsikt i temaet personlighetsforstyrrelser. Vi anbefaler derfor at man tar kurset «Utredning av personlighet og personlighetsforstyrrelse» før man tar dette kurset som omhandler PCL.

I kurset vil deltagerne få opplæring i bruken av PCL-R. PCL-R (Hare, 1991, 2003) er utvilsomt den mest anerkjente og grundigst evaluerte manualbaserte sjekklisten som er tilgjengelig for å kartlegge symptomer på psykopati. Sjekklisten består av 20 ledd og belyser på den ene siden psykopatens særegne mellommenneskelige stil og følelsesmessige fungering (kjennetegnet ved kynisk og følelsesløs manipulering av andre) og på den andre psykopatens impulsive og antisosiale livsstil.

Tilrettelegger

David J.Cooke

Språkform

Engelsk

David J. Cooke er gjesteprofessor ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og er tidligere professor ved Caledonian University, Glasgow. Han er tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, helseregion vest. Han er en av de ledende fagpersonene i verden på psykopati og har en omfattende liste med publikasjoner på feltet. Han har holdt en rekke arbeidsseminar over hele verden om psykopati og risikovurdering.

Når og kor

Dato
04.02.2019-08.02.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Bergen, Radisson BLU Royal Bryggen
 
Arrangør
Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri
 
Kontakt
Steffen Stamnes
Telefon: 55958306
forensic@helse-bergen.no 
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.