Voldsrisiko

Kurs , 07.02.2017-10.02.2017 , Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri

Voldsrisiko 2017 er en årlig seminarrekke som fokuserer på risikovurderinger av vold samt tema som er direkte relevante til dette arbeidet.

Program for uken

7. februar: TRIAGE voldsrisiko med Stephen Hart (CAN)

Seminaret gir en opplæring i TRIAGE for voldsrisiko. Foruten kjennskap til noen aspekter ved voldsrisiko som fenomen vil deltagerne få trening i vurdering av prioritering av pasienter med mulig voldsrisiko gjennom kasusøvelser. Målsetningen med seminaret er at deltagerne selv få grunnleggende kunnskap om triage-metoden og opplæring i praktisk bruk metoden.

Tilrettelegger:  Stephen D. Hart

Språkform: Engelsk

Stephen D. Hart er professor ved Simon Frasier University i Canada og gjesteprofessor ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er en av opphavspersonene bak HCR:20V3 og en rekke andre vurderingsredskaper som PCL:SV, CAPP, SARA; PATRIARK, RSVP, SAM. Professor Hart er en av de ledende fagpersonene i verden på voldsrisikovurdering og har en omfattende liste med publikasjoner på feltet. Han har holdt en rekke arbeidsseminar over hele verden om voldsrisikovurdering.

7. februar: Rus og vold med Tom Palmstierna (SWE)

Arbeidsseminaret vil ha hovedfokus på sammenhengen mellom rus, ruslidelser, psykiske lidelser og vold.  Strategier og metoder for behandling vil bli presentert med kliniske eksempler og diskusjon om hvordan løse interaksjonsutfordringer.

Tilrettelegger:  Tom Palmstierna

Språkform: Svensk

Tom Palmstierna er professor i psykiatri og jobber ved Rättspsykiatrisk öppenvård ved Beroendecentrum Stockholm og Karolinska Institutet. Han er gjesteprofessor ved NTNU og er tilknyttet kompetansesentrene i både Trondheim og Bergen.

Palmstierna har jobbet klinisk med rusmiddel pasienter og pasienter med voldsproblemer poliklinisk samt i ulike former for tvangsbehandling i en årrekke. Siden 2006 har han vært overlege ved en psykiatrisk poliklinikk for pasienter med problemer av vold og rusproblemer. Dette er en integrert poliklinikk hvor det jobber medarbeidere fra rusomsorg, rettspsykiatri og kriminalomsorg.

7.-8. eller 8.-9. februar: Grunnkurs risikovurdering (HCR-20v3) tilrettelegger Kine Knoph-Karlsen

Ansvarlig: Kine Knoph-Karlsen (NORA)

Pulje 1: 7.- 8. februar

Pulje 2: 8.- 9. februar

Deltagere på arbeidsseminaret vil få en grunnleggende innføring i strukturert faglig risikovurdering (dag 1) og en opplæring i bruk av HCR-20 V3 (dag 2). Seminaret vil være erfaringsnært og praktisk, og inkludere arbeid med kasus.

Strukturert faglig risikovurdering (Structured Professional Judgment, SPJ) er en metode for voldsrisikovurdering som har stor utbredelse i Norge. Den er brukt ved en rekke sjekklister for vold som Historical Clinical Risk Management-20 versjon 3 (HCR-20V3), The Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA og kortversjonen SARA-SV), Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) og PATRIARK (æresrelatert vold).

På innføringsdagen vil en ta utgangspunkt i brukerveiledningene/retningslinjene for voldsrisiko som er beskrevet i anbefalingene for HCR-20V3 da disse er de sist oppdaterte og kan anvendes for alle verktøyene innenfor SPJ-tradisjonen.

På dag 2 vil deltagere få en grunnleggende innføring i bruk av HCR-20 V3. HCR-20 V3 er det internasjonalt mest anerkjente verktøyet for å kartlegge voldsrisiko blant psykiatriske pasienter. Ved å belyse mulige risikofaktorer i en persons bakgrunn, nåværende og framtidige fungering er HCR-20 et svært nyttig redskap for vedtaksansvarlige og andre klinikere som må forholde seg til mulig voldsrisiko, og håndtering av denne innenfor tilgjengelige ressursrammer.

Tilrettelegger Kine Knoph-Karlsen, (Espen Solheim, Tinka Novakova, Siri Medalen)

Språkform:  Norsk

Kine Knoph-Karlsen er psykologspesialist ved Seksjon Sikkerhet, Stavanger Universitetssykehus. Hun er også tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for helseregion vest. Hun er med i et nordisk nettverk (NORA) hvor hovedfokus er å lære opp andre i bruk av HCR-20 v3.  Hun har holdt arbeidsseminar om voldsrisikovurdering, og vært med å oversette SARA v3 til norsk.

7.-8. februar: SVR 20 med Stephen Hart (CAN)

SVR-20 V3 er et redskap for vurdering av risiko for seksuelle overgripere. Version 3 er en siste oppdatert versjon av SVR-20. Redskapet følger SPJ-metodikken og deltakerne får dermed samtidig innsikt i denne metodikken.

Dag 1 er en innføring i strukturert faglig vurdering. Samme som under grunnkurs risikovurdering.

Dag 2. Her vil deltakerne vil få en opplæring i bruk av SVR-20. Deltakerne vil få prøve metodikken i gruppearbeid med kasus

Tilrettelegger dag 2: Stephen D. Hart

Språkform: Engelsk

Stephen D. Hart er professor ved Simon Frasier University i Canada og gjesteprofessor ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er en av opphavspersonene bak HCR:20V3 og en rekke andre vurderingsredskaper som PCL:SV, CAPP, SARA; PATRIARK, RSVP, SAM. Professor Hart er en av de ledende fagpersonene i verden på voldsrisikovurdering og har en omfattende liste med publikasjoner på feltet. Han har holdt en rekke arbeidsseminar over hele verden om voldsrisikovurdering.

7.-8. februar: Kartlegging av personlighet og personlighetsforstyrrelse med Caroline Logan (UK)

Vurdering av personlighet og personlighetsforstyrrelse kan være en viktig for å avklare diagnose og komorbiditet, valg av behandling og formulere sammenhengen mellom psykiske behov og uønsket atferd. Dette arbeidsseminaret vil gi en gjennomgang av sentrale problemstillinger i utredning og diagnostisering av personlighet og personlighetsforstyrrelser knyttet til ICD-10. Forventede endringer in ICD-11 vil også bli gjennomgått.

Tilrettelegger: Caroline Logan

Språkform: Engelsk

Caroline Logan er Consultant Forensic Clinical Psychologist og arbeider ved en rettspsykiatrisk klinikk i Manchester.  Hun er også Honorary Research Fellow ved University of Manchester. Hun er også tilknyttet kompetansesenteret.

Hun var medforfatter på Best Practice in Managing Risk guidance utgitt av det britiske helsedepartementet og British Psychological Society's anbefaling Understanding Personality Disorder.

Hun har en omfattende liste med publikasjoner på tema som voldsrisikovurdering, intervjuteknikk, personlighetsforstyrrelse og psykopati, og har holdt en rekke arbeidsseminar over hele verden.

8.-9. februar: SARA v3  - The Spousal Assault Risk Assessment Guide version 3 med Solveig Bø Vatnar

En ny versjon av The Spousal Assault Risk Assessment Guide er nå ute, og dette blir det første arbeidsseminaret som holdes på SARA V3 i Norge. SARA V3 er fullversjonen til SARA-SV/B-SAFER.

Partnervold er et stort samfunnsproblem som kjennetegnes ved at volden ofte gjentas også i nye forhold. En vurdering av risikoen for partnervold kan defineres som prosessen med å samle inn informasjon om en person for å kunne ta beslutninger om hvilken risiko vedkommende utgjør for å utøve partnervold.

Dag 1 er en innføring i strukturert faglig vurdering. Samme som under grunnkurs risikovurdering.

Dag 2 gir en innføring i kjente risikofaktorer knyttet til partnervold basert på SARA V3 og i hvordan man kan anvende disse i en strukturert risikovurdering.

Tilrettelegger dag 2:  Solveig Bø Vatnar

Språkform: Norsk

Solveig K.B. Vatnar er Cand.psychol. (1995), spesialist klinisk voksenpsykologi (2002) og PhD (2009). Hun er forsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har arbeidet med vold i nære relasjoner siden 1998, som forsker, veileder og terapeut. Medlem av regjeringens Kvinnevoldsutvalg, NOU 2003: 31, og av regjeringens Våpenlovutvalg, NOU 2011:19. Hun har ledet arbeidet med å oversette SARAV3 til norsk og har holdt en rekke arbeidsseminar om voldsrisikovurdering av partnervold. 

9.–10. februar: PCL med David Cooke (UK)

Deltagerne vil bli få opplæring i bruken av PCL. PCL-R (Hare, 1991, 2003) er utvilsomt den mest anerkjente og grundigst evaluerte manualbaserte sjekklisten som er tilgjengelig for å kartlegge symptomer på psykopati. Sjekklisten består av 20 ledd og belyser på den ene siden psykopatens særegne mellommenneskelige stil og følelsesmessige fungering (kjennetegnet ved kynisk og følelsesløs manipulering av andre) og på den andre psykopatens impulsive og antisosiale livsstil.

Språkform: Engelsk

David J. Cooke er gjesteprofessor ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og tidligere professor ved Caledonian University, Glasgow. Han er tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, helseregion vest. Han er en av de ledende fagpersonene i verden på psykopati og har en omfattende liste med publikasjoner på feltet. Han har holdt en rekke arbeidsseminar over hele verden om psykopati og risikovurdering.

9.-10. februar: Kasus/Rapport med Helse Andreas Hoff

Deltagere på kurset vil få trening med å utvikle og skriftliggjøre formuleringer og rapporter (inkludert journalnotater) om voldsrisiko. Dette er en sentral del av arbeidet med strukturert faglig voldsrisikoformulering. Kurset bygger videre på innholdet i innføringskurset i risikovurdering (HCR-20).

Seminaret vil nesten utelukkende være praktisk og inkludere arbeid med kasus.

Målgruppen for seminaret er primært psykologer og leger.

Språkform:Norsk

Helge Andreas Hoff er psykologspesialist/PhD ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus. Han er også tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for helseregion vest. Hans særlige interesse er fagutvikling og forskning på voldsrisikovurdering og psykopati.  Han har ledet arbeidet med å oversette HCR:20V3 til norsk og har holdt en rekke arbeidsseminar om voldsrisikovurdering. 

Om seminarene

Seminarene er tilrettelagt for behandlere og personale som arbeider med voldsrisikovurderinger ved psykiatriske institusjoner men passer også politi og andre fagområder som befatter seg med dette viktige arbeidet. Vi har samlet ekspertise fra inn og utland som bidrar til at disse seminarene holder høy faglig standard. Velkommen til seminar!

Seminaravgift

Dagskurs: 1000,-
Todagerskurs: 2000,-

Vi tilbyr også følgende kombinasjoner av kurs:

Pakke 1 (3 dager – 2500,-)
Gunnkurs risikovurdering uten HCR-20 (Tirsdag 7)
SVR-20  (Onsdag 8)
SARAv3 (Torsdag 9)

Pakke 2 (3 dager – 2500,-)
Grunnkurs risikovurdering med HCR-20 (tirsdag 7 og onsdag 8)
SARAv3 (torsdag 9)

Pakke 3 (2 dager - 2000,-)
Grunnkurs risikovurdering uten HCR-20 (tirsdag 7)
SVR-20 (onsdag 8)
 

Godkjenning

Alle seminarene søkes godkjent hos Dnlf og NPF.

Påmelding

Påmelding for eksterne deltagerePåmelding for ansatte i Helse Bergen i Læringsportalen


Lurer du på noe?

Ta kontakt med Steffen Stamnes på tlf: 55 95 83 06 eller e-post steffen.stamnes@helse-bergen.no

Når og kor

Dato
07.02.2017-10.02.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Scandic Ørnen, Bergen
 
Arrangør
Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.