Starthjelp - om familie og meistring

Kurs, Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sjukdom.

Målsetjing 

  • Kunnskap bidreg til tryggleik og meistring i kvardagen 
  • Dialog med fagpersoner  
  • Møte andre i same situasjon 

Tid 2021

Dato kjem

Kurset går over 4 dager.

Pris

Kurset er gratis. Enkel lunsj serverast. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvising sendast til
Barne- og ungdomsklinikken
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)
5021 Bergen
Tlf. 55 97 83 00
 
Tilvisinga gjeld som påmelding. Du får ei stadfesting om plass på kurset.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret
Barneklinikken Habiliteringstjenesten for barn og unge Haukeland universitetssjukehus, NAV, Kommunehelsetjenesten, CP foreningen, NFU Hordaland, HBF Hordaland, NFU Hordaland fylkeslag i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.  
Kontaktinformasjon
Barne- og ungdomsklinikken
Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)
5021 Bergen
Tlf. 55 97 83 00
 

Prosjekt Starthjelp – om familie og meistring 

Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) i oppdrag å bidra til at lærings- og meistringstilbodet Starthjelp etablerast ved landets helseføretak. Starthjelp blei utvikla i regi av Lærings- og mestringssenteret ved Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, med støtte frå NK LMS. NK LMS har stått for utviklinga av materiell knytta til Starthjelp, som publisert på www.mestring.no  

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste opplæringstilbod ved LMS dekkast etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekka kostnadar dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no
  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
  • Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser
Ta vare på kvitteringar. 
 
Foreldre får refundert tapt arbeidsforteneste (opplæringspengar) når kursdeltaking dokumenterast.

Fann du det du leita etter?