Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

Kurs, Barne- og ungdomsklinikken, Revmatologisk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Ein dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legger opp til litt felles informasjon/ diskusjon og ein god del der informasjon/diskusjon foregår i gruppar, ungdom for seg og pårørande for seg.

Målgruppe for kurset

  • Ungdom mellom 13 og 16 år som selv har RA.
  • Foresatte til ungdom med RA.
Maks antall deltagere: 10 ungdommar og deira nærmeste pårørande.

Tid ikkje satt.

Målsetjing

At deltakerne skal 

  • Ha informasjon om sjukdommen
  • Meistre livet med diagnosen bedre
  • Få anledning til å møte og utveksle erfaringar med andre i samme situasjon


Pris 

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. Enkel lunsj inkludert. 


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. Meld frå om spesielle behov. 

Tilvisinga sender du til

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Barne- og ungdomsklinikken
Tilvisingskontoret 
Postboks 1400
5021 Bergen 


Tilvisinga gjeld som påmelding og må vere sendt seinast 14 dagar før kursstart. 
Du får ei stadfesting om tildelt plass. 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Revmatologisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret
Kurset er arrangert av Barne- og ungdomsklinikken i samarbeid med pasientforening og Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontaktinformasjon
Susanne Eidset,
Fagsjukepleiar post 5,
Barneklinikken,
Susanne.eidset@helse-bergen.no

eller
Lærings- og meistringssenteret i Bergen
Telefon 55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 915 05 515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Foreldre til barn med langvarig sjukdom får refundert tapt arbeidsforteneste (opplæringspengar) når kursdeltaking blir dokumentert.

Fann du det du leita etter?