OSAS - Søvnapné

Gruppeopplæring, To gongar i året, Senter for søvnmedisin, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar som har fått søvnapné og deira pårørande.

Målsetjing

  • Gjennom undervising og erfaringsutveksling auke kunnskapen om sjukdom og betre føresetnaden for å leve med sjukdommen i kvardagen. 
  • Høve til dialog med ulike faggruppar
  • Høve til å møte andre i same situasjon

Tid 2021 - eindagskurs

  • Dato kjem

Kurset går frå kl. 08.30 til kl. 15.30.

Pris

Eigendel etter gjeldande takstar for pasientar (skrivast på eigendelskortet. Gratis ved frikort). Pårørande gratis. Enkel lunsj blir servert. 

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møtar til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

De som allereie blir følgde opp på Senter for Søvnmedisin, kan ta direkte kontakt med senteret for påmelding. 

De som ikkje blir følgde opp på Senter for Søvnmedisin og vil delta på kurset, treng tilvising frå lege. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Ved behov for ledsagar skal dette stå i tilvisinga. 


Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen
Merk konvolutten med namn på kurset. 

Tilvising gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført. 

Når og kor

Tid
To gongar i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Senter for søvnmedisin, Lærings- og meistringssenteret
Senter for søvnmedisin/Lungeavdelingen Haukeland universitetssjukehus og Foreningen for søvnsjukdommar i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen.  
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgiftar 

Ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekka nokon kostnadar dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 915 05 515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turer gjennom Pasientreiser. 

Ta vare på kvitteringar.Fann du det du leita etter?