HELSENORGE

ROP-konferanse

Korleis få til endå betre samhandling om pasientar med samtidig rus- og psykiske lidingar (ROP)?
Vi inviterer til konferanse for alle som arbeider med ROP-pasientar i Helse Bergen sitt opptaksområde.

Om konferansen

Vi inviterer til konferanse for alle som arbeider med ROP-pasientar i Helse Bergen sitt opptaksområde. 

  • Lokale aktørar presenterer sine tenester og tilbod, korleis dei sikrar samhandling og gode overgangar
  • Erfaringar frå ROP-teamet i Vestfold
  • Nasjonal kompetansetjeneste for ROP presenterer nyleg omsett manual for behandling av ROP-pasientar
Vi avsluttar med paneldebatt, der vi diskuterer vegen vidare for å lukkast med betre samhandling. 
Det vil også bli ulike lokale arrangement knytt til konferansen.

Sjå konferansen i opptak
Kursbevis

Presentasjoner fra konferansen


Program

08:30-08:50

Kaffe og mingling
08:50-09:00
Velkommen ved Randi-Luise Møgster og
Roger Atle Wæhle Kårstad
09:00-09:10
Musikalsk innslag ved Kristian Nicholas Lindseth og Sofie
09:10-10:00

ROP-eining for rus- og psykiske lidingar, forløp og nettverk m.m. v/Roger Atle Wæhle Kårstad
Innsiktsanalyse av kompetansebehov v/Thomas Haug, KoRus & Laura Kleiven, InnoMed


Tenester og tilbod til ROP-pasientar, korleis sikre samhandling og gode overgangar

10:00-10:15
Kommune v/Rønnaug Helene Frøiland,
Etat for psykisk helse og rustenester
10:15-10:30
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) v/Fredrik Hiis Bergh
10:30-10:45
Pause
10:45-11:00
Avdeling for rusmedisin (AFR) v/Else-Marie Løberg
11:00-11:15
Psykiatrisk klinikk v/Rune Andreas Kroken
11:15-11:30
ROP brukarerfaring v/Bjørn Tormod Ringdal
11:30-12:30
Lunsj
12:30-13:30
Bård Grønstøl, ROP-teamet i Vestfold
13:30-13:40
Pause
13:40-14:40
NK-ROP - presentasjon av fagleg tilbod ved Tore Willy Lie
Integrert behandling (IDDT) ved Lars Linderoth
14:40-14:50
Pause
14.50-15.05
Musikalsk innslag ved Sigrid Moldestad
15:05-15:50
Paneldebatt: Samhandling for betre hjelp til pasienten. Leda av Thomas Anthun Nielsen
15:50-16:00
Avslutning ved Randi-Luise Møgster og Roger Atle Wæhle Kårstad
Programmet (PDF)

Lokale arrangement 

Vi ynskjer at dei som samarbeider om ROP-pasientane i kvardagen skal kunne bruke ROP-konferansen som ein arena for å møtast å byggje relasjonar. Det er difor mogleg å følgje konferansen direkte via fleire lokale arrangement. Her vil det bli tilsendt lunsj, så det er viktig å melde seg på for å sikre at ein får mat. Følgjande lokale arrangement er det mogleg å melde seg på:

Betanien DPS

Tid: kl. 08.30-09.00 kaffi/mingling. Konferansen starter kl. 09.00 og varer til kl. 16.00.
Sted«Løvstakken» i 3. et. i DPS-Bygget Vestlundveien 23B. 
Samling med inviterte lokale ROP-samarbeidspartnarar.
Streaming av konferansen med lunsj.  

Kronstad DPS 

Murhjørnet

Solli DPS

Voss DPS NKS Bjørkeli 

Direkteoverføring

Direkteoverføring av konferansen

Vi brukar ei ekstern avstemmings- og Q&A-teneste som heiter sli.do. Du kan enten velje å installere appen på telefonen din i forkant, eller berre bruke nettlesar på dagen, enten på telefon eller maskin. Her vil du kunne stille spørsmål til foredraga.

Gratis konferanse

Konferansen er gratis; både hovedarrangementet og de lokale arrangementene. ROP-forløpet

Sli.do #ROP

For å gjøre opplevelsen spennende og interaktiv vil vi ta i bruk Sli.do

Gå inn på www.sli.do og skriv inn ROP eller følg link https://app.sli.do/event/xd04bsbe

QR Code for ROP.png 

 

Foredragsholdere

Randi-Luise Møgster 

Viseadministrerende direktør hos Helse Bergen Hf, utdannet lege ved Universitetet i Bergen og er spesialist i psykiatri. Hun har vært ansatt i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus siden 2004, og har 2013-2018 vært klinikkdirektør ved Kronstad distriktspsykiatriske senter.

Roger Atle Wæhle Kårstad

Psykologspesialist i klinisk voksen psykologi. Har arbeidserfaring fra voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Voss DPS, Tidlig psykose Martens ved Psykiatrisk klinikk, psykiatrisk ungdomsteam ved Avdeling for rusmedisin og Klinikkleder ved CRUX Kalfaret behandlingssenter. Har videreutdanning innen Kognitiv terapi, EMDR, spiseforstyrrelser, sinnemestring, motiverende intervju og traumebevisst praksis. Arbeider nå som prosjektleder for opprettelse av ROP-enhet i Helse Bergen, og er leder for ROP-forløpet i Helse Bergen. 

Kristian N. Lindseth

Musikkpedagog, og har jobbet med musikk som terapeutisk virkemiddel i 17 år. Som utøvende musiker skjønte Kristian tidlig at musikk hadde helsefremmede effekt. Allerede som attenåring startet han en allsangtilbud på Olaviken alderspsykiatriske sykehus. De siste 14 årene har han vært ansatt i rusfeltet. Først på Blå Kors Askøy som etter hvert ble innlemmet i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. Kristian har gjort rundt 100 opptredener sammen med pasienter på utesteder, konferanser og andre arenaer. Samtidig som Kristian anerkjenner musikkens kraft er han vel så opptatt av de sterke relasjonene musikk skaper og hvordan få mest mulig ut av disse relasjonene i behandlings øyemed.

Thomas Haug

Utdannet psykolog i 2004.Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2016. Thomas har klinisk erfaring fra Tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helsevern, både poliklinisk og på sykehus. De siste årene har han jobbet mest med mennesker med psykoselidelser med og uten rusproblemer. Han har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen fra 2014 som handlet om internettbasert-  og ordinær kognitiv atferdsterapi for ulike angstlidelser.

InnoMed

Et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren. InnoMed eies og styres av de fire regionale helseforetakene og KS. InnoMed består av et team av rådgivere som veileder innovasjonsprosjekter og legger til rette for erfaringsutveksling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenestene og med næringslivet. InnoMed bistår i innovasjonsprosjekter på tvers av hele landet, og fokuserer på prosjekter i skjæringspunktet mellom kommuner og helseforetak. For mer informasjon om InnoMed og våre prosjekter les her: https://innomed.no .

Rønnaug Frøiland

Direktør i Etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune. Fagetaten har blant annet ansvaret for psykiske helsetjenester for voksne, Rask psykisk helsehjelp, lavterskel rustjenester (MO-senter) og noen av bo- og rehabiliteringstilbudene for personer med rus eller ROP-utfordringer. Bergen kommune sin innsats i den nasjonale overdosestrategien, samt den psykososiale kriseberedskapen i Bergen kommune er også ansvarsområder som ligger til fagetaten.  Rønnaug har jobbet i ulike stillinger i Bergen kommune i vel 25 år og har lang erfaring fra psykisk helsefeltet, de siste 4 årene har hun sittet i stillingen som direktør i Etat for psykisk helse og rustjenester. 
Rønnaug vil i sitt foredrag vektlegge hva kommunene sitt ansvar er. Samt dele sine tanker om hvordan vi bør få til enda bedre samhandling omkring, og ikke minst sammen med personer med ROP-lidelser.

Fredrik Hiis Bergh

Klinikkdirektørved Bjørgvin distriktspsykiatriske senter.

Else-Marie Løberg

Avdelingsdirektør for Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus, professor II på Universitet I Bergen og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har vært fagsjef i divisjon psykisk helsevern, har utviklet et nytt tilbud innen tidligere hjelp ved psykose og har jobbet med psykose i alle stadier av lidelsen. Hun har ledet ulike forskningsprosjekter inne psykose, inkludert flere klinisk orienterte prosjekter knyttet til rus og psykose. Hun var med i arbeidsgruppen som utviklet nasjonale retningslinjer for psykosebehandling, og var en av initiativtakerne til faglig integrasjonsprosjektet.

Rune A. Kroken

Spesialist i psykiatri, PhD, og arbeider som  avdelingssjef i Avdeling spesialisert psykosebehandling i Psykiatrisk klinikk og forsker ved forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helse, har bistilling ved UiB. Har i Psykiatrisk klinikk deltatt i etableringen av PAM, etablering av Avdeling Tidlig Psykose og ledet gruppe døgnbehandling i prosjekt faglig integrering AFR og Divisjon psykisk helse som foreslo etablering av døgnseksjon for personer med alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med alvorlige rusproblemer.

Bjørn Ringdal

Arbeider som erfaringskonsulent i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen, i staben til direktøren. Har tatt MB-utdanningen i 2014 – 2015 og var ansatt som erfaringskonsulent i Stiftelsen Bergensklinikkene i 2015 – 2019, da Bergensklinikken ble slått sammen med Avdeling for rusmedisin. 
Har brukererfaring innen både rus- og psykiske lidelser. Er med i Erfaringspanelet for psykisk helse og rus og deltar i flere prosjekt- og innspillgrupper i den forbindelse, og er observatør i Ruspanelet. 
Har tidligere ca. ti års arbeidserfaring som pleieassistent i psykiatrien, foruten en Bachelor i kulturvitenskap fra UiB.

Bård Grønstøl 

psykologspesialist ved ROP-Vestfold 

Tore Willy Lie

Bachelor i psykologi, master i psykisk helsearbeid. Har tidligere jobbet på flere typer enheter i spesialisthelsetjenesten (akutt, utredning med mer), og vært operatør på Hjelpelinjen for spilleavhengige. Faglig rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, hvor han blant annet følger opp på fagområdene kartlegging, utredning og integrert behandling. Har blant annet ledet arbeidet med utvikling, tilpasning og publisering av verktøyene ROP-screen og PRISM-5.

Lars Linderoth

Lege, spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Jobbet ved Tøyen DPS i 10 år og var da involvert i etablering og oppstart av ROP Tøyen og Manifestsenteret. Senere også Rus-psykiatriposten ved Nordlandssykehuset i 05-09 og lavterskeltilbudet 24SJU i Oslo i 2009. Deltatt i arbeidsgruppen for ROP-retningslinjen. Har fra 2011 til 2021 jobbet ved Bærum DPS, blant annet i Samhandlingsteamet i Bærum og FACT.

Sigrid Moldestad

Norsk folkemusiker, sanger, låtskriver, skodespelar og tekstforfatter. Ho vart kåra til Årets Folkemusiker i 2010 og debuterte som soloartist i 2007 med plata “Taus”som ho fekk Spellemannsprisen for. Ho har gitt ut 6 soloalbum. Ho skriv tekstar sjølv, men har også tonesatt diktarar som t.d Jakob Sande.

Thomas Anthun Nielsen

Kommunikasjonsrådgiver KoRus Vest Bergen, Gründer, foredragsholder, komiker og samfunnsdebattant. Var med å starte opp Gatemagasinet Megafon 2006.
Fann du det du leita etter?