Tinnitus

Kurs, Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med Tinnitus og deira pårørande.

Målsetjing

At deltakarane skal 

  • få hjelp til sjølvhjelp i ein endra livssituasjon 

  • Møte representantar frå ulike faglege miljø og kunne stille spørsmål 

  • Få kunnskap om eiga funksjonshemming og metodar for sjølvhjelp 

  • Ha høve til erfaringsutveksling med andre i same situasjon 

 
Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge. 
Meld frå om behov for skrive- eller teiknspråktolk.

Tid 2021

Kurset går over ein dag.
Dato:  

- 4. mai. Avlyst grunnet pandemi

- 21. mai. Avlyst grunnet pandemi


Pris

Eigendel etter gjeldande takstar - kan skrivast i eigendelskortet til pasienten. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege for å delta på kurset. 

Ver vennleg å melde meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.

Kursdeltakar sender i tillegg eige påmeldingsskjema (sjå ovanfor).

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyrsel til Haraldsplass Diakonale sjukehus
 
Arrangør
Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Helse Bergen ØNH/Høyresentralen, Helse Vest/Regionalt Senter for hørsel og psykisk helse, Statped Vest, Hjelpemiddelsentralen, NAV arbeid, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, Hørselshemmedes Landsforbund Hordaland 
Kontaktinformasjon
Praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen,
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi 

Har du behov for taxi, får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.