PHARC

Kurs, Ein gong i året, Nevroklinikken, Nevrologisk avdeling, Nevropoliklinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar med diagnosen PHARC og deira pårørande.

Målsetting

  • Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen
  • Dialog med representantar frå ulike faggruppar
  • Høve til å møte andre i same situasjon

Tid 2021

22. april 10.00 - 15.00 (eindagskurs)

Pris

Eigendel etter gjeldande satsar for pasientar (skrivast på eigendelskort. Gratis ved frikort). Pårørande gratis. Enkel lunsj serverast.

Tolk/følgeperson

Du må selv bestille tolk/følgeperson frå NAV Hjelpemiddelsentralen v/tolketenesta utfrå ditt behov.

Avbestilling senest 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande satser. Dette gjeld også om du har frikort.

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Tilvisning fra lege. Pårørande oppmodast til å delta.

Tilvisingsskjema (pdf)

Tilvisning sendast til
Lærings- og meistringssenteret i Bergen
Ulriksdal 2
5009 Bergen

Når og kor

Tid
Ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyrsel til Haraldsplass Diakonale Sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Nevropoliklinikk, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken
Læringstilbudet er et samarbeid mellom Nevrologisk avdeling, Statped Vest fagavdeling døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker og LMS. 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter innkalling. Ta vare på kvitteringer. Pårørende kan også få dekket kostnader dersom det står i henvisning fra lege at pårørende skal ledsage.