Skoliose

Kurs, Ortopedisk klinikk, Ortopedisk avdeling Haukeland, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande

Målsetjing

  • Gi informasjon om skoliose og behandlingsformer
  • Møte representantar frå ulike faglege miljø og kunne stille spørsmål
  • Ha høve til erfaringsutveksling med andre i same situasjon

Målgruppe

Voksne med skoliose og deira pårørande

Tid 2021

  • Dato kjem

Program


Påmeldingsfrist ein veke før kursstart.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 


Med atterhald om plass på ønska dato, og tilstrekkeleg påmeldte. Det kan bli endringar i programmet.  

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege og påmelding pr. e-post eller tlf. for å delta på kurset. Pårørande trenger ikkje tilvisning. Pårørande oppfordras til å delta, og det må da påførast i samme henvisning. Gi beskjed til fastlegen ved behov for sjukemelding. 

Tilvisning frå fastlege sendast: 

Ortopedisk klinikk
Haukeland universitetssjukehus
5021 Bergen
Merk konvolutten "Skoliose"

For spørsmål vedrørande påmelding eller spørsmål om kurset, kontakt Ortopedisk klinikk på telefon 55 97 05 68 Mona Oppedal eller 55 97 28 11 Paula Carolina Sæthre.

Du vil få bekrefta plass på kurs. 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Ortopedisk klinikk, Ortopedisk avdeling, Haukeland, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Ortopedisk avdeling, Helse-Bergen i samarbeid med Ryggforeningen i Hordaland og Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Dette gjelder for deltaker samt en pårørende/foresatt. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter tildelt kursplass.

Ta vare på kvitteringer.