Tinnitus

Kurs, Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

Målsetjing

At deltakarane skal 

  • få hjelp til sjølvhjelp i ein endra livssituasjon 

  • Møte representantar fra ulike faglege miljø og kunne stille spørsmål 

  • Få kunnskap om eigen funksjonshemming og metodar for sjølvhjelp 

  • Ha anledning til erfaringsutveksling med andre i same situasjon 

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge. 
Meld frå om behov for skrive- eller tegnspråktolk.

Tid 2017

14. mars kl. 10.00 - 15.00
15. mars kl. 09.00 - 15.00 

Maks. antall deltakarar pr. kurs 45


Presentasjoner


2017_del1 utveksling.pdftIlms17_3.pdfTinnitus_mars_2017.pdfTinnitusGrunnLMSbergen_mars_2017 del1.pdfKursinnlegg LMS_mars_2017.pptx

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar - kan skrives i eigendelskortet til pasienten. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Kursdeltakar sender i tillegg eiga påmeldingsskjema (sjå ovanfor).

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Helse Bergen ØNH/Høresentralen, Helse Vest/Regionalt Senter for hørsel og psykisk helse, Statped Vest, Hjelpemiddelsentralen, NAV arbeid, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, Hørselshemmedes Landsforbund HLF Hordal 
Kontakt
Praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen,
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dek ket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi 

får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.
Ta vare på kvitteringar.