HELSENORGE

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med programkomiteen for Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til nasjonal forskningskonferanse innen habilitering.

Program

Programkomiteen i Norsk Akademi for habiliteringsforskning har besluttet å prioritere fysisk konferanse i 2021.
Om fysisk arrangement, på grunn av pandemien, likevel ikke skulle bli mulig å gjennomføre, vil konferansen arrangeres som direkte webinar.

09:00 – 10:00


Registrering

10:00 – 10:10 
Åpning av konferansen

10:10 – 10:30
Presentasjon av K.G. Jebsen senter for utviklingsforstyrrelser
Terje Nærland, Senterleder K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo

10:30 – 10:50
Identifisering av psykiske helse vansker hos personer med autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming
Marianne Halvorsen, psykologspesialist, Ph.D. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

10:50 – 11:10
Age and gender-related differences in emotional and behavioural problems and autistic features in children and adolescents with Down syndrome: a survey-based study of 674 individuals
Terje Nærland, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

11:10 – 11:30
Early Detection of Autism Spectrum Disorders – Context, age and knowledge
Kenneth Larsen, Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for autism, ADHD, Tourettes syndrome og narkolepsi, Helse Sør-Øst, Førsteamanuensis UIT Norges arktiske universitet/Universitetssykehuset Nord-Norge

11:30 – 12:30
Lunsj og mingletid

12:30 – 13:00
Habiliteringstiltak for barn med multifunksjonshemninger
Rapport (2019) fra forskergruppe nedsatt av interregional gruppe på bakgrunn av vedtak i Beslutningsforum for nye metoder.
Rannei Sæther, Ph.D. Regionalt kunnskapssenter for habilitering, Midt Norge

13:00 – 13:20
Trening gir mening!
Måloppnåelse og endring i motorisk funksjon etter intensiv, tverrfaglig habilitering i gruppe.
Kine Mefald Tveten, Høgskulen på Vestlandet, Barnas Fysioterapisenter og Turbo

13:20 – 13:40
Smerter hos barn og ungdom med cerebral parese
Selma Mujezinović Larsen, Spesialist i barnesykdommer, OUS, Ph.D. stipendiat, Universitetet i Oslo

13:40 – 14:00
Doktorgradsprosjekt om gange hos voksne med cerebral parese
Beate Eltarvåg Gjesdal, Stipendiat Høgskulen på Vestlandet.

14:00 – 14:30
Forfriskninger og mingletid

14:30 – 15:00
Samvalg, selvrapportering og medforskning
Hvordan kan personer med utviklingshemming være reelle samarbeidspartnere i behandling og fagutvikling i spesialisthelsetjenesten?
Trine Lise Bakken, Fag- og forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste utviklingshemming og psykisk helse (NKUP)

15:00 -15:20
Doktorgradsprosjekt om selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming
Veerle Garrels, Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, OsloMet

15:20 – 15:40
Forståelse og maktbruk overfor personer med utviklingshemming – Hvordan ansattes forståelse av beboere påvirker utøvelsen av makt
Stine Henriksen, Doktorgradsstipendiat i sosiologi, Nord universitet

15:40 – 15:55
Rapport fra European Academy of Childhood Disability
Tordis Ustad

Informasjon om PIH Multi studien - Evaluering av et norsk behandlingstilbud for førskolebarn med medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade – En randomisert kontrollert multisenterstudie
Ved Prosjektledelsen


16:00 Slutt

Programkomiteen

Programkomiteen har følgende medlemmer: Inger Cathrine Utne Sandberg og Ingrid Helland, HSØ, Bjørg Neset og Tordis Ustad, HMN, Oddmar Ole Steinsvik og Anika Aakerøy Jordbru, HN, Silja Torvik Griffiths, Cathrine Nøttingnes og Edith Victoria Lunde, HV

Norsk akademi for habiliteringsforskning 

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representanter for habiliterings-enheter i spesialisthelsetjenesten og ved universitet og høgskoler i Norge.
Forløper for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Fra 2012 har ledelse av forskningsnettverket gått på omgang mellom helseregionene for periode på 2 år av gangen. I 2018 og 2019 ledet Helse Midt-Norge nettverket. I 2016 og 2017 Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest.


Fann du det du leita etter?